MKH_LSCM Logistika a Supply Chain Management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
52/0/0. tutoriál 20 hodin. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Eva Švandová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Logistika a řízení dodavatelského řetězce resp. integrace logistiky s ostatními podnikovými funkcemi a integrace podniku s podniky v dodavatelském řetězci lze považovat za zdroj konkurenční výhody. S růstem globalizace a propojování podniků v rámci dodavatelského řetězce přes hranice států mluvíme často právě o konkurenceschopnosti dodavatelského řetězce. Integrace totiž může vést ke zkvalitnění služeb pro zákazníky, je-li správně a komplexně řízena včetně rizik. Proces integrace podporuje prohlubující se digitalizace v rámci nově nastupující éry Společnost 4.0. Kurz se proto zaměřuje na logistiku v prostředí podniku, ale i mezipodnikové i meziorganizační spolupráce v oblasti řízení dodavatelských vztahů (SCM), kdy je nutné začlenit do výuky i přehled technologií resp. procesů, o kterých je nutné ve znalostní a hlavně globalizující se společnosti vědět. Cílem je představit logistiku a Supply Chain Management jako disciplínu, která má podstatný vliv jak na národní hospodářství, tak i na konkurenceschopnost podniků, neboť díky svému průřezovému charakteru prostupuje několika podnikovými funkcemi a svými cíli a úkoly podstatně přispívá k žádoucí výkonnosti podniků. Důraz v předmětu je kladen zejména na pochopení:

- vazeb mezi logistickými aktivitami a celkovým řízením podniku
- řízení dodavatelských řetězců (SCM).
- metod a konceptů, které jsou v logistice a SCM uplatňovány
- tvorby strategie a designu dodavatelského řetězce
- významu informačních technologií pro úspěch dodavatelského řetězce
Výstupy z učení
Studenti po absolvování tohoto kurzu budou:

- rozumět, co je obsahem logistiky a SCM, chápat jejich význam v současném světě podnikání
- schopni vysvětlit příčiny a důsledky (časté) protichůdnosti cílů, které sleduje logistika a další podnikové funkce (tzv. trade–off)
- vědět, proč je nezbytné (celostně) plánovat a řídit logistické činnosti v rámci podniku i mezi podniky navzájem
- určit úlohy a vyplývající problémy logistiky při nákupu, skladování, produkci a distribuci
- rozumět základním problémům, které podniky řeší v oblasti přepravy, včetně mezinárodní přepravy
- seznámit se s informačními toky a dokumenty, které jsou pro výkon logistických procesů a Supply Chain Management typické
- schopni aplikovat vybrané metody, techniky, modely a koncepce uplatňované v logistice
- umět navrhnout ukazatele sledující logistické výkony v rámci podniku i na mezipodnikové úrovni
- umět definovat požadavky logistiky na informační zabezpečení svých procesů (tj. definovat požadavky na informační systém podniku)
- schopni posoudit vhodnost začlenění logistiky do organizační struktury podniku
- rozumět aktuální trendům a výzvám pro logistiku (e-business, e-commerce, zpětné toky, environmentální požadavky, řízení rizik v souvislosti s globalizací)
- chápat možnosti a omezení aplikace různých strategií a konceptů logistického řízení
- schopni posoudit výhody a nevýhody outsourcingu v logistice
Osnova
 • Tematický plán přednášek:
 • 1. Obsah a cíle logistiky a Supply Chain Managementu
 • 2. Logistika, Supply Chain Management - konkurenční výhoda a hodnota pro zákazníka; specifika řízení služeb v logistice a Supply Chain Managementu
 • 3. Globalizace a logistika, globální Supply Chain Management
 • 4. Role státu v řízení logistických procesů a Supply Chain Managementu
 • 5. Tvorba supply chain strategie v kontextu podnikové strategie;Logistika a Supply Chain Design
 • 6. Ekonomická dimenze logistických činností
 • 7. Měření výkonnosti logistiky a SCM
 • 8. Řízení materiálového toku, JIT
 • 9. Nákup a výběr dodavatelů
 • 10. Zásoby a jejich řízení
 • 11. Řízení skladových procesů
