MKV_PMAN Projektový management

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2015
Rozsah
8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. David Póč
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MKV_MAZD
MKV_MAZD Management ve zdravotnictví, předmět 2. semestr studijního oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět uvede studenty do hlavních metod a problémových oblastí projektů ve veřejném sektoru s důrazem na porozumění praktickým aspektům z hlediska projektového managementu. Cílem je seznámit studenty s klíčovými problémovými prvky ve vazbě na konkrétní problémově pojaté příklady či case studies. Studenti budou seznámeni s přístupy k projektovému managementu pomocí metodikou PRINCE 2 či nástroji v rámci PMBOK. Zvláštní pozornost je věnována problematice praktických aspektů realizace projektů z evropských investičních a strukturálních fondů (ESIF) s ohledem na fáze tzv. projektového cyklu s využitím příkladů k jednotlivým částem. Absolvent bude po úspěšném absolvování kurzu schopen využívat nástroje projektového managementu, bude seznámen s důležitými aspekty projektového managementu ve veřejném sektoru s možností aplikovat poznatky na řešení ESIF projektů.
Osnova
 • Předmět je vyučován v kombinované formě, kdy se předpokládá celkový počet 12 modulů ve vazbě na standardní délku semestru. Výuka bude soustředěna do tří tutoriálů a ve zbývající části bude využito samostudia ve vazbě na materiály prezentované lektory. Osnova má následující podobu: 1. Úvod do předmětu – institucionální báze projektů ve veřejné správě, exekutiva v ČR a EU, 2. Projektový management a jeho specifika ve veřejném sektoru, 3. Problematika veřejných projektů, 4. Projektové řízení jako součást strategického řízení organizace, 5. Projektový cyklus jako základní přístup k veřejnému projektu, 6. Řízení projektů – metodiky a nástroje, 7. Praktické nástroje pro řízení projektů (především softwarového charakteru), 8. Specifikace u řízení ESIF projektů I., 9. Specifikace u řízení ESIF projektů II., 10. Projekt a jeho dopad na dlouhodobý rozvoj organizace, 11.-12. Závěrečný test/zkouška
Literatura
  povinná literatura
 • FOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ. Manažerské rozhodování : postupy, metody a nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 474 s. ISBN 9788086929590. info
 • DOČKAL, Vít. Strukturální pomoc EU v ČR a projektové řízení - příručka projektového managera. 1. vyd. Brno: IIPS, 2007. info
 • OCHRANA, František. Veřejné projekty a veřejné zakázky : (hodnocení a výběr). Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 232 s. ISBN 8085963965. info
  doporučená literatura
 • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2012. 526 stran. ISBN 9788024742755. info
 • OCHRANA, František. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky : jejich tvorba, hodnocení a kontrola. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 219 s. ISBN 9788073576448. info
 • KOTLER, Philip. Marketing, management : analýza, plánování, využití a kontrola. Edited by Stanislav Jurnečka, Translated by Václav Dolanský. 9. přepracované vyd. Praha: Grada, 1998. 710 s. ISBN 8071696005. info
Výukové metody
Předmět je vyučován v kombinované podobě, tj. je zde kombinace prezenčních soustředí-tutoriálů a samostudia. Cílem tutoriálů je především seznámit studenty s praktickými moduly v rámci předmětu (viz osnova předmětu). Součástí výuky bude průběžné ověření znalostí formou průběžného a závěrečného testu formou on-line, resp. prezenční. Splnění testů na stanovenou minimální hodnotu je podmínkou pro připuštění ke zkoušce. V rámci výuky bude využito příkladů a případových studií projektů z veřejné správy.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zkouškou. Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je absolvování průběžného a závěrečného testu na minimální hodnotu 60% (každý z testů). Pro oba testy budou stanoveny opravené termíny. Průběžný test bude formou on-line a závěrečný test formou prezenční. Zkouška bude zaměřena na ověření praktických znalostí studenta z oblasti projektového managementu se zaměřením na projekty ve veřejném sektoru. Jakékoli opisování, zaznamenávání či vynesení testu, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity testu, bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující kolokvium i ISu známkou „F“ a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
V rámci předmětu je kromě doporučené literatury nutné, aby student pracoval s platnou legislativou, především zákon o finanční kontrole ve veřejné správě včetně příslušných prováděcích vyhlášek a zákon o veřejných zakázkách.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět není v podzimu 2015 vyučován.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.