MPH_POSI Soudobé trendy organizace podniků

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Jaromír Mazel, Ph.D., lic. oec. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 23 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/23, pouze zareg.: 0/23, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/23
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku mezipodnikové kooperace a zejména vytváření nadpodnikových organizačních struktur. Pod vlivem globalizace a prohlubující se dělby práce se zcela zřetelně projevuje trend od relativně volných a proměnlivých tržních vztahů mezi podniky ke vztahům stále těsnějším a stabilnějším, tj. k vytváření různých sítí podniků až nadpodnikových seskupení, jako například holdingů, koncernů apod. Cílem předmětu je, aby studenti • hlouběji pochopili důvody těchto trendů a jejich teoretickou podstatu, • na konkrétních případech se blíže seznámili se současnou praxí, ať už v rovině různých lokálních seskupení, tak v rovině globálně operujících nadnárodních společností.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měli být studenti schopní zejména • popsat základní typy organizačních struktur • pochopit, že mezi hospodářským úspěchem podniku a jeho síťovým začleněním existuje příčinná souvislost • pochopit vytváření podnikových sítí jako specifickou organizační strukturu ekonomických aktivit mezi trhem a hierarchií. • vysvětlit přínos kooperací k podnikatelskému úspěchu • hlouběji pochopit příčiny, které vedou k vytváření nadpodnikových organizačních struktur • vysvětlit vliv měnících se trhů, organizační strategie a organizační kultury na organizační strukturu • aplikovat principy organizování na tvorbu organizačních struktur • využívat základní manažerské dovednosti
Osnova
  • Tematický plán předmětu bude rozdělen do šesti blokových seminářů po čtyřech hodinách: 1. Úvod do tematiky propojování podniků. 2. Teoretické přístupy a synopse. 3. Kooperace a koncentrace propojování podniků v praxi. 4. Strategický management a faktory úspěchu. 5. Rozhodovací proces a plánování jednotlivých fází postupu. 6. Příklady z aktuálního výzkumu podnikových kooperací.
Literatura
    povinná literatura
  • Mazel, J. – Vajcnerova, I. Are Inter-firm Networks Really Worth It?. In: Management of Network Organizations Theoretical Problems and the Dilemmas in Practice. Springer International Publishing, 2015. p. 233-248. ISBN 978-3-319-17346-7
  • SYDOW, Jörg. Strategische Netzwerke: Evolution und Organisation. 1. Aufl. Wiesbaden: Gabler, 1992. xiii, 372. ISBN 3409139478. info
    doporučená literatura
  • Management of network organizations : theoretical problems and the dilemmas in practice. Edited by Włodzimierz Sroka - Štefan Hittmár. Cham: Springer, 2015. x, 266. ISBN 9783319173467. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou aktivní účasti na seminářích, vypracováním a prezentací seminárních prací, týmovou spoluprací při hrách pro simulaci uplatnění základních manažerských dovedností.
Metody hodnocení
Účast na pěti ze šesti seminářů je povinná. Relativní váha jednotlivých částí hodnocení výkonnosti: písemná forma seminární práce =2, prezentace seminární práce =1, ústní zkouška =3. Známky: A-F. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.