MKF_PRDA Přímé daně

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 5 kr. k = 1,0. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Filip Hampl (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Svoboda (cvičící)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 9. 3. 12:50–16:15 P102, Pá 23. 3. 12:50–16:15 P102, So 12. 5. 16:20–19:35 P103
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu navazuje na poznatky získané v základních kurzech finančního účetnictví. Dále specifikuje problematiku jednotlivých přímých daní v ČR z pohledu podnikatelů – fyzických i právnických osob. Zvláštní pozornost je věnována zejména ustanovení zákona o daních z příjmů jako hlavní přímé dani zatěžující podnikatelské subjekty v ČR. Nedílnou součástí kurzu je však také analýza sociálního a zdravotního pojištění a ostatních přímých daní (silniční, z nemovitých věcí, z nabytí nemovitých věcí), jejich vykazování a jejich vazba na účetnictví podniků.
Výstupy z učení
Po skončení tohoto kurzu student bude schopen porozumět problematice: - daně z příjmů fyzických i právnických osob, - zdravotního a sociálního pojištění, - majetkovým daním.
Osnova
 • Tématický plán přednášek: týden téma 1 Právní úprava přímých daní v ČR, daňová soustava, zákon o dani z příjmů, jeho struktura, zdanitelné příjmy, příjmy od daně osvobozené, zdaňování příjmů ze závislé činnosti, zálohová a srážková daň, roční zúčtování daně, 2 Právní úprava zdravotního a sociálního pojištění v ČR a EU, poplatníci, sazby, lhůty, výkazy 3 Zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, rozdělování příjmů mezi spolupracující osoby, daňová evidence, 4 Daňové výdaje (náklady), daňové (účetní) odpisy, nedaňové výdaje (náklady), 5 Zdaňování příjmů z kapitálového majetku, pronájmu a ostatních příjmů, daň z příjmů právnických osob, odlišnosti od daně z příjmů fyzických osob 6 Akvizice, fúze a jejich daňové dopady, transferové ceny, zdanění mezinárodních příjmů, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, daňová přiznání k DPFO a DPPO 7 Daň silniční a daň z nemovitých věcí, struktura zákona, daňová přiznání 8 Daň z nabytí nemovitých věcí, daňová přiznání Tématický plán a obsahové zaměření seminářů (podle týdnů výuky): 1) Úvodní seminář – způsob práce v seminářích, podmínky hodnocení, • analýza právní úpravy daně z příjmů v ČR, • příjmy od daně osvobozené – praktické příklady, 2) Zdaňování příjmů ze závislé činnosti, zálohová a srážková daň, roční zúčtování daně, procvičování praktických příkladů, • zdaňování příjmů ze závislé činnosti při podepsaném prohlášení, • zdaňování příjmů ze závislé činnosti při nepodepsaném prohlášení, • roční zúčtování daně 3) Zdravotní a sociální pojištění . plátci, sazby . systém výpočtu . přehledy . srovnání se zeměmi EU 4) Zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, rozdělování příjmů mezi spolupracující osoby, procvičování praktických příkladů, • příjmy z podnikání, • příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, • paušální daň, • možnosti rozdělení příjmů mezi spolupracující osoby, analýza jednotlivých možností, • daňová evidence 5) Daňové výdaje (náklady), jejich evidence, procvičování praktických příkladů, • identifikace daňových výdajů (nákladů) podle zákona o daních z příjmů, • možnosti evidence těchto výdajů, • paušální výdaje, • jednotlivé daňové výdaje 6) Daňové (účetní) odpisy, procvičování praktických příkladů, • výpočet účetních odpisů, jejich účtování a uplatnění jako nákladů daňových, • výpočet daňových odpisů, jejich evidence 7) Nedaňové výdaje (náklady), jejich evidence, procvičování praktických příkladů, • identifikace nedaňových výdajů (nákladů) podle zákona o daních z příjmů, • možné následné uplatnění těchto výdajů v základu daně 8) Zdaňování příjmů z kapitálového majetku, pronájmu a ostatních příjmů, procvičování praktických příkladů, • zdaňování příjmů z kapitálového majetku, • zdaňování příjmů z pronájmu, možnosti uplatnění daňových výdajů, • zdaňování ostatních příjmů 9) Daň z příjmů právnických osob, odlišnosti od daně z příjmů fyzických osob, procvičování praktických příkladů, • identifikace odlišností mezi DPPO a DPFO, • příjmy osvobozené od DPPO • základ daně z příjmů právnických osob, • zdanění příjmů