MPH_MGPS Manažerská psychologie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomoci studentům efektivněji vést jednotlivce, týmy a organizace v prostředí společnosti 4.0 s využitím znalostí moderní psychologie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- nastavit systémy pro hodnocení a odměňování zaměstnanců tak, aby měly pozitivní dopady na motivaci zaměstnanců
- rozeznat nekvalitní metody výběru a hodnocení zaměstnanců
- zvolit styl vedení podporující výkon podřízených
- rozeznávat manipulaci a bránit se jí
- popsat faktory ovlivňující pracovní postoje a jejich dopady na organizaci
- vyhnout se několika chybám při tvorbě pracovních týmů
Osnova
 • - Pracovní motivace: jak nastavit motivační, hodnotící a odměňovací systémy v organizaci ve společnosti 4.0
 • - Validita a reliabilita psychodiagnostických metod: jak vybrat a posoudit kvalitu nástrojů pro výběr a hodnocení zaměstnanců
 • - Psychologie leadershipu: jak efektivně vést lidi z pohledu psychologie
 • - Přesvědčování a změna postoje: aplikace v oblasti vyjednávání, cenotvorby a reklamy
 • - Pracovní postoje, engagement, vyhoření: jak je ovlivnit a jejich dopad na organizaci
 • - Týmová práce: jak vytvořit efektivní spolupracující tým
Literatura
  povinná literatura
 • ARNOLD, John a Ray RANDALL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010. xxix, 814. ISBN 9780273711216. info
 • Sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. 2., přepracované a rozší. Praha: Grada, 2008. 404 stran. ISBN 9788024714288. info
  doporučená literatura
 • KULHAVÝ, Viktor a Jakub PROCHÁZKA. Cvičebnice pro předmět Řízení lidských zdrojů. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Psychologie efektivního leadershipu. Praha: Grada, 2013. 152 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4646-3. URL info
 • WOODS, Stephen A. a Michael A. WEST. The psychology of work and organizations. Andover: South-Western/Cengage Learning, 2010. xviii, 598. ISBN 9781408018866. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, týmové projekty, četba
Metody hodnocení
skupinová prezentace, skupinové projekty, aktivní účast na seminářích, průběžné testy, závěrečný test
Pro úspěšné ukončení předmětu musí mít student docházku na alespoň 80 % seminářů, získat alespoň 40 % bodů za skupinovou prezentaci, alespoň 50 % bodů ze závěrečného testi a celkově alespoň 50 % z maximálního počtu bodů v předmětu.
A 86-100 %, B 77-85 %, C 68-76%, D 59-67 %, E 50-58%
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: Jeden týden přednáška, další týden návazný seminář.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPH_MGPS