MKF_EARB Ekonomika a řízení bank

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů z bankovnictví, konkrétně v oblasti řízení bank. Jeho obsah a struktura je sestavena z pohledu bankovního řízení, řízení bankovní rozvahy, nákladů a výnosů, základů bankovního marketingu s podrobnějším zaměřením na řízení jednotlivých rizik bankovního podnikání.
Studenti jeho absolvováním získají celkový přehled o řízení bank. Je proto nezbytné absolvování výchozích předmětů, protože jsou v Ekonomice a řízení bank využívány zkušenosti získané ve výchozích předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů z bankovnictví, konkrétně v oblasti řízení bank. Jeho obsah a struktura je sestavena z pohledu bankovního řízení, řízení bankovní rozvahy, nákladů a výnosů, základů bankovního marketingu s podrobnějším zaměřením na řízení jednotlivých rizik bankovního podnikání. Studenti jeho absolvováním získají celkový přehled o řízení bank. Je proto nezbytné absolvování výchozích předmětů, protože jsou v Ekonomice a řízení bank využívány zkušenosti získané ve výchozích předmětech.
Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanizmy řízení banky, se specifickým zaměřením nejen na řízení bankovních aktiv a pasiv, ale současně i s bankovním marketingem s cílem dosažení optimálního hospodářského výsledku. Významnou roli v řízení banky hraje i Risk managament. Předmět navazuje na znalosti, které studenti získali v předmětech Bankovnictví I, Bankovnictví II. Získané zkušenosti potom absolventi využijí na středních manažerských stupních v bankách. Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumnět ekonomice řízení bank.
Předmět byl inovován v rámci projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě MU (CZ.1.07/2.2.00/07.0447).
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen: - ohodnocovat faktory ovlivňující poptávku a nabídku bankovních služeb, - popsat a analyzovat rozličné ukazatele výkonnosti bank, - porozumět základním operacím bank a jejích dopadům na rozvahu banky, - diskutovat hlavní typy bankovních rizik a zvládat způsoby jejích řízení, - vysvětlit úvěrový proces, způsoby a metody ocenění a schvalování bankovních úvěrů, - ohodnotit investiční aktivity banky, včetně metod optimalizace a imunizace úvěrového portfolia, - rozumět problematice asset-liability managementu a řízení likvidity banky, - ocenit efektivitu využití kapitálu banky a dodržení základních kapitálových požadavků.
Osnova
 • Tématický plán a obsahové zaměření přednášek (podle týdnů výuky):
 • 1) Banka jako podnikatelský subjekt
 • - Organizace přednášek
 • - Organizační struktura banky
 • - Finanční řízení v bance
 • - Cíle bankovního podnikání
 • - Základní prvky ekonomiky banky
 • 2) Podstata, význam, cíle a obsah řízení bankovní ekonomiky
 • - Řízení ekonomiky banky – její postavení v bance
 • - Zaměření a složky bankovního managementu
 • - Řízení bankovních aktiv a pasiv
 • 3) Řízení bankovní rozvahy, strany aktiv a pasiv
 • - Struktura bankovních aktiv
 • - Cíle managementu bankovních aktiv
 • - Zaměření managementu bankovních aktiv
 • - Struktura bankovních pasiv
 • - Cíle managementu bankovních pasiv
 • - Zaměření managementu bankovních pasiv
 • 4) Ekonomika řízení nákladů a výnosů v bance
 • - Struktura nákladů a výnosů
 • - Řízení nákladů
 • - Řízení výnosů
 • - Externí audit
 • - Interní audit
 • - Postavení auditu
 • - Kontrola vnější a vnitřní
 • 5) Kvalita bankovních služeb
 • - Koncepce kvality bankovních služeb
 • - Kvalita v bankovních službách
 • - Význam kvality v bankách
 • - Příspěvky ke kvalitě bankovních služeb
 • - Náklady na kvalitu v bankách
 • - Návrhy a stížnosti bankovních klientů
 • - Jak dosáhnout kvality služeb v bance
 • 6) Marketing v ekonomickém řízení banky– úloha klienta v bankovním marketingu
 • - Úvod do marketingu v bankovnictví
 • - Vývoj podnikatelských koncepcí v bankách
 • - Marketingové řízení bank
 • - Klient - důvod existence banky
 • - Analýza chování klienta
 • - Segmenty trhu
 • - Segmentace v bankovnictví
 • - Strategie cílového bankovního trhu
 • - Hodnocení a ocenění obchodního personálu bank
 • - Školení a nábor pracovníků bank
 • 7) Strategie produktů a služeb v bankách a tvorba cen bankovních produktů a služeb
 • - Koncepce, inovace a vývoj nových produktů a služeb v bankách
 • - Životní cyklus produktů a služeb v bankách
 • - Řízení produktů a služeb v bankách
 • - Důležitost ceny bankovních produktů a služeb
 • - Metody stanovení cen v bankách
 • - Možné formy cen v bankách
 • - Cenové strategie bank
 • 8) Komunikace a distribuce bankovních služeb
 • - Komunikace v bance
 • - Vnější bankovní komunikace
 • - Vnitřní bankovní komunikace
 • - Bankovní reklama
 • - Public relations – styk s veřejností
 • - Podpora prodeje v bance
 • - Přímý marketing (direct marketing) v bankách)
 • - Prodej bankovních produktů a služeb
 • - Distribuce bankovních služeb
 • - Strategické plánování bankovních distribučních cest