právnických osob, • účtování o dani z příjmů 10) Akvizice, fúze a jejich daňové dopady, transferové ceny, procvičování praktických příkladů, • Daňové dopady akvizic a fúzí, • Transferové ceny, jejich využití při zdanění příjmů 11) Zdanění mezinárodních příjmů, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, procvičování praktických příkladů • Určení daňové rezidentury, • smlouvy o zamezení dvojího zdanění, • techniky mezinárodního zdanění 12) Daňové přiznání k DPFO a DPPO, procvičování praktických příkladů, • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů FO, • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů PO, 13) Daň silniční a daň z nemovitých věcí, struktura zákona, daňová přiznání • daň silniční, sestavení daňového přiznání • daň z nemovitých věcí, sestavení daňového přiznání Daň z nabytí nemovitých věcí, daňová přiznání • sestavení daňových přiznání k jednotlivým daním
Literatura
  povinná literatura
 • Daňové zákony - aktuálního roku
 • DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2017. Čtrnácté vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 141 stran. ISBN 9788027104246. info
 • Daně z příjmů : s komentářem 2016 : zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s komentářem, účinný pro rok 2016, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s komentářem, účinný pro rok 2016, vy. Edited by Vladimír Pelc - Petr Pelech. 16. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2016. 1039 stran. ISBN 9788075540119. info
  doporučená literatura
 • SKÁLA, Milan. Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 338 stran. ISBN 9788074788208. info
 • VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. aktualizované vydání. Praha: GRADA Publishing, 2012. 120 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-4081-2. info
 • VALOUCH, Petr. Účetní a daňové odpisy 2012. 7. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2012. 144 s. ISBN 978-80-247-4114-7. info
 • Daň silniční s komentářem. Edited by Karel Janoušek. 3. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 135 s. ISBN 9788072635870. info
 • VALOUCH, Petr. Daňové tipy a triky pro fyzické osoby. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2010. 122 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-3332-6. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Účetnictví a daně. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 171 s. ISBN 9788021045422. info
Výukové metody
3 tutoriály
Metody hodnocení
1. Průběžné testy v tutoriálech se budou psát v týdnech dle harmonogramu. • Pokud student nemůže fyzicky absolvovat 1 ze seminárních testů (omluvu posoudí vedoucí semináře), napíše náhradní test v posledním výukovém týdnu. • Hodnocení průběžných testů (příp. náhradního testu), bude shodné s hodnocením závěrečného testu. 2. Závěrečné hodnocení výsledků práce v tutoriálech. • Podmínkou účasti na zkoušce je absolvování 2 kontrolních testů s průměrným hodnocením 60 % a více. Tyto 2 testy budou koncipovány vždy na 25 bodů (dosažitelné maximum tak činí 50 bodů), minimum k účasti ke zkoušce činí 30 bodů. • Vypracování 2 POTů. Hodnocení kvality POTů se započte 20% do výsledné známky a pro hodnocení kvality POTů platí: A 92 - 100 % D 68 - 75 % B 84 - 91 % E 60 – 67 % C 76 - 83 % F méně než 60 % • Student, který na tutoriálech neuspěje – tzn. výsledné hodnocení průběžných testů nedosáhne 60%, bude psát náhradní test z celé látky. Tento test bude koncipován na 50 bodů, pro účast na zkoušce je nutno dosáhnout nejméně 30 bodů. 3. Zkouškový test a konečné hodnocení: Zkouškový test je písemný. • Podmínkou úspěšného absolvování zkouškového testu je dosažení alespoň 60 %. Tento test bude obsahovat několik teoretických otázek a zpracování komplexního daňového příkladu s cílem výpočtu základů daně a výpočtu daňové povinnosti podnikatelského subjektu. Maximální dosažitelný počet bodů je 100, minimum pro složení zkoušky činí 60 bodů. • Váha výsledku se započítává 80 % do konečné známky. Konečná známka je tvořena: zkouškový test (80%) + úroveň POTů (20%) Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice: A 92 – 100 % D 68 – 75 % B 84 – 91 % E 60 – 67 % C 76 – 83 % F méně než 60 % „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.