MPH_LSCM Logistika a Supply Chain Management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
4/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Eva Švandová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Logistika a řízení dodavatelského řetězce resp. integrace logistiky s ostatními podnikovými funkcemi a integrace podniku s podniky v dodavatelském řetězci lze považovat za zdroj konkurenční výhody. S růstem globalizace a propojování podniků v rámci dodavatelského řetězce přes hranice států mluvíme často právě o konkurenceschopnosti dodavatelského řetězce. Integrace totiž může vést ke zkvalitnění služeb pro zákazníky, je-li správně a komplexně řízena včetně rizik. Proces integrace podporuje prohlubující se digitalizace v rámci nově nastupující éry Společnost 4.0. Kurz se proto zaměřuje na logistiku v prostředí podniku, ale i mezipodnikové i meziorganizační spolupráce v oblasti řízení dodavatelských vztahů (SCM), kdy je nutné začlenit do výuky i přehled technologií resp. procesů, o kterých je nutné ve znalostní a hlavně globalizující se společnosti vědět. Cílem je představit logistiku a Supply Chain Management jako disciplínu, která má podstatný vliv jak na národní hospodářství, tak i na konkurenceschopnost podniků, neboť díky svému průřezovému charakteru prostupuje několika podnikovými funkcemi a svými cíli a úkoly podstatně přispívá k žádoucí výkonnosti podniků. Důraz v předmětu je kladen zejména na pochopení:

- vazeb mezi logistickými aktivitami a celkovým řízením podniku
- řízení dodavatelských řetězců (SCM).
- metod a konceptů, které jsou v logistice a SCM uplatňovány
- tvorby strategie a designu dodavatelského řetězce
- významu informačních technologií pro úspěch dodavatelského řetězce
Výstupy z učení
Studenti po absolvování tohoto kurzu budou:

- rozumět, co je obsahem logistiky a SCM, chápat jejich význam v současném světě podnikání
- schopni vysvětlit příčiny a důsledky (časté) protichůdnosti cílů, které sleduje logistika a další podnikové funkce (tzv. trade–off)
- vědět, proč je nezbytné (celostně) plánovat a řídit logistické činnosti v rámci podniku i mezi podniky navzájem
- určit úlohy a vyplývající problémy logistiky při nákupu, skladování, produkci a distribuci
- rozumět základním problémům, které podniky řeší v oblasti přepravy, včetně mezinárodní přepravy
- seznámit se s informačními toky a dokumenty, které jsou pro výkon logistických procesů a Supply Chain Management typické
- seznámit se s informačními technologiemi potřebnými pro rozvoj dodavatelského řetězce
- schopni aplikovat vybrané metody, techniky, modely a koncepce uplatňované v logistice
- umět navrhnout ukazatele sledující logistické výkony v rámci podniku i na mezipodnikové úrovni
- umět definovat požadavky logistiky na informační zabezpečení svých procesů (tj. definovat požadavky na informační systém podniku)
- schopni posoudit vhodnost začlenění logistiky do organizační struktury podniku
- rozumět aktuální trendům a výzvám pro logistiku (e-business, e-commerce, zpětné toky, environmentální požadavky, řízení rizik v souvislosti s globalizací)
- chápat možnosti a omezení aplikace různých strategií a konceptů logistického řízení
- schopni posoudit výhody a nevýhody outsourcingu v logistice
Osnova
 • Tematický plán přednášek:
 • 1. Obsah a cíle logistiky a Supply Chain Managementu
 • 2. Logistika, Supply Chain Management - konkurenční výhoda a hodnota pro zákazníka; specifika řízení služeb v logistice a Supply Chain Managementu
 • 3. Globalizace a logistika, globální Supply Chain Management
 • 4. Role státu v řízení logistických procesů a Supply Chain Managementu
 • 5. Tvorba supply chain strategie v kontextu podnikové strategie; Logistika a Supply Chain Design
 • 6. Ekonomická dimenze logistických činností
 • 7. Měření výkonnosti logistiky a SCM
 • 8. Řízení materiálového toku, JIT
 • 9. Nákup a výběr dodavatelů
 • 10. Zásoby a jejich řízení
 • 11. Řízení skladových procesů
 • 12. Balení, kompletace a vychystávání
 • 13. Řešení skladových prostorů a zařízení a vybavení
 • 14. Zákaznický servis
 • 15. Přeprava (národní)
 • 16. Mezinárodní přeprava
 • 17. Platební a dodací podmínky v dodavatelských vztazích, tok dokumentů v Supply Chain Managementu
 • 18. Logistika a informační technologie
 • 19. E-business a E-commerce
 • 20. Organizační začlenění logistiky
 • 21. Řízení rizik v Supply Chain Management
 • 22. Bullwhip efekt
 • 23. Outsourcing logistických procesů
 • 24. Zpětná logistika a Supply Chain Loop
 • 25. Udržitelná logistika a Suppy Chain Management
 • 26. City logistika
 • 27. Případová studie o SCM – přednáška z praxe
 • 28. Exkurze v podniku – systém skladování
 • Obsahové zaměření seminářů:
 • 1. Seznámení s vybranými úlohami operačního výzkumu (dopravní problém, formulace úlohy pro simplexovou metodu).
