MKF_BAN2 Bankovnictví 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. (přednášející)
Ing. Jan Krajíček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 20. 11. 16:00–19:50 P103, So 28. 11. 16:00–19:50 P103, So 9. 1. 16:00–19:50 P103
Předpoklady
Předpokladem pro zápis tohoto předmětu je absolvování všech předmětů předepsaných pro specializaci Bankovnictví a pojišťovnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako prohlubující základní poznatky z oblasti bankovnictví získané v předmětu Bankovnictví I v oboru Finance. Jeho zaměření vychází z pohledu na banku jako podnikatelský subjekt se všemi specifiky jejího podnikání. Zabývá se rovněž jednotlivými produkty a službami specializovaných bank. Jeho obsah lze rozdělit do dvou základních částí. V první části se nachází problematika specializovaného bankovnictví, jeho poslání a specializované produkty. Ve druhé části se věnuje systému finančního řízení, organizační struktury a kompetencí jednotlivých bankovních útvarů, informačního systému, strategie a plánování, kontrolního systému, základy postavení klienta v bankovním podnikání, personálního managementu a ekonomické analýzy banky.
Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanizmy fungování banky jako podnikatelského subjektu, se specifickým zaměřením na základy finančního řízení, dále pak prohloubit jejich znalosti z bankovnictví a specializovaném bankovnictví. Navazuje na základní znalosti studenta, které získal předchozím studiem, záměrem je pak lepší pochopení banky, její ekonomiky a specifik bankovního podnikání v nejrůznějších sektorech bankovního podnikání. Po jeho skončení budou mít znalosti o činnosti bank a bankovnictví.
Výstupy z učení
Předmět je koncipován jako prohlubující základní poznatky z oblasti bankovnictví získané v předmětu Bankovnictví I v oboru Finance. Jeho zaměření vychází z pohledu na banku jako podnikatelský subjekt se všemi specifiky jejího podnikání. Zabývá se rovněž jednotlivými produkty a službami specializovaných bank. Jeho obsah lze rozdělit do dvou základních částí. V první části se nachází problematika specializovaného bankovnictví, jeho poslání a specializované produkty. Ve druhé části se věnuje systému finančního řízení, organizační struktury a kompetencí jednotlivých bankovních útvarů, informačního systému, strategie a plánování, kontrolního systému, základy postavení klienta v bankovním podnikání, personálního managementu a ekonomické analýzy banky.
Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanizmy fungování banky jako podnikatelského subjektu, se specifickým zaměřením na základy finančního řízení, dále pak prohloubit jejich znalosti z bankovnictví a specializovaném bankovnictví. Navazuje na základní znalosti studenta, které získal předchozím studiem, záměrem je pak lepší pochopení banky, její ekonomiky a specifik bankovního podnikání v nejrůznějších sektorech bankovního podnikání.
Po jeho skončení budou mít znalosti o činnosti bank a bankovnictví.
Osnova
 • Tématický plán a obsahové zaměření přednášek (podle týdnů výuky):
 • 1) Úvod do předmětu bankovní sektor a postavení specializovaných bank a bankovnictví (Krajíček – Pánek)
 • - Organizace přednášek – jejich rozdělení
 • - Základní dělení specializovaného bankovnictví
 • - Důvody členění specializovaného bankovnictví
 • - Podmínky hodnocení a ukončení předmětu
 • 2) Záruční a rozvojové bankovnictví (Pánek)
 • - Záruční a rozvoje bankovnictví
 • - Bankovní podpora exportu a související instituce
 • - Specializované produkty
 • 3) Hypoteční banky (Pánek)
 • - Hypoteční bankovnictví
 • - Specializované produkty
 • 4) Stavební spoření a municipální bankovnictví (Pánek)
 • - Stavební spořitelny
 • - Municipální bankovnictví
 • - Specializované produkty
 • 5) Družstevní bankovnictví (Pánek)
 • - Družstevní bankovnictví
 • - Specializované produkty
 • 6) Nadnárodní bankovní instituce (Pánek)
 • - Nadnárodní bankovní instituce
 • - Bankovní dohled
 • - Specializované produkty
 • 7) Další vývoj specializovaného bankovnictví (Pánek)
 • - Další specializované produkty
 • - Tendence vývoje specializovaného bankovnictví
 • 8) Specifické postavení firemního bankovnictví (Krajíček)
 • - Podstata bankovnictví pro fyzické osoby
 • - Podstata firemního bankovnictví
 • - Výběr klientů a jejich segmentace
 • - Segmenty firemního bankovnictví
 • - Postavení firemních klientů v bance
 • 9) Firemní bankovnictví a jeho trh (Krajíček)
 • - funkce a význam bankovních poradců
 • - politika produktů a služeb
 • - hodnocení a ocenění obchodního personálu
 • 10) Firemního bankovnictví a jeho strategie (Krajíček) - Východiska pro tvorbu produktů a služeb
 • - Tvorba nových produktů
 • - Omezení tvorby nových produktů
 • - Východiska pro strategii
 • 11) Strategie korporátních bank (firemní bankovnictví) (Krajíček)
 • - Tvorba strategie klienta a strategie banky
 • - Produkty a služby ve vazbě na strategii banky
 • - Stávající klienti a akvizice nových klientů
 • 12) Produkty firemního bankovnictví a jeho strategie (Krajíček)
 • - Sofistikované produkty a služby
 • - Cash Managament a Cash Pooling
 • - Syndikované úvěry
 • - Kolaterizované produkty (CDO, CDM apod.)
