MKV_EZTI Ekonomika životního prostředí a technické infrastruktury

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutoriál 12 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Maciej Molak (cvičící)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! MKV_EKZP Ekonomika životního prostředí ) || (! MKV_ETIN Ek. techn. infrastr. )
Předmět si nezapisují studenti, kteří úspěšně absolvovali oba následující kurzy: MKV_ETIN Ekonomika technické infrastruktury a MKV_EKZP Ekonomika životního prostředí. Studenti, kteří úspěšně absolvovali pouze jeden z těchto kurzů si kurz zapsat mohou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenta se základními principy ochrany a politiky životního prostředí, s jednotlivými složkami životního prostředí, politikou životního prostředí ČR, EU i OECD a jejich ekonomickými souvislostmi. Dále také se základními ekonomickými souvislostmi životního prostředí ve vztahu k technické infrastruktuře (doprava, energetika, vodní a odpadové hospodářství)

Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:

 • interpretovat roli, kontext a organizační strukturu politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, včetně role soukromého sektoru,
 • interpretovat a analyzovat politické, sociální, ekonomické a manažerské aspekty vybraných specifických oblastí veřejné politiky na životní prostředí a udržitelnost (např. nakládání s odpady, vodního hospodářství, životního prostředí zboží a služby, projektový management environmentálních veřejných projektů,
 • popsat principy, cíle, nástroje a sektorové politiky v rámci politiky životního prostředí v ČR, v EU i ve světě a znát strategii ochrany životního prostředí v EU i OECD,
 • identifikovat a diskutovat souvislosti ziskového a neziskového sektoru vzhledem k jejich roli v ochraně životního prostředí.
 • Osnova
  • Obsah kurzu je rozdělen do třech tutoriálů, které obsahují následující témata:
  • Úvod do teorie environmentální politiky a environmentální ekonomie: přednáška obsahuje úvod k teorii environmentální politiky, její vývoj a teoretická východiska a úvod k environmentální ekonomii v pohledu hlavních škol ekonomického myšlení.

  • Udržitelný rozvoj a jeho nástroje (politické, sociální a ekonomické aspekty ochrany ŽP).

  • Politika životního prostředí v ČR a EU (OECD)

  • Ekonomické aspekty ochrany ŽP: ekonomický pohled na řešení problémů životního prostředí je významný v tom, že s problematikou životního prostředí je spojeno vynakládání poměrně značných prostředků. Tyto prostředky představují na jedné straně škody ze znehodnocování ŽP na druhé straně náklady na ochranu ŽP. Přednáška se zabývá přírodou, životním prostředím a jeho ochranou jako ekonomickým problémem. Řeší problematiku environmentálních externalit, environmentální Kuznetsovy křivky, náklady na zamezení a náklady na vyhnutí se, problematiku vlastnických práv a obecné přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP.

  • Projekty na ochranu ŽP a jejich efektivnost: přednáška řeší problematiku pojetí nákladů a výdajů na ochranu životního prostředí, financování ochrany ŽP, efektivnost nákladů a výdajů, posuzování efektivnosti environmentálních projektů, způsoby oceňování.

  • Politika životního prostředí ČR a ve světě a regionální aspekt politiky: přednáška obsahuje základní pohled na environmentální politiku, její vznik, vývoj, současnou environmentální politiku ve světě a v EU a v návaznosti na to současnou environmentální politiku v ČR. Součástí přednášky je i regionální aspekt environmentální politiky a jeho důležitost (politika krajů, ORP aj.).

  • Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí: přednáška obsahuje výčet nástrojů environmentální politiky (informační, legislativní, ekonomické, dobrovolné) a jejich vliv v ochraně životního prostředí. Klíčová část je věnována ekonomickým nástrojům, zvláště poplatkům a daním včetně teoretických souvislostí (Piguova daň), je diskutována ekologická daňová reforma v ČR a v EU.

  • Energetika a ochrana ovzduší a klimatu - ekonomické souvislosti, oceňování netržních dopadů: přednáška obsahuje základní přehled o odvětví energetiky, ekonomických aspektech s přesahy do životního prostředí (energetická bilance, energetická bezpečnost, přehled způsobů získávání energie, české a mezinárodní instituce v energetice, úloha státu v energetice). Zároveň jsou řešeny souvislosti s ochranou ovzduší a legislativní a ekonomické nástroje v ochraně ovzduší (imisní a emisní limity, poplatky a obchodovatelná emisní povolení.

