MKH_MGPS Manažerská psychologie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
12/0/0. tutorial 6 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomoci studentům efektivněji vést jednotlivce, týmy a organizace v prostředí společnosti 4.0 s využitím znalostí moderní psychologie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- nastavit systémy pro hodnocení a odměňování zaměstnanců tak, aby měly pozitivní dopady na motivaci zaměstnanců
- rozeznat nekvalitní metody výběru a hodnocení zaměstnanců
- zvolit styl vedení podporující výkon podřízených
- rozeznávat manipulaci a bránit se jí
- popsat faktory ovlivňující pracovní postoje a jejich dopady na organizaci
- vyhnout se několika chybám při tvorbě pracovních týmů
Osnova
 • - Pracovní motivace: jak nastavit motivační, hodnotící a odměňovací systémy v organizaci ve společnosti 4.0
 • - Validita a reliabilita psychodiagnostických metod: jak vybrat a posoudit kvalitu nástrojů pro výběr a hodnocení zaměstnanců
 • - Psychologie leadershipu: jak efektivně vést lidi z pohledu psychologie
 • - Přesvědčování a změna postoje: aplikace v oblasti vyjednávání, cenotvorby a reklamy
 • - Pracovní postoje, engagement, vyhoření: jak je ovlivnit a jejich dopad na organizaci
 • - Týmová práce: jak vytvořit efektivní spolupracující tým
Literatura
  povinná literatura
 • ARNOLD, John a Ray RANDALL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010. xxix, 814. ISBN 9780273711216. info
 • Sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. 2., přepracované a rozší. Praha: Grada, 2008. 404 stran. ISBN 9788024714288. info
  doporučená literatura
 • KULHAVÝ, Viktor a Jakub PROCHÁZKA. Cvičebnice pro předmět Řízení lidských zdrojů. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Psychologie efektivního leadershipu. Praha: Grada, 2013. 152 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4646-3. URL info
 • WOODS, Stephen A. a Michael A. WEST. The psychology of work and organizations. Andover: South-Western/Cengage Learning, 2010. xviii, 598. ISBN 9781408018866. info
Výukové metody
Přednášky, týmové projekty, četba
Metody hodnocení
skupinové projekty, průběžné testy, závěrečný test
Pro úspěšné ukončení předmětu (hodnocení E a lepší) musí student získat alespoň 40 % bodů ze skupnových projektů, alespoň 50 % bodů ze závěrečného testu a celkově alespoň 50 % z maximálního počtu bodů v předmětu.
A 86-100 %, B 77-85 %, C 68-76%, D 59-67 %, E 50-58%
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 6 hodin.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MKH_MGPS