MKV_EKBY Ekonomika bydlení

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0. 5 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 1. 3. 16:00–19:50 P201, Pá 22. 3. 12:00–15:50 P201, Pá 10. 5. 12:00–15:50 P201
Předpoklady
Předmět je určen primárně pro studenty navazujícího magisterského studia oboru Veřejná ekonomika a správa.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Ekonomika bydlení (PVEKBY)
Předmět je věnován problematice bydlení. Cílem kurzu je, aby si studenti během studia utvořili ucelený obraz o bydlení a bytové politice. Zvláštní pozornost bude věnována teoretickým i praktickým otázkám bydlení, které jsou prezentovány v jejich sociálních a historických souvislostech a současné bytové politice realizované v ČR.
Výstupy z učení
Absolvováním kurzu studenti:
- porozumí významu bytové politiky a jejím historickým souvislostem
- osvojí si základní principy fungování trhu s byty
- získají přehled o současném vývoji bytové politiky a jejích základních nástrojích
- pochopí specifika jednotlivých sektorů bydlení (vlastnického,nájemního, družstevního)
- dokáží zhodnotit jednotlivé nástroje bytové politiky a možnosti jejich uplatnění v praxi
Osnova
 • 1. Bytová politika, role moderního státu v sektoru bydlení
 • 2. Socioekonomické aspekty bytové politiky a trhu s byty:
 • - Stav a vývoj bytového fondu v ČR a v zahraničí
 • - Trh nemovitostí a trh s byty
 • - Územní plánování
 • 3. Sociální bydlení v ČR a praxe v zahraničí
Literatura
  povinná literatura
 • POLÁKOVÁ, Olga. Bydlení a bytová politika. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 294 s. 1. ISBN 80-86929-03-5. info
 • OXLEY, Michael a Jacqueline SMITH. Housing policy and rented housing in Europe. 1st ed. London: E & FN Spon, 1996. xiv, 217 s. ISBN 0-419-20720-1. info
  doporučená literatura
 • Housing economics and public policy : essays in honour of Duncan Maclennan. Edited by Tony O'Sullivan - Kenneth Gibb. 1st ed. Oxford: Blackwell Science, 2003. xvii, 328. ISBN 0632064617. info
 • LUND, Brian. Understanding housing policy. Second edition. Bristol: Policy Press, 2015. xv, 335. ISBN 9781847426321. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 92 s. ISBN 80-210-3348-7. info
 • Housing policy : an end or a new beginning? Edited by Martin Lux. 1st ed. Budapest: Local Government and Public Services Reform Initiative, 2003. xvii, 461. ISBN 963-9419-46-X. info
 • MAIER, Karel a Jiří ČTYROKÝ. Ekonomika územního rozvoje. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 142 s. ISBN 8071696447. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou přednášky, resp. tutoriálu. Tutoriál (12 hodin) je rozdělen do tří bloků. Studenti jsou seznamováni s problematikou bydlení tak, aby získali přehled o bydlení a bytové politice a osvojili si základní principy jejího fungování. To vede studenty k pochopení veškerých specifik a pomáhá jim ve vypracování POTu.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen ústní zkouškou.
Student se může zúčastnit zkoušky, pokud splní následující podmínky:
1. odevzdá v daném termínu vypracovaný POT (práce opravovaná tutorem) v požadovaném rozsahu a struktuře,
2. absolvuje dva on-line testy v IS MU ve stanoveném termínu (min 60 % správných odpovědí).
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, např. používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně či ve spojení s předmětem MPV_EKBY.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.