MKH_ETPO Podnikatelská a environmentální etika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
13/0/0. tutorial 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mag. Dr. Eva Born (přednášející)
Univ.-Prof. Mag. Dr. Rainer Born (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Peter Kelemen (pomocník)
Garance
Mag. Dr. Eva Born
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a koncepty v etice a zároveň jim ukázat jejich aplikování v praxi v rámci etiky podnikání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- reprodukovat hlavní otázky etiky;
- určit (stručně popsat, co znamenají) základní etické pojmy;
- popsat vybrané problémy etiky;
- popsat tyto problémy na praktických příkladech;
- popsat a porovnat navržená možná řešení těchto problémů.
Osnova
 • 1. Úvod do etiky
 • a. metaetika
 • - morální objektivismus a relativismus (kulturní, individuální)
 • - kognitivismus a non-kognitivismus
 • - naturalistický omyl (argument otevřené otázky), is-ought problém, moralistický omyl
 • - egoismus vs. altruismus (osobní prospěch vs. empatie)
 • b. normativní etika
 • - deontologie: imperativ (hypotetický, kategorický), morální povinnost, morální právo
 • - teleologie a etika ctnosti: vymezení pojmu ctnost, axiologie
 • - konsekvencionalismus: morální prostor a osoby; trolley problém (Edmonds) a další příklady
 • 2. Aplikovaná etika
 • a. základní koncepty aplikované etiky
 • - zákony, předpisy, normy, kodexy
 • - etické komise
 • - vymahatelnost (měl by implikuje může)
 • b. etika specifických disciplín
 • - etika v lékařství
 • - právní a politická etika
 • - etika výzkumu a vědy
 • - etika publikování
 • c. vybrané problémy aplikované etiky
 • - Knobův efekt (efekt vedlejšího účinku)
 • - speciesismus
 • - vegetariánství, veganství, …
 • - práva zvířat
 • d. etika podnikání
 • - etika společenství a etika v rámci vedení
 • - problémy rozhodování
 • - etika práce (motivování, odměňování, využívání zdrojů)
 • - vztah politiky, firem a prostředí
 • 3. Zkoumání etiky v dalších disciplínách
 • a. stádia morálního vývoje
 • b. experimentální etika
Literatura
  povinná literatura
 • The SAGE encyclopedia of business ethics and society. Edited by Robert W. Kolb. Second edition. Los Angeles: Sage Reference, 2018. lix, 511. ISBN 9781483381527. info
 • SANDEL, Michael J. Spravedlnost: co je správné dělat. Translated by Tomáš Chudý. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 303 stran. ISBN 9788024630656. info
 • RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. Translated by Karel Berka. Praha: Victoria Publishing, 1995. 361 s. ISBN 80-85605-89-9. info
  doporučená literatura
 • STRÁNSKÝ, Michal. Kdy brát etiku vážně: Persuasivní etika jako odpověď na otázku „A k čemu?“. 2015. Dostupné také z: http://is.muni.cz/th/263643/ff_d/
 • SEKNIČKA, Pavel a Anna PUTNOVÁ. Etika v podnikání a hodnoty trhu. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 199 stran. ISBN 9788024755458. info
 • SEN, Amartya Kumar. Etika a ekonomie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 119 s. ISBN 8070215496. info
Výukové metody
Výuka probíhá kombinovanou formou. Student se na každé ze setkání samostatně připravuje (teoretická příprava). Konzultace probíhá formou přednášky s diskusí nebo řešení případových studií.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je písemná. Zkouška je hodnocena klasifikační stupnicí A až F.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.