MPF_PRAX Praxe

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/4/0. 6 kr. (od 1 krok 1 kred). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ing. Filip Hampl (cvičící)
Ing. Jan Krajíček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPF_PRAX/01: Pá 20. 9. 10:00–13:50 P302b, Pá 27. 9. 10:00–13:50 P302b, Pá 13. 12. 10:00–13:50 P302b, F. Hampl, J. Krajíček
Předpoklady
(( MPF_PRAX Praxe && SOUHLAS ) || !( MPF_PRAX Praxe ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu Praxe jde o doplnění poznatků z doposud absolvovaných předmětů teoretického charakteru o praktické zkušenosti z činnosti organizací a institucí, které jsou v souladu s obsahem studijního oboru Finance a Finanční podnikání zaměřeny na oblast bankovnictví, pojišťovnictví, finančních trhů, firemních financí a účetnictví. Cílem předmětu je seznámení studentů s výkonem funkcí, pro které jsou studiem na ekonomicko-správní fakultě připravováni. V podmínkách daných organizací je zapojit do řešení konkrétních problémů organizace včetně diskusí s významnými odborníky z oboru. Tímto procesem zajistit zvyšování úspěšnosti studenta v přechodu do praxe a jeho uplatnění na pracovním trhu.
Výstupy z učení
Zapojení do řešení konkrétních problémů v organizacích, na základě diskuzí s odborníky v nich. Možnosti získaní námětů pro vlastní závěrečné práce a lepších podmínek v přechodu do praxe.
Osnova
  • a) Délka praxe realizovaná v rámci předmětu musí být minimálně tři týdny. Její absolvování může probíhat souvisle nebo odděleně v rámci semestru, zkouškového období nebo v období prázdnin podle podmínek, které jsou dohodnuty mezi fakultou, organizací a studentem. Fakultu v procesu sjednání podmínek pro absolvování praxe zastupuje garant oboru (vedoucí katedry) nebo jím pověřený garant předmětu Praxe. b) Za absolvování předmětu bude uznána i praxe vycházející ze zaměstnaneckého poměru studenta, pokud zaměstnání odpovídá profilu absolventa daného studijního oboru. Pro tento případ platí, že praxe musí být předem schválena garantem předmětu (vyučujícím) a rovněž ošetřena smlouvou mezi fakultou, organizací a studentem. c) Doporučuje se, aby praxe byla součástí přípravy studenta na zpracování diplomové práce v dané organizaci. d) Před nástupem do praxe provede garant předmětu instruktáž studentů o základních podmínkách praxe a jejím ukončení. V průběhu každého semestru je plánován jeden společný seminář, na kterém budou studenti prezentovat svoje závěrečné seminární práce obsahující průběh, výsledky a přínos praxe (závěrečná zpráva). e) Zásadou pro realizaci praxe na ESF MU je, že její průběh nemůže být důvodem k neúčasti studentů ve výuce ostatních předmětů, které si student v daném semestru zapsal.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŘEZÁČ, František. Odborná praxe studentů finančního podnikání. In Sborník příspěvků ze Semináře Praxe a stáže studentů vysokých škol. Brno: Masarakova univerzita, 2008. s. 83-93, 11 s. ISBN 978-80-210-4760-0. info
  • ŘEZÁČ, František a Soňa JAROŠOVÁ. Zkušenosti z realizace odborné praxe studentů finančního podnikání. In Sborník příspěvků Mezinárodního odborného semináře "Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 115-122. ISBN 978-80-210-4482-1. info
Výukové metody
Praxe, semináře.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem.
Student musí k zápočtu předložit:
- Řádně vyplněné „Potvrzení o absolvování praxe“ s hodnocením pracovníka, který měl za organizaci nad praxí dohled.
- Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích praxe formou seminární práce, ve které shrne konkrétní přínos z praxe pro vlastní osobní rozvoj, zhodnotí získané poznatky ve vztahu k teorii a provede celkovou reflexi praxe.
Podmínkou zápočtu je i účast na závěrečném semináři, na kterém bude student prezentovat seminární práci.
Informace učitele
Konzultační hodiny: středa 09:20 - 10:50 místnost 410. Kontakt: krajicek@econ.muni.cz Office hours: Wednesday 09:20 – 10:50 room 410. E-mail address: krajicek@econ.muni.cz
Předmět je podporován z projektu OPVK reg.č.CZ.1.07/2.2.00/15.0280, PODPORA ODBORNÝCH PRAXÍ A STÁŽÍ STUDENTŮ ESF MU U BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ. Více informací na http://www.econ.muni.cz/praxe.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.