MKV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
26/0/0. tutoriál 16 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní poznatky o efektivní komunikaci v řízení a prostřednictvím výcvikových metod rozvinout jejich komunikační dovednosti potřebné pro řízení spolupracovníků a jednání s partnery mimo organizaci. Úvodní studijní bloky kurzu jsou zaměřeny na základní komunikační dovednosti potřebné pro efektivnost komunikačního procesu, navazující bloky směřují k rozvoji vybraných manažerských dovedností.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu by měl student mít znalosti a dovednosti, které mu umožní: - efektivně sdělovat a předávat informace; - efektivně klást otázky, naslouchat, argumentovat; - využívat asertivní způsob komunikace; - připravit a realizovat efektivní prezentaci; - vyjednávat - vést hodnotící rozhovor.
Osnova
 • Výuka bude probíhat v rámci čtyř soustředění, v nichž bude kombinována výuková forma přednášek a tutoriálů.
 • Tematické bloky
 • 1. Komunikační proces, komunikace slovní a mimoslovní. Význam efektivní komunikace v řízení, možnosti a metody rozvoje komunikačních dovedností. Zásady účinné slovní a mimoslovní komunikace. Prezentace a rozbor výukového videofilmu „Náš kolega – náš zákazník“.
 • 2. Základní komunikační dovednosti. Kladení otázek - typy otázek, výhody a nevýhody jednotlivých typů otázek. Aktivní naslouchání - význam naslouchání, rozvoj dovednosti naslouchat. Účinná argumentace a přesvědčování – volba argumentů, formulace argumentů, výstavba argumentace. Prezentační dovednosti – příprava prezentace, struktura prezentace, účinná slovní a mimoslovní komunikace při prezentaci, vizuální pomůcky - jejich význam a zásady efektivního použití.
 • 3. Asertivita a její význam. Asertivní, pasivní a agresivní jednání - charakteristika, důsledky pro řídící práci. Asertivní práva, asertivní techniky. Intrapersonální a interpersonální přínos asertivního myšlení a jednání. Základní asertivní dovednosti: asertivní pochvala, asertivní kritika, prosazení oprávněného požadavku, odmítnutí nepřijatelného požadavku, reakce na oprávněnou kritiku, reakce na neoprávněnou kritiku. Prezentace a rozbor výukového videofilmu „Komunikační inteligence“.
 • 4. Rozhovory se spolupracovníky – druhy, význam, zásady efektivního vedení. Komunikační typy osobnosti, efektivní strategie jednání s jednotlivými typy. Hodnotící rozhovor. Příprava, zásady účinného vedení. Vyjednávání. Příprava na vyjednávání, vyjednávací styly. Individuální a týmové vyjednávání. Prezentace a rozbor výukového videofilmu „Hodnotící rozhovor“.
Literatura
  povinná literatura
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Komunikace ve správních činnostech ÚSC. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 48 s. ISBN 80-210-3948-5. info
 • HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Prezentační dovednosti. 2. upr. vyd. Praha: Kernberg Publishing, 2007. 172 s. ISBN 9788090396296. info
 • HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Veřejná prezentace od A do Z. Illustrated by Zuzana Holečková. 1. vyd. Praha: Expertis, 1997. 71 s. ISBN 80-902446-1-0. info
  doporučená literatura
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Tajemství úspěšného jednání. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 162 s. ISBN 80-85623-84-6. info
 • MENTZEL, Wolfgang. Rozhovory se spolupracovníky. Praha: Grada, 2004. 106 s. ISBN 8024704080. info
 • KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 144 s. ISBN 9788024735665. info
Výukové metody
Přednášky a tréninkové metody (modelové situace, hraní rolí, skupinové diskuse, tréninkové videofilmy)
Metody hodnocení
Formální prověření znalostí bude realizováno prostřednictvím ohodnocení kvality zpracování zadaného POTu a prostřednictvím závěrečného písemného testu, který bude zaměřen na teoretické znalosti a především na schopnost aplikace znalostí a získaných komunikačních dovedností na praktických příkladech. Podmínkou udělení zápočtu bude úspěšné zvládnutí POTu a úspěšné absolvování písemného testu.
Informace učitele
Další doporučená literatura/Additional recommended literature:

GODEFROY, CH., H., LOUIS, R.: Nauč se přesvědčovat. Praha: Alternativa, 1991.

LUKÁŠOVÁ, R.: Komunikace v práci vedoucího pracovníka. In Němeček, P. a kol. VEDOUCÍ PODNIKU - podnik v kostce. Praha: Verlag Dashöfer, 1998. ISBN 80 - 901859 - 5 - 9. Část 14, díl 8 . 60 stran.

NOVÁK, T., POKORNÁ, A.: Asertivita jako lék v profesních a mezilidských vztazích. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-354-X.
ŠULEŘ, O.: Zvládáte své manažerské role? Jak rozhodovat, předávat informace, organizovat a motivovat své podřízené. Praha: Computer Press, 2002.ISBN 80-7226-702-7.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 16 hodin.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.