MKV_EKBY Ekonomika bydlení

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutoriál 12 hodin. 5 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 18. 2. 16:00–19:50 P201, Pá 18. 3. 12:00–15:50 P201, Pá 29. 4. 12:00–15:50 P201
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského studia oboru Veřejná ekonomika a správa.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je věnován problematice bydlení. Cílem kurzu je, aby si studenti během studia utvořili ucelený obraz o bydlení a bytové politice. Zvláštní pozornost bude věnována teoretickým i praktickým otázkám bydlení, které jsou prezentovány v jejich sociálních a historických souvislostech a současné bytové politice realizované v ČR.
Výstupy z učení
Absolvováním kurzu studenti:
- porozumí významu bytové politiky a jejím historickým souvislostem
- osvojí si základní principy fungování trhu s byty
- získají přehled o současném vývoji bytové politiky a jejích základních nástrojích
- pochopí specifika jednotlivých sektorů bydlení (vlastnického,nájemního, družstevního)
- dokáží zhodnotit jednotlivé nástroje bytové politiky a možnosti jejich uplatnění v praxi
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky bydlení
 • 2. Trh nemovitostí, trh s byty
 • 3. Bytový fond - ukazatele, vývoj
 • 4. Územní plánování
 • 5. Státní politika bydlení
 • 6. Komunální politika bydlení
 • 7. Nájemní bydlení
 • 8. Sociální bydlení
 • 9. Vlastnické vs. družstevní bydlení
Literatura
  povinná literatura
 • POLÁKOVÁ, Olga. Bydlení a bytová politika. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 294 s. 1. ISBN 80-86929-03-5. info
 • OXLEY, Michael a Jacqueline SMITH. Housing policy and rented housing in Europe. 1st ed. London: E & FN Spon, 1996. xiv, 217 s. ISBN 0-419-20720-1. info
  doporučená literatura
 • Housing economics and public policy : essays in honour of Duncan Maclennan. Edited by Tony O'Sullivan - Kenneth Gibb. 1st ed. Oxford: Blackwell Science, 2003. xvii, 328. ISBN 0632064617. info
 • LUND, Brian. Understanding housing policy. Second edition. Bristol: Policy Press, 2015. xv, 335. ISBN 9781847426321. info
 • MAIER, Karel. Udržitelný rozvoj území. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 253 stran. ISBN 9788024741987. info
 • Housing policy : an end or a new beginning? Edited by Martin Lux. 1st ed. Budapest: Local Government and Public Services Reform Initiative, 2003. xvii, 461. ISBN 963-9419-46-X. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou přednášky, resp. tutoriálu. Tutoriál (12 hodin) je rozdělen do tří bloků. Studenti jsou seznamováni s problematikou bydlení tak, aby získali přehled o bydlení a bytové politice a osvojili si základní principy jejího fungování. To vede studenty k pochopení veškerých specifik a pomáhá jim ve vypracování POTu.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen ústní zkouškou.
Student se může zúčastnit zkoušky, pokud splní následující podmínky:
1. odevzdá v daném termínu vypracovaný POT (práce opravovaná tutorem) v požadovaném rozsahu a struktuře,
2. absolvuje on-line test v IS MU ve stanoveném termínu (min 60 % správných odpovědí).

Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, např. používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně či ve spojení s předmětem MPV_EKBY.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKV_EKBY