MKF_TEPO Teorie portfolia

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 16 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Luděk Benada, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Znalosti z mikroekonomie, makroekonomie, matematiky, statistiky a finanční matematiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kurzu se studenti seznámí se základními matematickými metodami využívanými v oblasti vyhodnocování investičních variant, optimalizace portfolia a oceňování rizikových a nerizikových aktiv.
Kurz má význam především pro studenty, kteří hodlají pracovat v oblasti správy aktiv u finančních institucí.
Obsah je rozdělen do dvou tematických okruhů.
Předmětem prvního okruhu je Markowitzův model ve standardním tvaru, který je dál rozšířen o bezrizikové vklady a bezrizikové půjčky.
Obsahem druhého tematického okruhu je model oceňování kapitálových aktiv, diverzifikace rizik a arbitrážní teorie oceňování.

Hlavní cíle kurzu jsou:
-porozumění základům teorie portfolia;
-porozumění ohodnocování výnosnosti a rizika cenných papírů;
-porozumění základním přístupům k sestavování portfolia cenných papírů;
-schopnost aplikovat získané znalosti i na problémové oblasti, které nejsou přímo probírány v rámci předmětu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- uplatňovat poznatky z oblasti základních charakteristik (výnos, riziko, likvidita) obchodovaných akciových cenných papírů
- kvantifikovat očekávaný cenový vývoj cenného papíru
- vytvořit portfólio v souladu s Markowitzovým a Sharpeho konceptem
- řešit tvorbu portfolia za předpokladu váhového omezení (prodej na krátko, max. váha cp)
Osnova
 • Tématický plán Turoriálů:
 • 1. Tutoriál:
 • Úvod do teorie portfolia
 • Aktiva v teorii portfolia, výnosnost a riziko změny jeho výnosnosti
 • Kvantifikace očekávaného výnosu a změny výnosu portfolia
 • 2. Tutoriál:
 • Markowitzův model, obraz množiny přípustných portfolií v prostoru výnosu a rizika
 • Optimalizace – Minimum-Variance, Mean-Variance
 • 3. Tutoriál:
 • CAPM model (CML, SML)
 • Tangenciální portolio
 • 4. Tutoriál:
 • Cut – off portfolio
 • Více faktorový model v oceňování aktiv a portoliu
Literatura
  povinná literatura
 • ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 8th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2011. xviii, 727. ISBN 9780470505847. info
  doporučená literatura
 • The basics of financean introduction to financial markets, business finance, and portfolio management. Edited by Frank J. Fabozzi - Pamela Peterson Drake. Hoboken, NJ: Wiley, 2010. xiii, 604. ISBN 9780470609712. info
 • Securities analysis and portfolio management. Edited by V. A. Avadhani. 9th rev. ed. Mumbai [India]: Himalaya Pub. House, 2009. 584 p. ISBN 9788184880410. info
 • ČÁMSKÝ, František. Teorie portfolia. druhé doplněné. Brno, Šlapanice, Brněnská 252/29: Olprint, Jaroslav Olejko, 2007. 123 s. AA-5,91 VA-6,06. ISBN 978-80-210-4252-0. info
Výukové metody
Tutoríály budou zaměřeny na aplikaci modelových příkladů a na skutečná data. Předpokladem je, že student bude mít nastudovanou látku, která se bude na konkrétním tutoriálu aplikovat.
Metody hodnocení
Zkouška: Písemná
Kontrolní test proběhne na 3. tutoriálu. Pokud student nemůže fyzicky absolvovat plánovaný test a má omluvenku v ISu, může mu vyučující umožnit absolvování náhradního testu (rozhodnutí je na vyučujícím).
Závěrečný test bude absolvován ve zkouškovém období.
3. Zkouška a výsledné hodnocení - zkouška má dvě části - průběžnou (Kontrolní test) a závěrečnou (Závěrečný test).
Konečná známka je tvořena: Hodnocení Kontrolního testu (50%) + hodnocení Závěrečného testu (50%). Pro úspěšné absolvování kurzu musí student získat v průměru z obou testů alespoň 60 %.
Pro hodnocení výkonu studentů u zkoušky platí následující klasifikační stupnice:
A = 92 - 100%
B = 84 - 91%
C = 76 - 83%
D= 68 – 75 %
E= 60 – 67%
F= méně než 60 %

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
Studenti musí mít nastudovánu danou problematiku z povinné a doporučené literatury, aby mohla být věnována pozornost těžším a problematičtějším partiím probírané látky a řešením jednotlivých příkladů (problémů). Na tutoriálech nebude látka přednášena, budou pouze připomenuty základní pojmy a poté se budeme věnovat řešení příkladů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 16 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKF_TEPO