MKV_VES2 Veřejná správa 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
13/0/0. tutoriál 8 hodin. 4 kr. k=2. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmětu je organizován do 11 přednáškových okruhů. Hlavním cílem kurzu je uvést do teorie veřejné správy a veřejného sektoru a v pokročilejší rovině se věnovat vybraným trendům reforem a výsledkům a problémům reforem veřejné správy v ČR a v zahraničí. Součástí kurzu je také blok zaměřený na správní proces.
Výstupy z učení
Absolvováním kurzu budou studenti schopni:
- pochopit a charakterizovat termín veřejná správa v jeho širokosti na základě poznatků z vědních disciplín obecného správního práva, správní vědy a veřejné ekonomie;
- seznámit s průběhem a aktuálními směry reformy veřejné správy v České republice;
- pochopit a demonstrovat specifika smíšeného systému veřejné správy, tak jak se promítá do českého obecního a krajského zřízení;
- prohloubit si znalosti o důsledcích struktury české obecní správy a charakterizovat existující problémy;
- porozumět vztahu krajského zřízení a instituce regionu soudržnosti
- porozumět úloze centrální správní úrovně v českém systému správy a charakterizovat existující problémy dekoncentrace;
- orientovat se v možných způsobech zabezpečování veřejných služeb, jejich východách a nevýhodách (s přihlédnutím k praxi v ČR a legislativnímu rámci veřejných zakázek a koncesních smluv)
- porozumět specifikům etiky ve veřejné správě a orientovat se v nástrojích - zárukách zákonnosti (se zvláštním důrazem na právo na informace)
- rozšířit znalosti o trendech a problémech e-governmentu v ČR a porovnat českou praxi se zahraničními trendy;
- získat a prohloubit znalosti o modelech právního postavení úředníků, včetně specifik etiky, a pochopit a charakterizovat jejich podobu v českém právním řádu;
- orientovat se v požadavcích na správní řízení a pochopit specifika správního procesu.
Osnova
 • Předpokládané okruhy přednášek jsou následující:
 • 1) Stát a veřejná správa a jejich funkce v minulosti a v současnosti
 • 2)Reformy veřejné správy a jejich motivy a trendy, česká správní reforma a její východiska
 • 3) Role a modely samosprávy, problémy decentralizace, situace v ČR
 • 4) Role ústřední správy, intergovernmentalismus a problémy dekoncentrace a koordinace, situace v ČR
 • 5) Global governance, mezinárodní a nadnárodní organizace
 • 6) Role etiky ve veřejné správě, pro-etické nástroje, problematika korupce, situace v ČR
 • 7) Postavení úředníků - možné modely, situace a problémy v ČR
 • 8) Odpovědnost veřejné správy a systém kontroly veřejné správy, odpovědnost veřejné správy
 • 9) Role veřejných informací, průhlednost a e-Gov
 • 10) Správní proces I (podstata, instituty, zásady, subjekty, fáze)
 • 11) Správní proces II (zvláštní případy - přestupky, stavební řízení, opravné prostředky)
Literatura
  povinná literatura
 • Ochrana, F., Půček, M., Špaček, D. Veřejná správa. Brno: Masarykova univerzita, EKonomicko-správní fakulta, 2015.
 • Relevantní legislativa.
 • Aktuální informace z webových stránek příslušných subjektů veřejné správy podle úkolů samostudia.
  doporučená literatura
 • KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy obcí a veřejný pořádek. In Zdokonalování veřejné správy a samosprávy v ČR. 1. vyd. Brno: Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 112-121, 10 s. ISBN 978-80-7302-125-2. info
 • COGAN, Rudolf. Krajské zřízení. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004. 440 s. ISBN 8073570416. info
 • FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu. Praha: Linde, 2005. 246 s. ISBN 8072015052. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuze během tutoriálu, samostudium literatury spojené s konkrétními úkoly.
Metody hodnocení
Pro prezenční formu studia jsou stanoveny tyto náležitosti:

1. Vypracování seminární práce.
2. Úspěšné absolvování závěrečného testu, s hodnocením 60 % a více, nebo ústní zkoušky (odvíjí se od počtu studentů v předmětu).

Požadavky na úspěšné absolvování předmětu jsou spolu s literaturou vždy specifikovány před začátkem semestru v interaktivní osnově a ve stažitelném studijním plánu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 8 hodin.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.