EN

ESF:MPE_EKEI Ekonomie evropské integrace - Informace o předmětu

MPE_EKEI Ekonomie evropské integrace

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/2/0. 10 kr. k=2,7. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jakub Solnička (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 P104
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKEI/01: Čt 12:00–13:50 P403, M. Kvizda, J. Solnička
MPE_EKEI/02: Út 8:00–9:50 P106, T. Paleta
Předpoklady
Předpokládá se předchozí absolvování předmětů Hospodářská politika 1, Makroekonomie 2 a Mikroekonomie 2. Předmět je zařazen do magisterského navazujícího studia zejména oborů Ekonomie, Hospodářská politika a Hospodářská politika a mezinárodní vztahy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Hospodářská politika EU seznamuje posluchače komplexně s filosofií, mechanismy a institucemi společné hospodářské politiky Unie. Výklad kombinuje teoretická východiska s praktickou realizací a umožňuje tak posluchačům utvářet si analytický náhled a jednotlivá opatření kriticky posuzovat. Předmět je členěn do problémových okruhů podle hospodářsko-politických oblastí odvětvových politik: postupně je probírána obchodní a celní politika, zemědělská politika, strukturální politika, politika hospodářské soutěže, dopravní politika, politika životního prostředí a sociální politika. Zvláštní pozornost je věnována měnové politice, především podmínkám fungování Hospodářské a měnové unie, dosavadním zkušenostem a jejím dalším perspektivám. Celým kursem se také prolíná problematika procesu rozšiřování (tzn. oblast regionální a kohezní politiky) a reforem institucí EU.
Předmět je organizován formou přednášek a seminářů; na přednáškách je k jednotlivým tématům podán základní výklad, který je dále rozebírán a diskutován na seminářích. Posluchači si na semináře k zadaným oblastem připravují krátké, velmi úzce zaměřené referáty.
Výstupy z učení
Absolventi budou schopni:
* chápat základní tendence ve vývoji hospodářských systémů EU;
* analyzovat základní makroekonomické a mikroekonomické souvislosti evropské integrace;
* analyzovat a pochopit politické souvislosti evropské integrace;
* porozumět a analyzovat přínosy a náklady integračního procesu.
Osnova
 • 1. Mikroekonomie evropské integrace – základní nástroje v teorii a praxi, grafická analýza otevřenosti ekonomiky a aplikace tarifních bariér. Typy protekcionismu a efekty jeho odstraňování.
 • 2. Preferenční liberalizace – analýza jednostranné diskriminační liberalizace, analýza celní unie, srovnání celní unie a zóny volného obchodu. WTO, EU – empirické studie.
 • 3. Velikost trhu a její efekty – liberalizace, defragmentace a průmyslová restrukturalizace v teorii a praxi EU. Teorie nedokonalé konkurence a její odraz v reálné ekonomice evropské integrace. Ekonomické efekty soutěžní politiky.
 • 4. Efekty hospodářského růstu a integrace trhů výrobních faktorů – střednědobé efekty růstu v Solowově analýze a tvorba kapitálu, dlouhodobé efekty a know-how. Mikroekonomie integrace trhů práce a kapitálu.
 • 5. Společná zemědělská politika – cíle a původní představy, problémy CAP, reformy a jejich důsledky. Hodnocení přínosů a nákladů současné koncepce CAP, návrhy a možnosti dalšího vývoje.
 • 6. Regionální politika a dopravní politika – problém koheze, geografické zvláštnosti a jejich národohospodářské aspekty. Náklady a přínosy kohezních politik.
 • 7. Monetární historie Evropy – zlatý standard, Bretton-Woods, první koncepce měnové integrace. Kursová a měnová politika – jejich vztah v teorii a praxi, důsledky pro měnovou integraci.
 • 8. Evropský měnový systém EMS – koncepce, předpoklady fungování, hospodářské výsledky, krize systému. Teorie a empirie fungování fixních kursů v EU.
 • 9. Optimální měnové oblasti – problém definice, kritéria optimální měnové oblasti. Empirická posouzení Evropské unie jako optimální měnové oblasti, srovnání, perspektivy.
 • 10. Evropská měnová unie – Maastrichtská smlouva a cíle společné měnové politiky, eurozóna. Evropský systém centrálních bank – cíle, nástroje a strategie, odpovědnost a nezávislost ECB. Empirie fungování.
 • 11. Fiskální politika a Pakt stability a růstu – národní fiskální politiky v podmínkách EMU, externality, principy Paktu stability a růstu, jeho národohospodářské dopady.
 • 12. Finanční trhy v eurozóně – specifika finančních trhů v eurozóně, finanční instituce a trhy, mezinárodní význam společné měny.
 • 13. Ekonomická integrace a problémy trhu práce – národní pracovní trhy a vliv integrace, instituce trhů práce, evropský model, teorie a praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • BALDWIN, Richard E. a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. Translated by Stanislav Šaroch. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 478 s. ISBN 9788024718071. info
 • BALDWIN, Richard E. a Charles WYPLOSZ. The economics of European integration. 3rd ed. London: McGraw-Hill, 2009. xx, 458. ISBN 9780077121631. info
  doporučená literatura
 • EL-AGRAA, A.M. The European Union. Economics and Policies. Harlow: Prentice Hall, 2004. info
 • SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
 • BALDWIN, Richard E. a Charles WYPLOSZ. The economics of European integration. London: McGraw-Hill, 2004. xx, 458. ISBN 0077103947. info
 • MOLLE, Willem T.M. The economics of European integration :theory, practice, policy. 4th ed. Aldershot: Ashgate, 2001. xiii, 548. ISBN 0-7546-2195-2. info
Výukové metody
Přednášky a diskusně orientované semináře vycházející z individuální četby primárních zdrojů.
Metody hodnocení
Během semestru zpracovávají studenti referát na předem zadané, úzce specifikované téma, který je potom diskutován na cvičeních. V 7. a 13. týdnu se píše průběžný test. Výsledky testů a bodové hodonocení seminární práce se započítává do výsledného hodnocení. Závěrečná zkouška je ústní, studenti se během cca 15 minut vyjadřují k vylosovanému tématickému okruhu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/MPE_EKEI