MPF_MUST Mezinárodní účetní standardy

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Filip Hampl (cvičící)
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 P303
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPF_MUST/01: Út 18:00–19:50 P304, F. Hampl
MPF_MUST/02: St 10:00–11:50 S313, E. Hýblová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 54 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 21/54, pouze zareg.: 0/54, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/54
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními směry harmonizace účetnictví v Evropě, se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, dále IFRS). Předmět je zaměřen na výklad metod uznávání a oceňování položek účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, sestavování účetní závěrky a charakteristiku vybraných standardů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- Charakterizovat hlavní směry harmonizace účetnictví;
- Používat pravidla uznávání a oceňování položek účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví;
- Sestavit účetní závěrku v souladu s IFRS.
- Aplikovat standardy.
Osnova
 • 1.Úvod do Evropského účetnictví, harmonizace účetnictví, směrnice EU.
 • 2.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – Koncepční rámec.
 • 3.Sestavování účetní závěrky – IAS 1 – Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, IAS 8 - Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby, IFRS 1 – první aplikace IFRS, IAS 7 – Výkaz cash flow.
 • 4.Dlouhodobý majetek – IAS 16 – Pozemky, budovy, zařízení, IAS 40 – Investice do nemovitostí.
 • 5.Dlouhodobý nehmotný majetek – IAS 38.
 • 6.Leasingy – IFRS 16.
 • 7.Snížení hodnoty aktiv – IAS 36.
 • 8.Zásoby – IAS 2; Závazky, rezervy – IAS 37.
 • 9.Peníze, pohledávky, finanční majetek – IFRS 9 Finanční nástroje.
 • 10.Náklady a výnosy – IFRS 15.
 • 12.Daně ze zisku, odložená daň – IAS 12.
 • 13.Postupy při přepočtu cizí měny – IAS 21 – Důsledky změn směnných kurzů cizích měn; vykazování státních dotací – IAS 20 – Účtování státních dotací a zveřejňování státní podpory; Výpůjční náklady – IAS 23.
Literatura
  povinná literatura
 • HÝBLOVÁ Eva, HAMPL Filip a Petr SVOBODA. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2019. Studijní text, dostupný v ISU na stránce předmětu.
 • HÝBLOVÁ Eva a Filip HAMPL. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - pracovní sešit. Studijní materiál, dostupný v ISU na stránce předmětu.
  doporučená literatura
 • KRUPOVÁ, Lenka. IFRS : mezinárodní standardy účetního výkaznictví, interpretace a aplikace v podnikové praxi. 3. vydání. Praha: 1. Vox, 2019. iv, 740. ISBN 9788087480700. info
 • International Financial Standards Board. IFRS 2011. International Financial Reporting Standards. United Kingdom. ISBN 978-1-907877-02-5
Výukové metody
Předmět je vyučován v rozsahu 2 hodiny přednášek a dvě hodiny seminářů týdně. Semináře jsou zaměřeny na řešení příkladů a případových studií, souvisejích s uznáváním aktiv, závazků, nákladů a výnosů v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška je písemná, skládá se z teoretické a pratické části. Ověřování znalostí v průběhu semestru: jeden průběžný test, minimální úspěšnost 60 %, jedna prezentace příkladů, hodnocení prospěl/neprospěl. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.