 • - Spolupráce s klienty a jejich poradci
 • 13) Očekávaný vývoj ve firemním bankovnictví (Krajíček)
 • - Orientace bank
 • - Priority
 • - Akvizice klientů
 • - Požadavky klientů na nové produkty a služby
 • Studenti v kombinované formě se řídí pokyny ze studijního katalogu a DSO. Doporučený harmonogram:
 • Harmonogram pro kombinovanou formu studia:
 • Týden v semestru aktivity výstupy
 • 1. týden samostudium (1. – 2. téma) zadání POTů
 • 2. – 3. týden samostudium (3.- 5. téma) vypracování POTu č.1
 • 4. – 5. týden samostudium (6. – 7. téma) příprava na kontrolní test č.1
 • 1. tutoriál Kontrolní test č.1
 • 6. – 7. týden samostudium (8. – 9. téma) Kontrolní test č.1
 • 8. – 12 . týden samostudium (10. – 13. téma) příprava na kontrolní test č.2
 • 2. tutoriál vypracování POTu č. 2
 • 13. týden opakování a procvičení látky Kontrolní test č. 2
Literatura
  povinná literatura
 • KRAJÍČEK, J., PÁNEK, D.: Bankovnictví 2, Studiijní materiály, ESF MU, Brno 2016, aktualizované vydání, k dispozici ve studijních materiálech předmětu
 • REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012. 423 s. ISBN 9788072612406. info
 • POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. xvi, 480. ISBN 9788074004919. info
 • ŠEFLOVÁ ORTOVÁ, Olga. Specializované bankovnictví : dodatek. Vyd. 1. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006. 118 s. ISBN 8072650912. info
  doporučená literatura
 • MISHKIN, Frederic S. The economics of money, banking and financial markets. 7th ed. Boston: Addison-Wesley, 2004. xxxix, 679. ISBN 0-321-12235-6. info
 • BABOUČEK, Ivan. Regulace činnosti bank. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 2005. 318 s. ISBN 8072650718. info
 • POLOUČEK, Stanislav. České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ostrava: Ethics, 1999. 208 s. ISBN 8023839829. info
Výukové metody
Účast na přednáškách, vypracování PoTů, autokorekční testy, kontrolní testy, závěrečný písemný test a zkouška.
Studenti vkombinované formě se řídí pokyny ze studijního katalogu a DSO.
Doporučený harmonogram:
Harmonogram pro kombinovanou formu studia:
Týden vsemestru aktivity výstupy
1. týden samostudium (1. – 2. téma) zadání POTů
2. – 3. týden samostudium (3.- 5. téma) vypracování POTu č.1
4. – 5. týden samostudium (6. – 7. téma) příprava na kontrolní test č.1
1. tutoriál Kontrolní test č.1
6. – 7. týden samostudium (8. – 9. téma) Kontrolní test č.1
8. – 12 . týden samostudium (10. – 13. téma) příprava na kontrolní test č.2 2. tutoriál vypracování POTu č. 2
13. týden opakování a procvičení látky Kontrolní test č. 2
Metody hodnocení
1. Vypracování POT 1 až 2
- Vypracování a odevzdání prací opravovaných tutorem (POT) podle zadání uvedeného v interaktivní osnově jako průkazný výsledek domácí přípravy studentů v rámci samostudia.
2. Závěrečné hodnocení výsledků práce na tutoriálech a při samostudiu.
- Podmínkou účasti na zkoušce je úspěšné zpracování všech POTů, tj. s výsledkem prospěl
- Další podmínkou je úspěšné absolvování obou plánovaných kontrolních testů, což je dosažené hodnocení 66% a více (2/3 a více).
- Pokud student nemůže test v rámci tutoriálu fyzicky absolvovat (omluvu posoudí vyučující), napíše jej na 3. tutoriálu (v případě prvního testu), resp. v prvních dvou týdnech zkušebního období (v případě druhého testu).
3. Zkouška a výsledné hodnocení:
- Zkouška má písemnou formu s následným ústním ověřením znalostí.
Konečná známka je tvořena:
Hodnocení písemné části zkoušky (80%) + závěrečné hodnocení výsledků práce studenta při samostudiu - POTy, testy - (20%)
- Pro hodnocení výkonu studentů u zkoušky platí následující klasifikační stupnice (společná pro presenční i kombinovanou formu studia):
A 92 – 100 % D 68 – 75 % B 84 – 91 % E 60 – 67 % C 76 – 83 % F méně než 60 % Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů.
Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MKF_BAN2