MKR_UDCR Udržitelný cestovní ruch

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 16 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Základní znalosti a souvislosti o cestovním ruchu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s konceptem udržitelnosti a jeho aplikací na problematiku cestovního ruchu. Na praktických příkladech je studentům demonstrováno jak analyzovat a hodnotit ekonomické, socio-kulturní a environmentální dopady cestovního ruchu na destinace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
• definovat klíčové pojmy z terminologie udržitelného cestovního ruchu;
• identifikovat dopady cestovního ruchu;
• aplikovat poznatky konceptu udržitelnosti na problematiku cestovního ruchu;
• analyzovat relevantní statistická data cestovního ruchu;
• stanovit indikátory pro monitoring dopadů cestovního ruchu;
• interpretovat indikátory udržitelného cestovního ruchu;
• navrhnout strategii řešící dopady cestovního ruchu.
Osnova
 • Koncept udržitelného cestovního ruchu
 • Životní cyklus destinace
 • Ekonomické vlivy cestovního ruchu
 • Sociokulturní vlivy cestovního ruchu
 • Environmentální vlivy cestovního ruchu
 • Nástroje udržitelnosti cestovního ruchu
 • Plánování v udržitelném cestovním ruchu
 • Návštěvnický management
 • Certifikační systémy
 • Monitoring udržitelného rozvoje cestovního ruchu
 • Konkurenceschopnost destinací cestovního ruchu
 • Odborné exkurze
Literatura
  povinná literatura
 • ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK a Ondřej PETR. Cestovní ruch. Učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 477 s. info
 • MASON, Peter. Tourism impacts, planning and management. Third edition. London: Routledge, 2015. xvii, 253. ISBN 9781138016309. info
 • ZELENKA, Josef. Udržitelný cestovní ruch : management cestovního ruchu v chráněných územích. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. 327 s. ISBN 9788074352447. info
  doporučená literatura
 • HALL, C. Michael a Stephen PAGE. The geography of tourism and recreation : environment, place and space. 3rd ed. London: Routledge, 2006. xxi, 427. ISBN 0415335612. info
 • DWYER, Larry, P. FORSYTH a Wayne DWYER. Tourism economics and policy. Bristol: Channel View Publications, 2010. xviii, 855. ISBN 9781845411527. info
Výukové metody
tutoriály; POT; kontrolní test
Metody hodnocení
Pro přihlášení se na zkoušku je nutné splnit předpoklady v podobě odevzdání písemné práce (POT) v požadované kvalitě. • Zkouška má písemnou formu (test - otevřené/uzavřené otázky). Pro získání známky z předmětu je nezbytné dosažení/překročení minimální hranice 60ti% bodů z písemného testu (zkoušky). „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Informace učitele
POZOR! Případné změny v předpokladech pro přihlášení se na zkoušku budou studentům upřesněny na začátku výuky v dokumentu Požadavky ke zkoušce, zveřejněném v ISu.
Další komentáře
Poznámka k četnosti výuky: 16 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MKR_UDCR