MKR_PCEU Projektový cyklus v EU

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutoriál 14 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Petr Halámek, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je příprava projektů v rámci podpůrných programů EU. Budou rozebrána specifika jednotlivých typů programů, jejich implementace a formální odlišnosti projektových návrhů. Předmět bude zaměřen na programy určené pro regionální rozvoj a obnovu a rozvoj venkovských oblastí s výhledem na stav po vstupu do EU. Ostatní programy určené pro Českou republiku, nebo z kterých má ČR možnost čerpat, budou shrnuty v základním přehledu. Studentům bude poskytnuta příležitost připravit vlastní projektový návrh podle standardního postupu (logický rámec, návrh projektu, rozpočet projektu) a budou seznámeni s některými dalšími používanými analýzami (CBA analýza, studie proveditelnosti). Cílem kursu je pomoci studentům získat dobrou orientaci v problematice dotačních titulů EU v oblasti regionálního rozvoje a zejména porozumět a zvládnout proces formální přípravy jednotlivých projektových návrhů. V tomto kontextu je akcentována je problematika plnění cílů Strategie Evropa 2020 s ohledem na možnosti využití prostředků strukturálních a investičních fondů EU v České republice v aktuálním období.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v problematice projektového cyklu EU;
- bude schopen přiřadit konkrétnímu záměru vhodný dotační titul z prostředků EU (pokud existuje) a orientovat se v podmínkách poskytnutí podpory;
- bude schopen připravit záměr (definovat podmínky) a administrovat žádost o podporu.
Osnova
  • 1. Politika HSS EU Základní principy regionální politiky EU, její cíle a nástroje (strukturální fondy, fond soudržnosti), programovací procedury. 2. Implementace SF a CF v České republice Struktura programových dokumentů pro implementaci strukturálních fondů a fondu soudržnosti v ČR, vybrané programové dokumenty v návaznosti na regionální rozvoj. 3. Jednotlivé operační programy Rozbor jednotlivých operačních programů, způsob implementace, objem dotačních prostředků, vymezení priorit, definice potencionálního nositele projektu, podmínky pro poskytnutí podpory. 4. Regionální rozvojový projekt, základní podmínky podpory Typologie regionálních rozvojových projektů, metodologie základních pojmů, vymezení podoby projektu pro jeho možnou podporu z evropských prostředků. 5. Projektové řízení Teoreticko-metodologická východiska projektového řízení, Ganttovy diagramy, metody síťové analýzy (hranově a uzlově definované síťové grafy, metoda kritické cesty, metoda PERT). 6. Řízení projektového cyklu v EU Úvod do problematiky projektového cyklu EU - „Project Cycle Management“, definice jednotlivých fází, základní (obecná) struktura projektové fiše (žádosti), specifika projektové fiše pro vybrané operační programy. 7. Metodika tabulky logického rámce, analytická fáze Účel a využití tabulky logického rámce, analytická fáze zpracování logického rámce (analýza zainteresovaných skupin, analýza problému, analýza cílů, analýza strategií). 8. Metodika tabulky logického rámce, plánovací fáze Princip přípravy a programování, postup shora-dolů a zdola-nahoru, vazba projekt-program, evropská logika vstupy-výstupy-výsledky-dopady-cíle, objektivně ověřitelné ukazatele, zdroje ověření, předpoklady a rizika, postup vyplňování a čtení logického rámce. 9. Vybrané aspekty projektového návrhu Horizontální cíle a míra jejich zohlednění při přípravě projektových návrhů - popis vlivů na životní prostřední, informační společnost, trvale udržitelný rozvoj, inovační potenciál projektového návrhu; zohlednění aktuálních horizontálních témat (v případě změny). 10. Projektová žádost Zpracování projektové žádosti, alternativní podoby projektových žádostí (v závislosti na aktuálních požadavcích vybraných operačních programů). 11. Struktura projektového návrhu Rozbor vybraných povinných příloh projektového návrhu, soulad s rozvojovými strategiemi, rozpočet projektu, doklady o prokázání vlastnických vztahů, technická dokumentace, analýza nákladů a výnosů, studie proveditelnosti. 12. Podmínky pro realizaci projektů Rozhodnutí o podpoře projektu, smluvní dokumentace. Pravidla pro výběr dodavatelů, příprava výběrového řízení, jednotlivé typy výběrových řízení. Opatření pro zajištění publicity. 13. Monitoring a hodnocení Příprava monitorovacích a závěrečných zpráv, vyúčtování projektu, příjem podpory. Udržení výsledků. Zaúčtování dotace, problematika DPH, finanční řízení.
Literatura
    doporučená literatura
  • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015. 218 s. info
  • DOČKAL, Vít. Strukturální fondy EU - projektový cyklus a projektové řízení : příručka projektového manažera. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2007. 137 s. ISBN 9788021043909. info
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě přednášek a seminářů. Předpokládá se samostudium povinné literatury.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“ Z obou dílů publikace Regionální rozvoj, politika a správa budou do výuky daného předmětu zařazeny vybrané pasáže.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 14 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKR_PCEU