MPH_PEMA Personální management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mag. Dr. Eva Born (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček (přednášející)
Ing. et Ing. Lenka Janošová (pomocník)
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mag. Dr. Eva Born
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 96 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/96, pouze zareg.: 4/96, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/96
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a koncepty v oblasti organizačního chování a řízení lidských zdrojů a zároveň jim ukázat jejich aplikování v rámci podnikatelské a manažerské praxe ve znalostní a globalizující se společnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu zejména schopen:
- porozumět a být schopný pracovat s diverzitou, rozdílnými osobnostmi, emocemi a náladami v rámci organizace
- porozumět skupinovému chování a procesům rozhodování
- korektivně aplikovat základní koncepce motivace, leadershipu a moci v organizaci
- porozumět významu komunikace v rámci organizace a být schopen odlišit její jednotlivé typy
- bude schopný analyzovat, navrhnout a řídit organizační změny
- bude znát a umět aplikovat postupy a metody řízení lidských zdrojů
Osnova
 • 1. Úvod
 • - základy, metody, cíle a výzvy
 • - dovednosti, role, aktivity, chování, Well-Being (spokojenost), prostředí
 • 2. Diverzita v organizacích
 • - diverzita, úrovně diverzity, demografické charakteristiky, biografické charakteristiky, další rozlišující charakteristiky
 • - diskriminace, nebezpečí stereotypů
 • 3. Postoje a pracovní spokojenost
 • - postoje, spokojenost, zapojenost
 • 4. Emoce a nálady
 • - základní emoce, morální emoce, afekty, funkce emocí, zdroje emocí a nálad
 • - emocionální inteligence, emocionální regulace
 • 5. Osobnost a hodnoty
 • - The Big Five test osobnosti, Core Self-Evaluations, sebepozorování, proaktivní osobnost
 • - hodnoty
 • 6. Vnímání a individuální rozhodování
 • - vnímání, faktory ovliňující vnímání
 • - atribuční teorie, zkratky
 • - rozhodování, kreativita, inovace
 • 7. Koncepty motivace
 • - hierarchická teorie potřeb, dvou-faktorová teorie, McClellandova teorie potřeb, teorie stanovování cílů, teorie sebe-účinnosti, teorie posilování, teorie očekávání
 • - pracovní závazky
 • 8. Motivace
 • - pracovní dohoda, návrh práce
 • - odměny, benefity coby motivace
 • 9. Základy skupinového chování
 • - sociální identita, vnější a vnitřní skupiny, vývoj skupiny
 • - role, normy, status, vlastnosti skupin, soudržnost, diverzita, velikost a dynamika
 • - skupinové rozhodování
 • 10. Porozumění pracovní skupině
 • - typy, výběr, trénink, odměny
 • 11. Komunikace
 • - funkce, způsoby, kanály, bezpečnost
 • - persuazivní komunikace
 • - překážky efektivní komunikace
 • 12. Leadership
 • - behaviorální teorie, zodpovědný leadership, pozitivní leadership, online leadership
 • 13. Moc a politika
 • - základy moci, závislost, taktiky moci, proměnné moci
 • - politické chování
 • - zpracování dojmů
 • 14. Konflikty a vyjednávání
 • - vymezení konfliktů, proces konfliktů, vyjednávání
 • 15. Základy organizační struktury
 • - struktury, rámce, strategie, velikost, prostředí, instituce 16. Kultura organizace
 • - slabá a silná kultura, formalizace, klima, udržitelnost
 • - příběhy, rituály, symboly, jazyk
 • 17. Personální management
 • - náborové strategie, výběrové praktiky
 • - tréninkové a rozvojové programy, hodnocení výkonu
 • - mediace, ukončování pracovního poměru, propouštění
 • 18. Změny v organizaci a zvládání stresu
 • - přístupy ke změnám a zvládání stresu
 • - paradoxy zvládání změn a stresu
 • - stres na pracovišti, zvládání stresu
Literatura
  povinná literatura
 • Reader (k dispozici na začátku semestru)
 • ROBBINS, Stephen P. a Timothy A. JUDGE. Organizational behavior. 17 global edition. Boston: Pearson, 2017. 739 stran. ISBN 9781292146348. info
  doporučená literatura
 • WILTON, Nick. An introduction to human resource management. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2013. xx, 455. ISBN 9781446255841. info
 • ARNOLD, John a Ray RANDALL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010. xxix, 814. ISBN 9780273711216. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. Translated by Josef Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 9788024714073. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (přednášky probíhají společně s předmětem Řízení lidských zdrojů MPH_RLIZ).
Metody hodnocení
Závěrečný test.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPH_PEMA