MKV_MZVS Metody zkoumání veřejného sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 16 hodin. 6 kr. k=1,0. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Terézia Bednárová (pomocník)
Bc. Ľuboš Turis (pomocník)
Garance
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 16. 10. 12:00–15:50 VT204, So 6. 11. 8:00–11:50 VT204, Pá 19. 11. 16:00–19:50 VT206, So 27. 11. 12:00–15:50 VT204
Předpoklady
! MKV_KMZV Kvantitativní metody zkoumání veřejného sektoru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Metody zkoumání veřejného sektoru je rozvíjet znalosti studenta v oblasti analýzy statistických dat produkovaných veřejným sektorem. Student je seznámen s teoretickými východisky sběru a zpracování dat, jádro předmětu pak leží v jejich vyhodocování.
Výstupy z učení
Mezi hlavní výstupy z učení předmětu patří:
- pochopení základních zásad přípravy vlastního výběrového šetření, jeho následného vyhodnocení a rozvinutí schopnosti tyto dovednosti využít při přípravě vlastního šetření,
- porozumět struktuře, obsahu a zdrojům dat o veřejném sektoru,
- schopnost identifikovat konkrétní informační zdroje a databáze a na tato data aplikovat jednoduché i pokročilejší statistické metody,
- navrhnout a aplikovat jednoduché simulační a mikrosimulační modely pro vyhodnocování dopadů veřejných politik na konkrétní skupiny osob (domácnosti, jednotlivce, organizace),
- naučit se data nejen získávat a analyzovat, ale zejména posílit schopnost prezentovat výsledky.
Osnova
 • Předpokládané okruhy přednášek a seminářů jsou následující:
 • 1. blok
 • 1.1 Požadavky na absolvování předmětu; Úvod do předmětu. Opakování - práce v prostředí programu MS EXCEL;
 • 1.2 Ekonomická aktivita a zaměstnanost
 • 1.3 Typy statistických zjišťování ČSU. Cenová statistika - CPI, váhy, koše
 • 2. blok
 • 2.1 Statistiky obyvatelstva. (Základní veličiny popisné statistiky). Statistika rodinných účtů
 • 2.2 Příjmová diferenciace I - základní nástroje (Lorenzova křivka, Gini koeficient)
 • 2.3 Příjmová diferenciace II - předpoklady distribučních dopadů, dopad změny daňové politiky
 • 3. blok
 • 3.1 Důchodové systémy - předpoklady modelu PAYG DB, dopad změny systému PAYG DB
 • 3.2 Důchodové systémy - úmrtnostní tabulky, vliv změny úmrtnosti na systém FDC
 • 3.3 Konstrukce státní sociální podpory, Dopady změny SSP na čisté peněžní příjmy domácností
 • 4. blok
 • 4.1 Statistické šetření SILC - ČR a EU. Analýza pseudoreálných dat v MS EXCEL. Analýza dat SILC v SPSS. Vyhodnocení seminárního úkolu.
Literatura
  povinná literatura
 • JÍLEK, Jaroslav. Nástin sociálněhospodářské statistiky. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2001. 245 s. ISBN 8024502143. info
 • BOARDMAN, Anthony E. Cost-benefit analysis : concepts and practice. 3rd ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2006. xv, 560. ISBN 0131435833. info
 • Relevantní legislativa.
 • Studijní podklady připravené vyučujícím
  doporučená literatura
 • ŠPALEK, Jiří. Aplikovaná statistika I. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 126 s. ISBN 80-210-3412-2. info
 • ŠPALEK, Jiří. Aplikovaná statistika II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 132 s. ISBN 80-210-3413-0. info
 • HINDLS, Richard. Statistika pro ekonomy. První vydání. Praha: Professional Publishing, 2002. 415 s. ISBN 80 86419 26 6. info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. Projekty Nakladatelství Munipress info
 • • GRIFFITH, A. SPSS for Dummies., Hoboken: Wiley Publishing, 2007, 342 p., ISBN 0470113448
 • OCHRANA, František. Hodnocení veřejných projektů a zakázek. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 195 s. ISBN 8073570335. info
 • BRYMAN, Alan a Duncan CRAMER. Quantitative data analysis with SPSS release 8 for Windows : a guide for social scientists. 1st ed. London: Routledge, 1999. xiv, 303. ISBN 0415206960. info
 • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 8071845493. info
 • Aktuální informace na relevantních webových stránkách.
 • MORAWSKI, Witold. Ekonomická sociologie. Translated by Jiří Ogrocký. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 338 stran. ISBN 8086429431. info
Výukové metody
Výuka je vedena na tutoriálech formou přednášek a seminářů. V rámci přednášek jsou studenti seznamováni s problematikou statistického zpracování dat. Přednášky také slouží jako vstupní informace pro témata řešená na seminářích. Semináře mají formu praktické práce s datovými zdroji v prostředí tabulkového procesoru. Studenti s pomocí vyučujícícho zpracovávají samostatně zadaný úkol, jehož výsledky na začátku další hodiny prezentují a diskutují.
Metody hodnocení
1. Průběžné hodnocení přípravy a výsledků studia. V rámci každého tutoriálu bude studentům zadán dílčí úkol, který bude studenty prezentován na dalším z tutoriálů. Prezentace bude dobrovolná a bodována (body budou přičteny k výsledku testu za semináře).
2. Každý student vypracuje seminární úkol (jehož dílčí výsledky může prezentovat - viz výše). Úkol bude vyhodnocen a bodován.
3. Závěrečný test za blok seminářů.
4. Výsledná známka je dána součtem výše zmíněných bodů a odpovídá Gaussovu rozdělení pravděpodobnosti, se střední hodnotou v rozmezí B až D.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Informace jsou v každém semestru před jeho začátkem upřesněny v interaktivní osnově a ve studijním plánu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět si nezapisují studenti, kteří již absolvovali předmět MKV_KMZV.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKV_MZVS