 • 12. Balení, kompletace a vychystávání
 • 13. Řešení skladových prostorů a zařízení a vybavení
 • 14. Zákaznický servis
 • 15. Přeprava (národní)
 • 16. Mezinárodní přeprava
 • 17. Platební a dodací podmínky v dodavatelských vztazích, tok dokumentů v Supply Chain Managementu
 • 18. Logistika a informační technologie
 • 19. E-business a E-commerce
 • 20. Organizační začlenění logistiky
 • 21. Řízení rizik v Supply Chain Management
 • 22. Bullwhip efekt
 • 23. Outsourcin logistických procesů
 • 24. Zpětná logistika a Supply Chain Loop
 • 25. Udržitelná logistika a Suppy Chain Management
 • 26. City logistika
 • 27. Případová studie o SCM – přednáška z praxe
 • 28. Exkurze v podniku – systém skladování
Literatura
  povinná literatura
 • MURPHY, R. Paul Jr. a A. Michael KNEMEYER. Contemporary logistics. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2017. info
 • WEIGEL, Ulrich a Marco RUECKER. The Strategic Procurement Practice Guide: Know-how, Tools and Techniques for Global Buyers. : Springer, 2017. 209 s. ISBN 978-3-319-57651-0. info
 • IVANOV, Dmitry, Alexander TSIPOULANIDIS a Jörn SCHÖNBERGER. Global Supply Chain and Operations Management: A Decision-Oriented Introduction to the Creation of Value. Springer, 2016. info
 • CHRISTOPHER, M. Logistics & Supply Chain Management. UK: Pearson Education Limited, 2016. 328 s. ISBN 978-1-292-08382-7. info
 • MONCZKA, Robert M, Robert B HANDFIELD, Larry C GIUNIPERO a James L PATTERSON. Purchasing and Supply Chain Management. : Cengage Learning, 2015. 888 s. ISBN 978-1-285-86968-1. info
 • HARRISON, Alan, Remko I. van HOEK a Heather SKIPWORTH. Logistics management and strategy : competing throuhg the supply chain. 5th ed. Harlow: Pearson, 2014. xxx, 427. ISBN 9781292004150. info
  doporučená literatura
 • JOHNSEN, Thomas E., Mickey HOWARD a Joe MIEMCZYK. Purchasing and supply chain management : a sustainability perspective. First published. London: Routledge, 2014. xxi, 420. ISBN 9780415690874. info
 • FITZSIMMONS, James A., Mona J. FITZSIMMONS a Sanjeev BORDOLOI. Service management : operations, strategy, information technology. 8th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2014. xviii, 524. ISBN 9780078024078. info
 • BOWERSOX, Donald J., David J. CLOSS a M. Bixby COOPER. Supply chain logistics management. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 2010. xiv, 498. ISBN 9780071276177. info
 • SIXTA, Josef a Miroslav ŽIŽKA. Logistika : metody používané pro řešení logistických projektů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. 238 s. ISBN 9788025125632. info
 • SCHÖNSLEBEN, Paul. Integral logistics management : operations and supply chain management in comprehensive value-added networks. 3rd ed. Boca Raton: Auerbach Publications, 2007. xxx, 1033. ISBN 9781420051940. info
 • GRÖNROOS, Christian. Service management and marketing : customer management in service competition. 3rd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. x, 483. ISBN 9780470028629. info
 • PERNICA, Petr. Logistika (supply chain management) pro 21. století. Vyd. 1. Praha: Radix, 2005. 569 s. ISBN 8086031594. info
 • ŠKAPA, Radoslav. Reverzní logistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 81 s. ISBN 8021038489. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou tutoriálů, které zahrnují výklad pomocí diskuze, a formou seminářů, ve kterých studenti pod dohledem vyučujícího zpracovávají zadané úkoly s cílem procvičit si aplikaci vybraných metod a koncepcí.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Student se může zúčastnit zkoušky, pokud odevzdá a odprezentuje v daném termínu vypracovaný POT (práce opravovaná tutorem) v požadované kvalitě. Podrobné informace k POTu i testu jsou uvedeny v interaktivní osnově předmětu v IS MU. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 20 hodin.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.