MKV_ORCH Organizační chování

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 8. 10. 16:00–19:50 P303, Pá 22. 10. 16:00–19:50 P303, Pá 19. 11. 16:00–19:50 P303
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům poznatky o chování organizace a chování lidí uvnitř organizace, potřebné pro efektivní řízení a rozvoj organizací. Jedná se o předmět interdisciplinárního charakteru, který v praktické rovině integruje poznatky psychologie, sociologie a managementu a chování organizace a lidí v ní vysvětluje z širší perspektivy efektivity organizačního chování.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu získá student poznatky o hlavních zákonitostech chování organizací a chování lidí uvnitř organizací a rozvine svou dovednost:
- předvídat tendence v chování organizací a lidí uvnitř organizace
- cíleně rozhodovat za účelem řízení organizací a jedinců uvnitř organizace
- volit vhodná opatření a nástroje k ovlivňování jedinců, skupin a organizací jako celku za účelem zvyšování jejich efektivnosti.
Osnova
 • Výuka bude probíhat v rámci tří soustředění, v nichž bude kombinována výuková forma přednášek a tutoriálů.
 • TEMATICKÉ BLOKY
 • 1.BLOK
 • Úvod do kurzu
 • Organizační chování a význam jeho studia. Interdisciplinární přístup ke studiu a chápání organizace.
 • Člověk v organizaci
 • Osobnostní determinanty výkonnosti a chování lidí v organizaci, individuální rozdíly mezi lidmi. Kariéra v organizaci. Pojem kariéra, kariérové typy, kariérové cykly. Plánování a řízení kariéry, kariérová adaptabilita. Pracovní motivace a pracovní spokojenost. Pracovní role, konflikt rolí, přetížení rolí.
 • 2.BLOK
 • Skupiny v organizaci a jejich řízení
 • Formální a neformální skupiny v organizaci. Skupinové role, struktura skupiny. Skupinové procesy a chování. Efektivnost pracovní skupiny.
 • Pracovní tým. Typy týmů, charakteristické rysy týmové práce. Týmové role. Výběr členů týmu, rozvoj týmu. Styl vedení, typologie stylů vedení, volba stylu vedení ve vztahu k charakteristikám organizace a pracovních skupin.
 • Vztahy v oganizaci a jejich dynamika. Moc v organizaci, zdroje moci, vliv rozdělení moci na chování a rozhodování v organizaci. Organizační konflikty, zdroje konfliktů, řízení konfliktů.
 • 3. BLOK
 • Organizační rozvoj a změna
 • Organizační kultura. Pojem organizační kultura, prvky organizační kultury, struktura organizační kultury. Zdroje organizační kultury. Obsah a síla organizační kultury, organizační subkultury. Funkce organizační kultury, vliv organizační kultury na chování a efektivnost organizace. Střet subkultur v rámci organizace, jeho důsledky.
 • Organizační změna.
 • Utváření žádoucí organizační kultury. Formulace žádoucího obsahu organizační kultury, změna organizační kultury. Poznání organizační kultury jako východisko utváření žádoucí organizační kultury, nástroje utváření žádoucí organizační kultury.
Literatura
  povinná literatura
 • Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1.
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. vyd. první. Praha: Grada Publishing, 2010. 238 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-2951-0. info
  doporučená literatura
 • ROBBINS, Stephen P. a Timothy A. JUDGE. Organizational behavior. 17 global edition. Boston: Pearson, 2017. 739 stran. ISBN 9781292146348. info
 • Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Edited by Michaela Tureckiová. Vyd. 1. Praha : Grada, 2004. 168 s. ISBN 80-247-0405-6.
Výukové metody
Přednášky, skupinové diskuse, modelové situace, případové studie, samostudium.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, minimální hranice úspěšnosti je alespoň 60% správných odpovědí. Podmínkou připuštění ke zkouškovému testu je zpracování individuální seminární práce (POT) na zadané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKV_ORCH