EN

ESF:MPE_EKTR Ekonomie transformace - Informace o předmětu

MPE_EKTR Ekonomie transformace

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Hana Lipovská (pomocník)
Garance
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 P104
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKTR/01: každé liché pondělí 14:00–15:50 P302b, L. Žídek
MPE_EKTR/02: každé sudé pondělí 14:00–15:50 P302b, L. Žídek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na analýzu transformačního procesu primárně v České republice v průběhu 90. let 20. století. Kurz sestává z kombinace přednášek a cvičení - přednášky poskytují základní nástin problematiky, která je potom na seminářích dále probírána a diskutována. Konkrétně je na přednáškách věnován prostor následujícím tématům: situaci před rokem 1989, samotnému průběh transformace (jednotlivé reformní kroky), výsledkům dosaženým v průběhu daného období (makroekonomické ukazatele), postupu privatizace a změnám v bankovním sektoru, analýze vnější rovnováhy, rozboru změn institucionálního prostředí a srovnání s ostatními transformujícími se zeměmi. Na cvičeních se diskutují následující témata - spory o rychlost reforem (gradualismus a šoková terapie), hospodářská politika v průběhu transformace, měnová krizi v roce 1997, privatizace, vliv bankovního sektoru na průběh reforem, dopady přímých zahraničních investic a srovnání s ostatními transformujícími se zeměmi (Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Slovinsko). Aktivní účast na seminářích je nutnou podmínkou k připuštění ke zkoušce. Pro splnění podmínky aktivní účasti je pro cvičení nutné prostudovat předem určenou literaturu.
Osnova
 • 1 Fungování centrálně plánované ekonomiky a pokus o reformy v roce 1968. 2. Ekonomická situace v Československu na konci 80. let, hlavní ekonomické problémy, klady tehdejší situace 3-4. Aplikovaná hospodářská politika v průběhu transformace hlavní kroky hospodářské politiky – liberalizace v roce 1991, a další opatření HP - měnová a fiskální politika 5. Dosažené hospodářské výsledky (HDP, nezaměstnanost, inflace) analýza hlavní makroagregátů 6. Postup privatizace a vývoj bankovního sektoru malá a velká privatizace, analýza jednotlivých metod; vývoj bankovního sektoru 7. Analýza vnější rovnováhy – PZI a zahraniční obchod vývoj zahraničního obchodu – kvalitativní a kvantitativní ukazatele; ostatní části platební bilance s důrazem na přímé zahraniční investice 8. Analýza institucionálního prostředí transformace 9. Srovnání průběhu transformace v ČR s Polskem 10. Srovnání průběhu transformace s Maďarskem 11. Srovnání průběhu transformace s Bulharskem 12. Srovnání průběhu transformace se Slovinskem
Literatura
  povinná literatura
 • ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2006. 56 s. ISBN 80-210-4197-8. info
 • ŽÍDEK, Libor. Transformation in Poland. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno: Masaryk University, 2011, roč. 11, č. 4, s. 236-270. ISSN 1213-2446. info
 • ŽÍDEK, Libor. Evaluation of Economic Transformation in Hungary. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno: Masaryk University, 2014, roč. 14, č. 1, s. 55-88. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2014-0004. URL info
 • ŽÍDEK, Libor. Economic Transformation in Slovenia: From a Model Example to the Default. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita, 2016, roč. 16, č. 3, s. 159-186. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2016-0011. URL info
  doporučená literatura
 • HOLMAN, Robert. Transformace české ekonomiky. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. ISBN 80-902795-6-2. info
 • JONÁŠ, Jiří. Ekonomická transformace v České republice :makroekonomický vývoj a hospodářská politika. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1997. 207 s. ISBN 80-85943-22-0. info
  neurčeno
 • ŽÍDEK, Libor. From central planning to the market: The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Budapest - New York: CEU Press, 2017. 520 s. ISBN 978-963-386-000-7. URL URL info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Podmínkami připuštění ke zkoušce je: absolvování všech autokorekčních cvičení v daných termínech s minimální úspěšností 40 %; a aktivní účast na seminářích. Příprava na semináře spočívá v prostudování určených odborných článků k dané problematice. Z tohoto důvodu jsou do seminářů zařazeny průběžné testy, které ověří přípravy studentů na daný seminář.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná/na počítačích. Pro úspěšné absolvování kurzu musí student získat alespoň 60% z maxima bodů. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2018/MPE_EKTR