DXV_OSTA Internship

Faculty of Economics and Administration
Spring 2016
Extent and Intensity
0/0. 25 credit(s) (from 5 credits increase by 1). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, MSc., Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (lecturer)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (lecturer)
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (lecturer)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Ing. Ján Šebo, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (lecturer)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Jiří Volf, CSc. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Mgr. Jarmila Šveňhová
Supplier department: Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
K absolvování odborné stáže je nutný souhlas školitele. Při schvalování odborné stáže posuzuje školitel především odborné zaměření navštívené instituce/letní školy a přínos stáže pro zpracování disertační práce studenta.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 1 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/1, only registered: 0/1
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Odbornou stáží se rozumí pobyt studenta na prestižní univerzitě či vědecko-výzkumném pracovišti, příp. účast na letní škole. • • Cílem odborné stáže je prohloubení odborných a metodologických znalostí vztahujících se k tématu disertační práce.
Syllabus (in Czech)
  • Chce-li si student zapsat předmět Odborná stáž, je povinen zpracovat písemnou žádost, k níž přiloží plán/projekt stáže obsahující: • • plán činností • • plánované výstupy (plánované prezentace, plánované publikace, plán práce na textu disertační práce). Žádost schválenou školitelem odevzdává student referentce pro doktorské studium.
Teaching methods (in Czech)
Jedná se o předmět bez přímé výuky . Cílů předmětu je dosahováno prostřednictvím: - účasti na odborných seminářích a aktivitách navštívené instituce/programu letní školy - konzultací s příslušnými odborníky - řešení zadaných úkolů - průběžné práce na projektu disertace.
Assessment methods (in Czech)
Po návratu ze stáže zpracuje student písemnou zprávu,v níž uvede přehled absolvovaných aktivit a činností se specifikací jejich rozsahu a přínosu. Ke zprávě přiloží zpracované výstupy. • • Zpracovanou zprávu je student povinen vložit do 14 dnů po návratu ze stáže do Informačního systému MU, aplikace „Odevzdávárny“. Vložení zprávy do IS je podmínkou pro udělení zápočtu. • • Konečnou kreditovou hodnotu daného předmětu stanovuje školitel, a to v závislosti na místě stáže (stáž tuzemská či zahraniční), její délce, náročnosti stáže, míře splnění plánovaných výstupů a jejich kvalitě. Maximální kreditová hodnota činí v případě tuzemské odborné stáže 15 kreditů, v případě zahraniční odborné stáže 25 kreditů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Note related to how often the course is taught: v průběhu semestru.
General note: Předmět s proměnnou kreditovou hodnotou.
Credit evaluation note: Kreditovou hodnotu zvolí student po poradě se školitelem při zápise předmětu. Kreditová hodnota stáže může činit maximálně 15 ECTS za tuzemskou a maximálně 25 ECTS za zahraniční stáž.
Information on course enrolment limitations: Student musí o souhlas se zápisem požádat svého školitele a informovat oddělení VaV
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2016/DXV_OSTA