MPH_MAN2 Management 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je nadstavbou nad předmětem Management 1. Studium by mělo vést k rozvoji systémového stylu myšlení, vytvářejícího předpoklady pro vnímání širokých souvislostí, hlubšího chápání zpětnovazebních procesů, vztahů mezi částí a celkem, statiky a dynamiky apod. Mělo by vést rovněž k získání poznatků, a to jak teoretického, tak i faktografického charakteru.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měl být student schopen zejména
• vysvětlit vývojové trendy ekonomického a sociálního prostředí podniků,
• na bázi her s pozitivním součtem hlouběji pochopit podstatu vztahů podniku k vlastníkům, zaměstnancům, odběratelům, dodavatelům, věřitelům a státu,
• analyzovat typické jevy současné praxe podnikového managementu.
Osnova
 • 1. Vývojové trendy společnosti: příležitosti a hrozby.
  2. Čtvrtá průmyslová revoluce.
  3. Podnik jako střet zájmů stakeholderů.
  4. Řízení vztahu podniku k vlastníkům
  5. Řízení vztahu podniku k zaměstnancům.
  6. Řízení vztahu podniku k odběratelům.
  7. Řízení vztahu podniku k dodavatelům.
  8. Řízení vztahu podniku k věřitelům.
  9. Řízení vztahu podniku ke státu
  10. Využití stakeholderského přístupu ve strategickém řízení.
  11. Podniková kultura.
  12. Společenská odpovědnost podniku.
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEK, L. Management II. (Sylabus) Brno : Masarykova univerzita, 2006.
Výukové metody
Výuka probíhá v rámci seminářů formou přednášek, konzultací, prezentací studentů a diskuse. (konkrétně v interaktivní osnově: https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2017/MPH_MAN2/index.qwarp). Semináře budou probíhat v časech a místnostech daných rozvrhem. Detailní informace o tomto členění a tematické náplni přednášek a seminářů jsou v Harmonogramu výuky (viz interaktivní osnova: https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2016/MPH_MAN2/index.qwarp). Pro prezentaci si studenti vybírají jedno z vypsaných témat, které následně připravují a realizují ve tříčlenných týmech. Účast na seminářích je povinná.
Metody hodnocení
Předpokladem ukončení předmětu je složení zkoušky. Zkouška je ústní s přípravou. V rámci zkoušky student odpovídá na dvě otázky. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je absolvování prezentací a dalších povinností realizovaných na seminářích.
Pro zajištění objektivity zkoušky v tomto předmětu platí, stejně jako pro všechny ostatní předměty toto ustanovení: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2017/MPH_MAN2/index.qwarp
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
U předmětu nebude probíhat výuka. Pouze individuální konzultace.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPH_MAN2