MKF_POJ2 Pojišťovnictví 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 a MPF_RRVP Řízení rizik v pojišťovnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je rozšíření znalostí studentů o pojištění podnikatelských rizik a o penzijních systémech vybraných zemí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- definovat jednotlivé produkty pojištění podnikatelských rizik
- použít nástroje pro správné nastavení těchto produktů
- vymezit varianty, v nichž se dané produkty nabízejí na pojistném trhu
- porozumět principům likvidace pojistné události v rámci těchto pojištění
- analyzovat aktuální problémy pojištění podnikatelských rizik v ČR
- charakterizovat a analyzovat penzijní systémy vybraných zemí.
Osnova
 • 1. Penzijní systémy vybraných zemí I. (typy systémů, přístupy k reformám z pohledu mezinárodních institucí, korporativní systém – Německo, Rakousko)
 • 2. Penzijní systémy vybraných zemí II. (reziduální systém – Velká Británie, USA)
 • 3. Penzijní systémy vybraných zemí III. (institucionálně redistributivní systém - Švédsko; reforma v Chile; situace v ČR)
 • 4. Pojištění podnikatelských rizik – jeho principy, součásti a odlišnosti od občanského pojištění (živel, odcizení, vandalismus, nemovitost, stavební součásti, skla, zásoby, provozní nebo výrobní zařízení, pronajaté nebo vypůjčené věci, převzaté věci, cennosti, umělecká díla a starožitnosti)
 • 5. Pojištění technických rizik (přerušení provozu, strojních zařízení, elektronických zařízení)
 • 6. Pojištění odpovědnosti (vada výrobku, převzaté věci, cizí užívané věci, náhrada nákladů ZP, požár nebo výbuch). Pojištění odpovědnosti managementu.
 • 7. Pojištění profesní odpovědnosti
 • 8. Environmentální pojištění
 • 9. Stavebně montážní pojištění, pojištění ušlého zisku investora
 • 10. Pojištění přepravy (pojištění věcí během silniční dopravy, pojištění zásilek nebo cenností během přepravy; pojištění odpovědnosti silničního dopravce, zasílatele)
 • 11. Zemědělské pojištění (plodiny, hospodářská zvířata)
 • 12. Specifika risk managementu a likvidace pojistných událostí v pojištění podnikatelských rizik
 • Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků, podle tématických okruhů následovně: 1. Témata č. 1 – 3
 • 2. Témata č. 4 – 8
 • 3. Témata č. 9 – 12
Literatura
  povinná literatura
 • Páleník, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha : Linde Praha, a.s., 2007. Počet stran:: 240. ISBN: 978-80-7201-644-0
 • VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní teorie a politika. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016. xix, 267. ISBN 9788074005718. info
 • JANATA, Jiří. Principy pojištění podnikatelů a právnických osob. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2014. 127, [8]. ISBN 9788074311406. info
  doporučená literatura
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2015. 305 stran. ISBN 9788087865255. info
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 216 s. ISBN 9788074310157. info
 • BÖHM, Arnošt. Pojištění pohledávek v mezinárodním obchodě. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 150 s. ISBN 9788074310041. info
 • JANATA, Jiří. Pojištění a management majetkových podnikatelských rizik. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2004. 87 s. ISBN 8086419649. info
Výukové metody
tutoriály (diskuse k tématům předmětu)
Metody hodnocení
Typ výuky: tutoriály Požadavky k přistoupení ke zkoušce:
Vypracování a odevzdání prací opravovaných tutorem (POT) s hodnocením "prospěl". V případě hodnocení "neprospěl" nebude student připuštěn ke zkoušce.
Zkouška má písemnou formu.
Konečná známka je tvořena:
výsledkem zkouškového testu (max. 10 bodů), popř. i hodnocením POT (bonifikace max. 0,5 bodu).
Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (9,2 – 10 bodů),
B: 84 – 91 % (8,4 – 9,1 bodu),
C: 76 – 83 % (7,6 – 8,3 bodu),
D: 68 - 75 % (6,8 – 7,5 bodu),
E: 60 – 67 % (6,0 – 6,7 bodu),
F: méně než 60 % (méně než 6 bodů).
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MKF_POJ2