MKF_MFIN Mezinárodní finanční instituce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
13/0/0. tutorial 4 hodiny. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 16:00–19:50 P103
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět a vysvětlit vývoj mezinárodní měnové spolupráce a fungování hlavních mezinárodních finančních institucí a integračních seskupení;
zhodnotit a interpretovat činnost těchto institucí a jejich dopady na národní ekonomiku, jednotlivá integrační uskupení a světové hospodářství.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět jednotlivým aspektům mezinárodních finančních institucí,
- porozumět a interpretovat postavení měnových institucí ve světové ekonomice,
- chápat měnové integrační procesy,
- porozumět roli měnové integrace v rámci Evropské unie.
Osnova
 • 1) Mezinárodní měnová a finanční spolupráce a její vývoj;
 • 2) Mezinárodní měnový fond;
 • 3) Úvěrová politika Mezinárodního měnového fondu;
 • 4) Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní sdružení pro rozvoj;
 • 5) Mezinárodní finanční korporace, Agentura pro mnohostranné investiční záruky, Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů;
 • 6) Banka pro mezinárodní platby;
 • 7) Vývoj měnové a finanční spolupráce západoevropských zemí;
 • 8) Evropský měnový systém;
 • 9) Vytváření hospodářské a měnové unie;
 • 10)Maastrichtská kritéria konvergence, význam makroekonomické konvergence a procesu koheze;
 • 11)Optimální měnová oblast, Ekonomické zhodnocení měnové unie;
 • 12)Strategie měnové politiky Evropské centrální banky;
 • 13)Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj.
Literatura
  povinná literatura
 • MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2006. 269 s. ISBN 8024510537. info
  doporučená literatura
 • BEKAERT, Geert a Robert J. HODRICK. International financial management. Second edition. Harlow: Pearson, 2014. 790 stran. ISBN 9781292021393. info
 • NĚMEČEK, Eduard. Mezinárodní měnový systém : otázky konvertibility, stability a likvidity. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 247 s. ISBN 8024600811. info
 • PROCHÁZKA, Petr ČNB. Mezinárodní bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1996. 297 s. ISBN 80-902243-0-X. info
Výukové metody
Přednášky, četba povinné a doporučené literatury, úkoly, diskuse se studenty.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou tutoriálu. Tutoriál probíhá v jednom bloku.
Předpoklady pro úspěšné absolvování předmětu jsou četba povinné a doporučené literatury, plnění úkolů, vypracování seminární práce/POT a její prezentace, diskuse v hodině.
Předmět je zakončen písemnou zkouškou.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MKF_MFIN