 • 2. Řešení dopravního problému na PC (MS Excel)
 • 3. ABC a XYZ analýza na PC (MS Excel)
 • 4. Simulační výuková hra Beer game
 • 5. Aplikace metod a technik řízení a optimalizace zásob
 • 6. Aplikace metod a technik řízení skladu a skladového hospodářství
 • 7. Výpočet ekologické/uhlíkové stopy z logistických procesů
 • 8. Řešení případových studií na vybraná témata kurzu
 • 9. Seznámení se s metodami a technikami integrace a synchronizace Supply Chain Management
 • 10. Prezentace seminárních prací na zadaná témata
Literatura
  povinná literatura
 • MURPHY, R. Paul Jr. a A. Michael KNEMEYER. Contemporary logistics. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2017. info
 • WEIGEL, Ulrich a Marco RUECKER. The Strategic Procurement Practice Guide: Know-how, Tools and Techniques for Global Buyers. : Springer, 2017. 209 s. ISBN 978-3-319-57651-0. info
 • IVANOV, Dmitry, Alexander TSIPOULANIDIS a Jörn SCHÖNBERGER. Global Supply Chain and Operations Management: A Decision-Oriented Introduction to the Creation of Value. Springer, 2016. info
 • CHRISTOPHER, M. Logistics & Supply Chain Management. UK: Pearson Education Limited, 2016. 328 s. ISBN 978-1-292-08382-7. info
 • MONCZKA, Robert M, Robert B HANDFIELD, Larry C GIUNIPERO a James L PATTERSON. Purchasing and Supply Chain Management. : Cengage Learning, 2015. 888 s. ISBN 978-1-285-86968-1. info
 • HARRISON, Alan, Remko I. van HOEK a Heather SKIPWORTH. Logistics management and strategy : competing throuhg the supply chain. 5th ed. Harlow: Pearson, 2014. xxx, 427. ISBN 9781292004150. info
  doporučená literatura
 • JOHNSEN, Thomas E., Mickey HOWARD a Joe MIEMCZYK. Purchasing and supply chain management : a sustainability perspective. First published. London: Routledge, 2014. xxi, 420. ISBN 9780415690874. info
 • FITZSIMMONS, James A., Mona J. FITZSIMMONS a Sanjeev BORDOLOI. Service management : operations, strategy, information technology. 8th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2014. xviii, 524. ISBN 9781259010651. info
 • BOWERSOX, Donald J., David J. CLOSS a M. Bixby COOPER. Supply chain logistics management. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 2010. xiv, 498. ISBN 9780071276177. info
 • SIXTA, Josef a Miroslav ŽIŽKA. Logistika : metody používané pro řešení logistických projektů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. 238 s. ISBN 9788025125632. info
 • SCHÖNSLEBEN, Paul. Integral logistics management : operations and supply chain management in comprehensive value-added networks. 3rd ed. Boca Raton: Auerbach Publications, 2007. xxx, 1033. ISBN 9781420051940. info
 • GRÖNROOS, Christian. Service management and marketing : customer management in service competition. 3rd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. x, 483. ISBN 9780470028629. info
 • PERNICA, Petr. Logistika (supply chain management) pro 21. století. Vyd. 1. Praha: Radix, 2005. 569 s. ISBN 8086031594. info
 • ŠKAPA, Radoslav. Reverzní logistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 81 s. ISBN 8021038489. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, které zahrnují výklad pomocí diskuze, a formou seminářů, ve kterých studenti pod dohledem vyučujícího zpracovávají zadané úkoly, s cílem procvičit si aplikaci vybraných metod a koncepcí.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen písemnou zkouškou, která se skládá ze dvou testů: průběžného v polovině semestru a závěrečného ve zkouškovém období. Závěrečný test zahrnuje pouze učivo odpřednášené v druhé půlce semestru. Průměr bodů získaný z obou testů musí překročit 60% (váha obou testů je 50%). Podmínkou ukončení předmětu je také splnění úloh vyžadovaných na seminářích (v požadovaném termínu a kvalitě).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.