 • - Bankovní distribuční systémy a druhy bankovní distribuce
 • 9) Úvod do Risk managementu
 • - Základní složky risk managementu
 • - Úvěrové riziko a úvěrový proces
 • - Kvalita úvěrového portfolia
 • - Úvěrové riziko a řízení bankovní rozvahy
 • - Řízení úvěrového rizika
 • - Základní modely Risk Managementu
 • - Měření úvěrového rizika
 • - Úvěrové riziko a právní předpisy ČNB
 • 10) Řízení rizik pohybu úrokové sazby a měnového rizika
 • - Podstata a obsah řízení rizika úrokové sazby
 • - Způsoby řízení rizika úrokové sazby
 • - Měření rizika úrokové sazby
 • - Riziko úrokové sazby a právní předpisy ČNB
 • - Podstata a obsah řízení měnového rizika
 • - Měření měnového rizika
 • - Měnové riziko a právní předpisy ČNB
 • 11) Řízení likvidity a kapitálového rizika
 • - Podstata a obsah řízení rizika likvidity
 • - Měření rizika likvidity
 • - Řízení likvidity bank a právní předpisy ČNB
 • - Vlastní kapitál a kapitálové přiměřenost
 • - Plánování kapitálu banky
 • - Řízení kapitálového rizika a právní předpisy ČNB
 • 12) Řízení portfolia cenných papírů a mimobilančního položek
 • - Podstata a cíle portfolia cenných papírů
 • - Aktivní a pasivní strategie řízení portfolia cenných papírů
 • - Řízení investičního portfolia banky výborem ALCO
 • - Mimobilanční položky, typy bankovních operací
 • - Přehled mimobilančních rizik
 • - Řízení mimobilančních rizik
 • - Mimobilanční rizika a předpisy ČNB
 • 13) Řízení operačního rizika a bankovní pobočky
 • - Podstata operačního rizika
 • - Jednotlivé typy operačního rizika
 • - Řízení operačního rizika
 • - Operační riziko a právní předpisy ČNB
 • - Cíle řízení bankovní pobočky
 • - Výkazy pobočky
 • - Rentabilita pobočky
 • Harmonogram pro kombinovanou formu studia:
 • Týden v semestru aktivityvýstupy
 • 1. týden samostudium (1. – 2. téma) zadání POTů
 • 2. – 3. týden samostudium (3.- 5. téma) vypracování POTu č.1
 • 4. – 5. týden samostudium (6. – 7. téma). příprava na kontrolní test č.1
 • 1. tutoriál Kontrolní test č.1
 • 6. – 7. týden samostudium (8. – 9. téma) Kontrolní test č.1
 • 8. – 12 . týden samostudium (10. – 13. téma) příprava na kontrolní test č.2
 • 2. tutoriál vypracování POTu č. 2
 • 13. týden opakování a procvičení látky Kontrolní test č. 2
Literatura
  povinná literatura
 • REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012. 423 s. ISBN 9788072612406. info
 • POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. xvi, 480. ISBN 9788074004919. info
 • JÍLEK, Josef. Finanční rizika. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 635 s. ISBN 8071695793. info
  doporučená literatura
 • VERWILST, Herman. The future of retail banking in Europe: the fortis view. Brussels: The Joint office of the World Savings Banks Institute, 2001. 15 s. info
 • MATOUŠEK, Roman. Banking and Financial Markets in Central and Eastern Europe: 20 Years of Transition. Palgrave Macmillan, 2010. 304 s. ISBN 978-0-230-23168-9. info
 • MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS. Financial markets and institutions : global edition. 7th ed. Boston: Pearson, 2012. 663, 16. ISBN 9780273754442. info
 • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 15 global edition. Boston: Pearson, 2016. 714, 14. ISBN 9781292092621. info
  neurčeno
 • Náhradní obsah: KRAJÍČEK, J.: Ekonomika a řízení bank, ESF MU, Brno 2016, aktualizované vydání. k dispozici ve studijních materiálem předmětu
Výukové metody
Účast na přednáškách, vypracování POT ve staanovených termínech dle harmonogramu, autokorekční testy, kontrolní testy, závěrečný písemný test a následující ústní zkouška.
Metody hodnocení
1. Vypracování POT 1 až 2
- Vypracování a odevzdání prací opravovaných tutorem (POT) podle harmonogramu jako průkazný výsledek domácí přípravy studentů v rámci samostudia.
2. Závěrečné hodnocení výsledků práce na tutoriálech a při samostudiu.
- Podmínkou účasti na zkoušce je úspěšné zpracování všech POT ve stanovených termínech, s výsledkem prospěl.
- Úspěšné absolvování obou plánovaných kontrolních testů, což je dosažené hodnocení 66% a více (2/3 a více).
- Pokud student nemůže test v rámci tutoriálu fyzicky absolvovat (omluvu posoudí vyučující), napíše jej na 3. tutoriálu (v případě prvního testu), resp. v prvních dvou týdnech zkušebního období (v případě druhého testu).
3. Zkouška a výsledné hodnocení:
- Zkouška má písemnou formu s následujícím ústním ověřením výsledků.
Konečná známka je tvořena:
- Hodnocení písemné části zkoušky a ústního ověření (80%).
- Závěrečné hodnocení výsledků práce studenta při samostudiu - POT,kontrolní testy - (20%)
- Pro hodnocení výkonu studentů u zkoušky platí následující klasifikační stupnice (společná pro presenční i kombinovanou formu studia):
A 92 – 100 % D 68 – 75 %
B 84 – 91 % E 60 – 67 %
C 76 – 83 % F méně než 60 %
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů.
Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKF_EARB