MKF_TEPO Teorie portfolia

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 16 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Znalosti z mikroekonomie, makroekonomie, matematiky, statistiky a finanční matematiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kurzu se studenti seznámí se základními matematickými metodami využívanými v oblasti vyhodnocování investičních variant, optimalizace portfolia a oceňování rizikových a nerizikových aktiv.
Kurz má význam především pro studenty, kteří hodlají pracovat v oblasti správy aktiv u komerčních bank a pojišťoven.
Obsah je rozdělen do dvou tematických okruhů.
Předmětem prvního okruhu je Markowitzův model ve standardním tvaru, který je dál rozšířen o bezrizikové vklady a bezrizikové půjčky.
Obsahem druhého tematického okruhu je model oceňování kapitálových aktiv, diverzifikace rizik a arbitrážní teorie oceňování.

Hlavní cíle kurzu jsou:
porozumění základům teorie portfolia; porozumění ohodnocování výnosnosti a rizika cenných papírů; porozumění základním přístupům k sestavování portfolia cenných papírů; schopnost aplikovat získané znalosti i na problémové oblasti, které nejsou přímo probírány v rámci předmětu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - uplatňovat poznatky z oblasti základních charakteristik (výnos, riziko, likvidita) obchodovaných akciových cenných papírů
- kvantifikovat očekávaný cenový vývoj cenného papíru
- oceňovat cenné papíry
- vytvořit portfólio v souladu s Markowitzovým a Sharpeho konceptem
- řešit tvorbu portfolia za předpokladu váhového omezení (prodej na krátko, max. váha cp)
Osnova
 • Tématický plán - přednášky
 • 1. Úvod do teorie portfolia
 • 2. Aktiva v teorii portfolia, výnosnost a riziko změny jeho výnosnosti
 • 3. Kvantifikace očekávaného výnosu a změny výnosu portfolia
 • 4. Markowitzův model, obraz množiny přípustných portfolií v prostoru výnosu a rizika
 • 5. Kvantifikace množiny efektivních portfolií v Sharpeho a Markowitzově smyslu
 • 6. Bezrizikové aktivum, sell short, vypůjčování a zapůjčování
 • 7. Matematické modely pro určení podílů (vah) aktiv v portfoliu, optimální portfolio. Vázané extrémy, minimalizace rizika.
 • 8. Jedno-indexový (jedno-faktorový) model a určení podílů cenných papírů v portfoliu
 • 9. Více-indexové (více-faktorové) modely
 • 10. Modely rovnováhy na kapitálových trzích, model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), přímka kapitálového trhu
 • 11. Model kapitálových aktiv ve tvaru SML, využití přímky cenného papíru
 • 12. Faktorové modely a APT, sloučení CAPM a APT
 • 13. Alternativní přístupy k teorii portfolia, portfolio na českém kapitálovém trhu, tvorba, likvidita cenných papírů a portfolia
Literatura
  povinná literatura
 • ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 8th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2011. xviii, 727. ISBN 9780470505847. info
  doporučená literatura
 • The basics of financean introduction to financial markets, business finance, and portfolio management. Edited by Frank J. Fabozzi - Pamela Peterson Drake. Hoboken, NJ: Wiley, 2010. xiii, 604. ISBN 9780470609712. info
 • Securities analysis and portfolio management. Edited by V. A. Avadhani. 9th rev. ed. Mumbai [India]: Himalaya Pub. House, 2009. 584 p. ISBN 9788184880410. info
 • ČÁMSKÝ, František. Teorie portfolia. druhé doplněné. Brno, Šlapanice, Brněnská 252/29: Olprint, Jaroslav Olejko, 2007. 123 s. AA-5,91 VA-6,06. ISBN 978-80-210-4252-0. info
Výukové metody
přednáška, na seminářích počítání příkladů tematicky zaměřených na výpočet výnosnosti a rizika aktiv, sestavení portfolia za různých podmínek, modely sestavení portfolia při rovnováze na trhu
Metody hodnocení
Zkouška: Písemná
1.Kontrolní test proběhne na 3. tutoriálu. Pokud student nemůže fyzicky absolvovat plánovaný test a má omluvenku v ISu, může mu vyučující umožnit absolvování náhradního testu (náhradní test bude zahrnovat všechny probrané tématické okruhy). Hodnocení náhradního testu bude shodné s hodnocením plánovaného testu.
2.Závěrečné hodnocení výsledků - podmínkou účasti na zkoušce je úspěšné absolvování plánovaného testu na třetím tutoriálu; podmínkou pro úspěšné absolvování kontrolního testu je dosažení hodnocení 60% a více.
3. Zkouška a výsledné hodnocení - zkouška má dvě části - průběžnou (Kontrolní test) a závěrečnou (Závěrečný test).
Konečná známka je tvořena: Hodnocení Kontrolního testu (50%) + hodnocení Závěrečného testu (50%)
Pro hodnocení výkonu studentů u zkoušky platí následující klasifikační stupnice:
A = 92 - 100%
B = 84 - 91%
C = 76 - 83%
D= 68 – 75 %
E= 60 – 67%
F= méně než 60 %

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
Doporučený harmonogram studia pro kombinované studium
1. týden samostudium (1. – 4. téma)
2. týden 1. tutoriál (procvičení nastudované látky na příkladech), samostudium (5. - 7. téma)
3. týden 2. tutoriál (procvičení nastudované látky na příkladech)
4. - 8. týden samostudium (8. - 9. téma),
9. týden 3. tutoriál (KONTROLNÍ TEST, procvičení nastudované látky na příkladech)
10. - 12. týden samostudium (10. - 13. téma)
13. týden 4. tutoriál (procvičení nastudované látky na příkladech)


Studenti musí mít nastudovánu danou problematiku z povinné a doporučené literatury, aby mohla být věnována pozornost těžším a problematičtějším partiím probírané látky a řešením jednotlivých příkladů (problémů). Na tutoriálech nebude látka přednášena, budou pouze připomenuty základní pojmy a poté se budeme věnovat řešení příkladů!!!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 16 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MKF_TEPO