  • Vodní hospodářství a ochrana vod - ekonomické souvislosti

  • Odpadové hospodářství: přednáška obsahuje problematiku odpadového hospodářství, ekonomické souvislosti, vztah soukromého a veřejného sektoru, kontrahování atd.

  • Organizace a jejich vliv v ochraně životního prostředí: přednáška obsahuje diskusi o vlivu mezinárodních a národních organizací v ochraně životního prostředí. (Mezinárodní environmentální organizace (EEA, Světový svaz a fond na ochranu přírody, Globální fond životního prostředí, UNESCO, aj.), stát a veřejné instituce, soukromé společnosti a občané.

  • Nestátní neziskové organizace a jejich vliv v ochraně životního prostředí: přednáška bude obsahovat přehled o činnosti NNO a dobrovolníků, jak v ČR tak v zahraničí, v ochraně životního prostředí, včetně financování jejich činnosti v ochraně životního prostředí. Dále se bude přednáška zabývat ovlivňováním politik životního prostředí ze strany NNO a jejich spoluprací s ostatními subjekty (soukromými subjekty, státy i mezinárodním organizacemi).

  Literatura
   povinná literatura
  • Státní politika životního prostředí 2012 - 2020. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2012. 88 s. on-line cit. 15/9/2013 http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/OEDN-statni_politika_zp-20130110.pdf.pdf
  • ČAMROVÁ, Lenka, Eliška VEJCHODSKÁ a Jan SLAVÍK. Ekonomie životního prostředí : teorie a politika. 1 vyd. Praha: Alfa nakladatelství, 2012. 287 s. ISBN 9788087197455. info
  • WIESMETH, Hans. Environmental economics : theory and policy in equilibrium. Edited by Judith Marquardt. Heidelberg: Springer, 2012. xix, 307. ISBN 9783642245138. info
  • Státní politika životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2001. 56 s. ISBN 80-7212-170-7. info
   doporučená literatura
  • SOUKOPOVÁ, Jana, Eduard BAKOŠ, Marie DOLEŽELOVÁ, Barbora KAPLANOVÁ, Viktor KULHAVÝ a Jarmila BERÁNKOVÁ. Ekonomika životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 330 s. ISBN 978-80-210-5644-2. info
  • CRABBÉ, Ann a Pieter LEROY. The handbook of environmental policy evaluation. 1st ed. London: Earthscan, 2009. xviii, 202. ISBN 9781844076185. info
  • CYRANI, Pavel. Environmentální ekonomie a politika : výukové případové studie. Edited by Petr Šauer - Aleš Lisa. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, katedra ekonomiky životního prostředí, 2007. 447 s. ISBN 9788087076088. info
  • Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Edited by Václav Mezřický. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 207 stran. ISBN 8073670038. info
  • TŘEBICKÝ, Viktor, Josef NOVÁK a Eva KRUŽÍKOVÁ. Proměny politiky životního prostředí : 10 let ekonomické transformace, ochrany životního prostředí a environmentální politiky v České republice. Praha: Ústav pro ekopolitiku, 2001. 39 s., tab. info
  Výukové metody
  Výuka probíhá formou přednášky, resp. tutoriálu. Kurs je rozdělen do 3 tutoriálů. Důraz je kladen na samostudium.
  Metody hodnocení
  Kurz je zakončen ústní zkouškou. Student se může zúčastnit ústní zkoušky, pokud splní následující podmínky:

  1. odevzdá v daném termínu vypracovaný POT (práce opravovaná tutorem) v požadovaném rozsahu a struktuře,

  2. úspěšně absolvuje 2 on-line testy v IS MU ve stanoveném termínu (za úspěšný se považuje test s minimálně 60 % správných odpovědí)

  Podrobné informace k POTu i testu jsou uvedeny v interaktivní osnově předmětu v IS MU.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá blokově.
  Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
  Nezapisují si studenti, kteří absolvovali zároveň předmět MKV_EKZP a současně MKV_ETIN. Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně, příp. blokovou formou.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKV_EZTI