MKF_SPSB Speciální seminář B

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. k = 1,00. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (cvičící)
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martina Sponerová (cvičící)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předpokladem pro zápis tohoto předmětu je absolvování všech předmětů předepsaných pro specializaci Bankovnictví a pojišťovnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
- prohloubení znalostí studentů z pojišťovnictví a bankovnictví z aspektu komplexnějšího využití získaných poznatků s cílem skloubení teoretických poznatků a řešení praktických problémů;
- analýza jednotlivých problémů bankovnictví a pojišťovnictví, tvořivý přístup k návrhu řešení a logické posouzení zpětné vazby.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- vysvětlit principy fungování bankovní soustavy a pojišťovacího sektoru;
- identifikovat a shrnout specifika účetnictví finančních institucí;
- popsat principy hospodaření bank a pojišťoven a definovat strukturu jejich výnosů a nákladů;
- posoudit mezinárodní aspekty bankovnictví a pojišťovnictví;
- definovat aktuální trendy v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.
Osnova
 • Tematický plán a obsahové zaměření seminářů (podle týdnů výuky):
 • 1. Úvodní seminář, organizace seminářů, podmínky hodnocení a ukončení předmětu, zadání seminárních prací.
 • 2. Typologie rizik a metodologie řízení rizik bankovního podnikání; analýza úvěrových rizik bankovního podnikání; aktuální produktové a systémové trendy v bankovnictví a pojišťovnictví.
 • 3. Hospodaření komerční banky, struktura výnosů a nákladů, finanční analýza banky; řízení likvidity komerční banky; investiční aktivity bank, služby investičního bankovnictví; zdroje financování komerční banky, regulatorní kapitál a kapitálová přiměřenost.
 • 4. Bankovní produkty segmentu korporátního bankovnictví (financování provozu a investic, projektové financování, financování obchodů); mimobilanční operace (produkty) komerční banky; specifika účetnictví finančních institucí, právní úprava, účetní závěrka finančních institucí a její využití v řízení těchto subjektů;
 • 5. Regulace a dohled obchodních bank a pojišťoven, pravidla podnikání bank a pojišťoven v České republice; integrační a harmonizační procesy regulace a dohledu finančních institucí v Evropské unii; právní ochrana spotřebitelů finančních služeb (soukromoprávní a veřejnoprávní ochrana spotřebitelů).
 • 6. Definice zajištění, zásady, funkce, klasifikace, právní podstata zajištění, zajistná smlouva a její klauzule; tradiční metody zajištění (proporcionální a neproporcionální zajištění), alternativní způsoby přenosu rizik (ART); penzijní systémy v ČR a v dalších zemích, aktuální stav, vývoj.
 • 7. Typologie rizik a metodologie řízení rizik v komerční pojišťovně, způsoby finančního krytí rizik; pojistné produkty segmentu korporátního pojištění (pojištění technických rizik, pojištění odpovědnosti); oceňování pojištěného majetku, důvody a způsoby oceňování.
 • 8. Technické rezervy v životním a neživotním pojištění, tvorba a užití, investování, zásady tvorby portfolia; hospodaření komerční pojišťovny, struktura výnosů a nákladů, finanční analýza pojišťovny.
 • 9. Finanční řízení komerční pojišťovny, solventnostní kapitál, řízení aktiv a pasiv v komerční pojišťovně; marketingové řízení bank a pojišťoven, nástroje marketingového mixu, marketingová strategie.
 • 10. Pravidelné výplaty z bankovního účtu a platby na bankovní účet, výpočty důchodů (bezprostřední, odložený, věčný), umořování dluhů (konstantní splátky, nekonstantní splátky).
 • 11. Výpočet pojistného v životním pojištění, principy, postupy, netto pojistné, brutto pojistné, jednorázové, běžné, področní, všeobecná rovnice ekvivalence, riziková a rezervotvorná část pojistného; výpočet technických rezerv v životním pojištění, postupy, zillmerizace, využití pro další výpočty (změny smlouvy, odkup, dynamizace).
 • 12. Teorie portfolia podle Markowitze, očekávaná výnosnost, riziko očekávané výnosnosti, efektivní hranice, stanovení optimálního portfolia (optimalizovaná funkce, postup optimalizace); rovnovážné modely na kapitálových trzích (důvody existence, CAPM, APT).
 • Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků, podle tématických okruhů následovně:
 • 1. Témata č. 2, 3 a 5
 • 2. Témata č. 6 - 9
 • 3. Témata č. 4, 10 – 12
Literatura
  povinná literatura
 • Literatura je dána povinnou a doporučenou literaturou předmětů bloku B, tedy specializace Bankovnictví a pojišťovnictví (jejich seznam viz https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561700-katfinanci/szz-na-kf).
Výukové metody
tutoriály (diskuse k tématům předmětu)
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem.
Podmínky pro získání zápočtu:
Zpracování, předložení (v elektronické podobě nejpozději ve středu před prezentací) a prezentace (bez využití PowerPointu) POTu na zadané téma bude hodnoceno jako prospěl, resp. neprospěl. Podmínkou pro získání zápočtu je: - ohodnocení POTu jako prospěl.
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity kolokvia bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující kolokvium hodnocením v ISu známkou "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
Detailní rozpis a harmonogram prezentací témat POT, včetně uvedení vyučujících, kteří budou dané téma hodnotit, je uveden v organizačních pokynech k předmětu. Studenti se budou hlásit na příslušná témata prostřednictvím balíku "Témata POT". Doplňující informace k předmětu budou rozeslány hromadným e-mailem nejpozději první den jarního semestru. Informace obsažené v tomto e-mailu budou pro studenty závazné a jsou tedy součástí podmínek tohoto předmětu. Informace jsou dostupné i v interaktivní osnově předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MKF_SPSB