MKF_SPSB Speciální seminář B

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. k = 1,00. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (cvičící)
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martina Sponerová (cvičící)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předpokladem pro zápis tohoto předmětu je absolvování všech předmětů předepsaných pro specializaci Bankovnictví a pojišťovnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
- prohloubení znalostí studentů z pojišťovnictví a bankovnictví z aspektu komplexnějšího využití získaných poznatků s cílem skloubení teoretických poznatků a řešení praktických problémů;
- analýza jednotlivých problémů bankovnictví a pojišťovnictví, tvořivý přístup k návrhu řešení a logické posouzení zpětné vazby.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- vysvětlit principy fungování bankovní soustavy a pojišťovacího sektoru;
- identifikovat a shrnout specifika účetnictví finančních institucí;
- popsat principy hospodaření bank a pojišťoven a definovat strukturu jejich výnosů a nákladů;
- posoudit mezinárodní aspekty bankovnictví a pojišťovnictví;
- definovat aktuální trendy v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.
Osnova
 • Tematický plán a obsahové zaměření seminářů (podle týdnů výuky):
 • 1. Úvodní seminář, organizace seminářů, podmínky hodnocení a ukončení předmětu, zadání seminárních prací.
 • 2. Typologie rizik a metodologie řízení rizik bankovního podnikání; analýza úvěrových rizik bankovního podnikání; aktuální produktové a systémové trendy v bankovnictví a pojišťovnictví.
 • 3. Hospodaření komerční banky, struktura výnosů a nákladů, finanční analýza banky; řízení likvidity komerční banky; investiční aktivity bank, služby investičního bankovnictví; zdroje financování komerční banky, regulatorní kapitál a kapitálová přiměřenost.
 • 4. Bankovní produkty segmentu korporátního bankovnictví (financování provozu a investic, projektové financování, financování obchodů); mimobilanční operace (produkty) komerční banky; specifika účetnictví finančních institucí, právní úprava, účetní závěrka finančních institucí a její využití v řízení těchto subjektů;
 • 5. Regulace a dohled obchodních bank a pojišťoven, pravidla podnikání bank a pojišťoven v České republice; integrační a harmonizační procesy regulace a dohledu finančních institucí v Evropské unii; právní ochrana spotřebitelů finančních služeb (soukromoprávní a veřejnoprávní ochrana spotřebitelů).
 • 6. Definice zajištění, zásady, funkce, klasifikace, právní podstata zajištění, zajistná smlouva a její klauzule; tradiční metody zajištění (proporcionální a neproporcionální zajištění), alternativní způsoby přenosu rizik (ART); penzijní systémy v ČR a v dalších zemích, aktuální stav, vývoj.
 • 7. Typologie rizik a metodologie řízení rizik v komerční pojišťovně, způsoby finančního krytí rizik; pojistné produkty segmentu korporátního pojištění (pojištění technických rizik, pojištění odpovědnosti); oceňování pojištěného majetku, důvody a způsoby oceňování.
 • 8. Technické rezervy v životním a neživotním pojištění, tvorba a užití, investování, zásady tvorby portfolia; hospodaření komerční pojišťovny, struktura výnosů a nákladů, finanční analýza pojišťovny.
 • 9. Finanční řízení komerční pojišťovny, solventnostní kapitál, řízení aktiv a pasiv v komerční pojišťovně; marketingové řízení bank a pojišťoven, nástroje marketingového mixu, marketingová strategie.
 • 10. Pravidelné výplaty z bankovního účtu a platby na bankovní účet, výpočty důchodů (bezprostřední, odložený, věčný), umořování dluhů (konstantní splátky, nekonstantní splátky).
 • 11. Výpočet pojistného v životním pojištění, principy, postupy, netto pojistné, brutto pojistné, jednorázové, běžné, področní, všeobecná rovnice ekvivalence, riziková a rezervotvorná část pojistného; výpočet technických rezerv v životním pojištění, postupy, zillmerizace, využití pro další výpočty (změny smlouvy, odkup, dynamizace).
 • 12. Teorie portfolia podle Markowitze, očekávaná výnosnost, riziko očekávané výnosnosti, efektivní hranice, stanovení optimálního portfolia (optimalizovaná funkce, postup optimalizace); rovnovážné modely na kapitálových trzích (důvody existence, CAPM, APT).
 • Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků, podle tématických okruhů následovně:
 • 1. Témata č. 2, 3 a 5
 • 2. Témata č. 6 - 9
 • 3. Témata č. 4, 10 – 12
Literatura
  povinná literatura
 • Literatura je dána povinnou a doporučenou literaturou předmětů bloku B, tedy specializace Bankovnictví a pojišťovnictví (jejich seznam viz https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561700-katfinanci/szz-na-kf).
Výukové metody
tutoriály (diskuse k tématům předmětu)
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem.
Podmínky pro získání zápočtu:
Zpracování, předložení (v elektronické podobě nejpozději ve středu před prezentací) a prezentace (bez využití PowerPointu) POTu na zadané téma bude hodnoceno jako prospěl, resp. neprospěl. Podmínkou pro získání zápočtu je: - ohodnocení POTu jako prospěl.
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zápočtu bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující předmět hodnocením v ISu známkou "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
Detailní rozpis a harmonogram prezentací témat POT, včetně uvedení vyučujících, kteří budou dané téma hodnotit, je uveden v organizačních pokynech k předmětu. Studenti se budou hlásit na příslušná témata prostřednictvím balíku "Témata POT". Doplňující informace k předmětu budou rozeslány hromadným e-mailem nejpozději první den jarního semestru. Informace obsažené v tomto e-mailu budou pro studenty závazné a jsou tedy součástí podmínek tohoto předmětu. Informace jsou dostupné i v interaktivní osnově předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKF_SPSB