MKH_PRAX Praxe

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu je student schopen srovnat dosažené poznatky z teoretické přípravy s praktickým uplatněním.
Výstupy z učení
Na základě vykonané praxe aplikovat poznatky na teoretické poznání a použít dosažené informace ke zpracování závěrečné práce.
Osnova
  • Vykonání 20 denní praxe (160 hodin) v konkrétním, studentem vybraném podniku. Zhodnocení praxe z pohledu teoretického poznání.
Literatura
    doporučená literatura
  • HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení :teorie pro praxi. 3. přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. xxii, 232. ISBN 9788074006371. info
Výukové metody
Stáž ve vybrané organizaci. „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Metody hodnocení
Hodnocení externího školitele spojený s obhajobou výstupů.Pro získání zápočtu je nutné odevzdat zprávu z praxe podle pokynů vyučujícího.
Informace učitele

Předmět je podporován z projektu OPVK reg.č.CZ.1.07/2.2.00/15.0280, PODPORA ODBORNÝCH PRAXÍ A STÁŽÍ STUDENTŮ ESF MU U BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ. Více informací na http://www.econ.muni.cz/praxe.

Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MKH_PRAX