EN

ESF:MPF_ACP1 Analýza cenných papírů 1 - Informace o předmětu

MPF_ACP1 Analýza cenných papírů 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/2/0. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 P303
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPF_ACP1/01: Po 16:00–17:50 VT204, D. Linnertová
Předpoklady
! MPF_ASAN Security Analysis
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen orientovat se v metodách analýzy cenných papírů, používat jednotlivé finanční indikátory, samostatně analyzovat vybranný cenný papír, sestavit a interpretovat investiční doporučení, zhodnotit a využít informace z výročních zpráv společností a internetu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v problematice hodnoty z pohledu finanční teorie;
- charakterizovat jednotlivé modely využívané pro nalezení vnitřní hodnoty akcie, včetně determinování kritérií pro zvolení vhodného modelu pro danou akcii a trh;
- určit hodnotu soukromých společností tzv. Private Equity;
- orientovat se v problematice technické analýzy;
- určit investiční strategii, formulovat investiční rozhodnutí a určit kdy vstoupit a kdy opustit trh.
Osnova
 • Osnova předmětu
 • Tematický plán přednášek:
 • 1 Úvod do analýz cenných papírů - podstata, limity, problematika časové hodnoty peněž a diskontování
 • 2 Koncept výnosu a problematika nákladů kapitálu
 • 3 Fundamentální analýza: analýza odvětví a analýza společnosti
 • 4 Fundamentální analýza: ocenění na základě dividendově diskontních modelů
 • 5 Fundamentální analýza: ocenění na základě free cash flow modelů
 • 6 Fundamentální analýza: relativní oceňovací techniky
 • 7 Fundamentální analýza: oceňování akciových titulů na základě zbytkového příjmu tzv. residual income valuation
 • 8 Oceňování soukromých společností, zpětný odkup akcií
 • 9 Technická analýza - koncept, východiska, limity
 • 10 Technická analýza - koncept, východiska, limity, pokr.
 • 11 Psychologická analýza -Kostolanyho, Drasnerova, Keynesova koncepce, Epsteinové a Garfieldova investiční psychologie
 • 12 Teorie spekulativních bublin, pyramidální princip v investování, behaviorální finance, Etický kodex a normy profesionálního chování
 • 13 Závěrečná přednáška
Literatura
  povinná literatura
 • PINTO, Jerald E., Elaine HENRY, Thomas R. ROBINSON, John D. STOWE a Stephen E. WILCOX. Equity asset valuation. Third edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2015. xix, 595. ISBN 9781119104261. info
  doporučená literatura
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktual. a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2014. 768 s. Profesionál, 3593. ISBN 978-80-247-3671-6. info
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 789 s. ISBN 9788073576479. info
 • MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 9788086929705. info
 • DAMODARAN, Aswath. Damodaran on valuation : security analysis for investment and corporate finance. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2006. xi, 426. ISBN 0471751219. info
 • GRAHAM, Benjamin a David L. DODD. Security analysis : principles and technique. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1940. xiii, 851. ISBN 007141228X. info
Výukové metody
Přednáška, na seminářích aplikace poznatků z oblasti zhodnocení rizika a výnosu, aplikace poznatků z oblasti fundamentální analýzy, technické analýzy a psychologické analýzy na modelových příkladech.
Metody hodnocení
Na semináři jsou psány dva testy podle rozvrhu. Za každý test je možno získat 30 bodů. Pro připuštění ke zkoušce je potřeba získat v součtu za oba testy min. 36 bodů (z celkového maximálního počtu 60 bodů). Polovina bodů za obou průběžných testů je připočtena do závěrečného hodnocení předmětu (tedy maximálně 30 bodů). Na každý test je pouze jeden pokus a oprava testu není možná. V případě nesplnění požadovaného minima 36bodů je v posledním týdnu semestru v rámci semináře psán opravný test z celé problematiky seminářů (zde student musí získat 60 % bodů, aby byla oprava úspěšná a student byl připuštěn ke zkoušce).
Individuální presentace zpracované funadamentální (technické, finanční) analýzy v terminálu Bloomberg nebo jiného zdroje, prezentace na 15 minut, nutné k připuštění ke zkoušce.
Aktivita na seminářích je hodnocena individuálními body, max. 2 body za seminář. Tyto body se připočítávají do závěrečného hodnocení předmětu.
Souhrn podmínek připuštění ke zkoušce:
nejméně 36 bodů v součtu za oba průběžné testy (případně 60 % bodů z opravného testu) + individuální prezentace
Závěrečné hodnocení:
Maximum bodů za průběžné testy a závěrečnou zkoušku: 100 bodů, (závěrečná písemná práce 70 bodů, z průběžných písemných prací na semináři max. 30 bodů) Závěrečná písemná práce je ve formě „multiple choice“, obsah teoretické základy analýzy cenných papírů, základní výpočty.
Zohlednění individuálních bodů za semináře v závěrečném hodnocení.
Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice: A min 92 %, B 84 – 91 %, C 76 – 83 %, D 68 – 75 %, E 60 – 67 %, F méně než 60 %)
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2018/MPF_ACP1