MKR_MRMR Management rozvoje měst a regionů

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 20 hodin. 8 kr. k=2. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jiří Velinský (přednášející)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Struk, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 1. 10. 16:00–19:50 P403, Pá 15. 10. 12:00–15:50 P403, Pá 5. 11. 16:00–19:50 P102, Pá 19. 11. 12:00–15:50 P403, So 27. 11. 12:00–15:50 P403
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 66 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/66, pouze zareg.: 0/66, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/66
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kontextu historického vývoje dnes města plní jako základní článek občanské samosprávy celou řadu funkcí. V legislativním rámci mají stanovenou řadu kompetencí, které mohou být realizovány různým způsobem. Konfrontace teoretických možností a praktických způsobů jejich realizace, především v oblasti sociálně ekonomického a územního rozvoje, je těžištěm tohoto předmětu. Ve vybraných případech jsou české způsoby řešení srovnávány se zahraničními zkušenostmi.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
- definovat základní principy fungování měst;
– charakterizovat základní nástroje řízení měst;
– popsat rozpočtový proces na úrovni měst;
– identifikovat různé typy příjmů a výdajů rozpočtů měst;
- vysvětlit dopady ekonomických změn na rozvoj měst;
- rozumět organizaci dopravy a zajištění občanských služeb ve městě;
- interpretovat současný vývoj měst ve vztahu k jejich budoucnosti.
Osnova
 • 1. Obecní zřízení v České republice, legislativní vymezení obcí. Samostatná a přenesená působnost obcí. Orgány obcí a jejich kompetence.
 • 2. Funkce měst ve společnosti. Historický vývoj měst a obcí, vývoj obecního zřízení. Velikostní struktura obcí.
 • 3. Základní nástroje řízení na úrovni měst a obcí. Strategické plánování.
 • 4. Rozpočtový výhled měst a obcí. Provázanost s dalšími nástroji řízení obce (rozpočet, strategický plán).
 • 5. Rozpočet obcí. Právní úprava, rozpočtový proces, rozpočtová skladba. Příjmová a výdajová stránka rozpočtu obcí.
 • 6. Globalizace a její vliv na proměny města.
 • 7. Postmoderní a postindustriální město.
 • 8. Udržitelné, kulturní a kreativní město.
 • 9. Doprava a životní prostředí ve městě.
 • 10. Kvalita života ve městě.
 • 11. Městské plánování a urbanismus.
 • 12. Vývoj měst v historické a současné perspektivě. Budoucnost měst.
Literatura
  povinná literatura
 • HRABALOVÁ, Simona. Teorie a praxe rozvoje měst a obcí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 99 s. ISBN 80-210-3356-8. Internetové stránky předmětu info
  doporučená literatura
 • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 1: Regionální rozvoj. Brno: ESF MU, 2015. 242 s. info
 • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015. 218 s. info
 • KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava a Jitka PEKOVÁ. Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 297 s. ISBN 9788073579104. info
 • Cities & sovereigntyidentity politics in urban spaces. Edited by Diane E. Davis - Nora Libertun de Duren. Bloomington: Indiana University Press, 2011. vi, 272 p. ISBN 9780253005069. info
 • PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy : teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 587 s. ISBN 9788073576141. info
 • PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. 580 s. ISBN 978-80-7357-358-4. info
 • ALLEN, Peter M. Cities and regions as self-organizing systems : models of complexity. Amsterdam: Gordon and breach science publishers, 1997. xvii, 275. ISBN 9056990713. info
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě přednášek. Předpokládá se samostudium povinné literatury.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Student se může zúčastnit zkoušky, pokud splní následující podmínku
- odevzdá v daném termínu vypracovaný POT (práciopravovanou tutorem) v požadovaném rozsahu a struktuře
Podrobné informace k POTu jsou uvedeny ve studijních materiálech předmětu v IS MU.
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“ Z obou dílů publikace Regionální rozvoj, politika a správa budou do výuky daného předmětu zařazeny vybrané pasáže.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKR_MRMR