MKP_PRFI Právo a finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 4. 10. 12:00–15:50 P103, So 23. 11. 12:00–15:50 P103, So 30. 11. 12:00–15:50 P106
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti:
- teorie práva (regulace finančního trhu)
- organizace podniku (
- základů soukromého práva (korporátní právo,úprava smluvních vztahů, spotřebitelské právo) - správního řízení (obecná úprava správního řízení a speciální úprava pro správní řízení - ČNB, ČOI apod.,
- evropského práva
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva, Ekonomika organizací,Obchodní právo 1, Správní proces, Evropské právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod do problematiky právní ochrany osob ve finančněprávních vztazích, v nichž jsou tyto osoby ve slabším/nerovném postavení. Cílem předmětu je představení veřejnoprávní ochrany spotřebitele na finančním trhu z pohledu hmotného a procesního práva, vymezení správního a daňového řízení a možností právní ochrany osob v rámci těchto řízení. Pozornost je také věnována soudní ochraně osob zejména v režimu správního soudnictví. Předmět poskytuje studentům právní základ pro studium dalších předmětů v navazujícím studiu na Ekonomicko-správní fakultě MU.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
1. orientovat se v právním rámci veřejnoprávní ochrany spotřebitelů finančních služeb a rozpoznat rozdíly v soukromoprávní či veřejnoprávní úpravě;
2. objasnit základní teoretická východiska právní úpravy ochrany investorů na finančním trhu ČR;
3. formulovat základní principy právní odpovědnosti v oblasti ochrany investora v jednotlivých segmentech finančních trhu;
4. činit kompetentní rozhodnutí k uplatnění oprávněných nároků, vyplývající z právní úpravy ochrany slabší strany obecně a speciální spotřebitele;
5. orientovat se v základních institutech správního řízení a správy daní (daňového řízení);
6. uplatňovat prostředky ochrany v rámci správního řízení a správy daní (daňového řízení).
Osnova
 • 1. tutoriál:
 • - Opakování systematiky práva. Pojem, základní zásady a vzájemné odlišení soukromého a veřejného práva. Rozlišení hmotného a procesního práva a význam procesního práva při realizaci práva hmotného. Význam právní regulace pro oblast financí. Opakování základních právních pojmů.
 • - Úvod do problematiky ochrany spotřebitele. Soukromoprávní vs. veřejnoprávní úprava ochrany spotřebitele. Prameny práva ochrany spotřebitele a zásady práva ochrany spotřebitele (ústavněprávní, občanskoprávní, správně-právní a trestněprávní zásady ochrany spotřebitele). Vymezení základních pojmů. Opakování ochrany spotřebitele dle NOZ. - Veřejnoprávní ochrana spotřebitele na finančním trhu dle zákona o ochraně spotřebitele a zákona o spotřebitelském úvěru. Nekalé obchodní praktiky. Agresivní obchodní praktiky. Klamavé obchodní praktiky. Informační povinnosti. Možnosti veřejnoprávní ochrany spotřebitele. Orgány dozoru. Speciální úprava pro oblast poskytování spotřebitelského úvěru.
 • 2. tutoriál:
 • - Veřejnoprávní ochrana investorů na finančním trhu v oblasti zprostředkování investičních služeb a fondového investování. Právní úprava nabízení investic podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Právní úprava podnikání na kapitálovém trhu. Základní instituty. Ochrana investora v oblasti fondového investování. Orgány dozoru. Význam práva Evropské unie pro ochranu investora v oblasti investičních služeb a fondového investování. MiFID II, MiFIR, MAR, CSMAD.
 • - Úvod do správního řízení. Správní řízení jako procesní realizace hmotněprávní veřejnoprávní úpravy (nejen) ochrany spotřebitele. Architektura právní úpravy upravující správní řízení, subsidiarita správního řádu. Základní zásady správního řízení. Charakteristika průběhu správního řízení (zahájení, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky). Komunikace se správním orgánem.
 • 3. tutoriál:
 • - Zvláštní správní řízení vedené Finančním arbitrem České republiky (FAČR). Právní úprava. Rozsah působnosti FAČR. Vztah řízení před FAČR a rozhodčího řízení. Charakteristika průběhu řízení (zahájení, dokazování, nález, opravné prostředky).
 • - Úvod do problematiky správy daní a daňového řízení. Daňové právo v systému práva. Právní úprava správy daní a daňového řízení a vztah ke správnímu řádu a správnímu řízení. Správa daní jako proces realizace daňového práva hmotného. Základní instituty správy daní.
 • - Prostředky ochrany osob zúčastněných na správě daní. Prostředky ochrany nabízené daňovým řádem (srovnání se správním řádem). Řádné a mimořádné opravné prostředky a dozorčí prostředky. Vybrané ostatní prostředky ochrany nabízené daňovým řádem.
 • - Možnosti soudní ochrany proti rozhodnutí správního orgánu. Ochrana poskytovaná v režimu správního soudnictví. Ochrana dle části páté občanského soudního řádu.
 • - Případové studie.
 • Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189.
 • Pro výuku předmětu Právo a finance byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.) K samostudiu, které je náhradou za klasické přednášky a k přípravě na semináře, kde budetete samostatně řešit praktické úkoly, jsou určeny studijní texty Právo a finance. Věnujte prosím pozornost i studijním textům těchto předmětů: Základy práva, Obchodní právo I., Správní proces a Evropské právo. V uvedených textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení problematiky kurzu Právo a finance, který je koncipován průřezově napříč několika právních oborů. Díky tomu lépe porozumíte širším souvislostech ochrany spotřebitelů na finančním trhu ČR a také i riziku spojenému s finančními službami.
 • V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • Šedová, J. Studijní text “Právo a finance”. Terminálový server ESF MU (Návod na připojení na terminálový server je uveden zde: http://www.econ.muni.cz/studenti/cikt/navody-nastaveni/terminalovy-server-aspi nebo http://www.econ.muni.cz/t1736/. Studij
  doporučená literatura
 • SELUCKÁ, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu., Praha : C.H.Beck, 2008. ISBN 8074000371.
 • Foltas, T. Studijní texty „Základy práva", "Správní proces“. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Uč
 • Zákony: Aktuální seznam bude zveřejněn v ISU/ve Studijních materiálech předmětu.
Výukové metody
Konzultace, přednášky, samostudium, řešení případových studií a POTů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Pro úspěšné složení písemné zkoušky je potřeba získat minimálně 60 % bodů. Podmínkou připuštění ke zkoušce je kladné hodnocení zpracovaných POTů. V průběhu semestru lze za aktivní účast na tutoriálech získat na začátku semestru stanovený počet bonusových bodů, které se přičítají k celkovému hodnocení předmětu, je-li písemná zkouška úspěšně složena (tj. získáno min. 60 % bodů).

Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KPPAFI.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.