MPH_RIOP Řízení operací

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (přednášející)
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (cvičící)
Garance
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! BPH_PIS1 Podnikové informační systémy 1 ) && (! BPH_PIS2 Podnikové informační systémy 2 )
Předmět navazuje na znalosti z předcházejících kurzů, zvláště pak ty, které se týkají základů informatiky a ekonomie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Jiné omezení: Není možné se zapsat po absolvování BPH_PIS1 nebo BPH_PIS2
Mateřské obory
Cíle předmětu
Anotace V předmětu jsou probírány poznatky potřebné k porozumění základů procesního inženýrství. Základní principy a techniky používané při řízení operací jsou nezbytné pro pochopení řízení a plánování výrobních procesů a dalších logicky navazujících činností jako jsou techniky používané pro řízení zásob a navazující na výrobní procesy jako jsou MRP, MPR-II, Drum-Buffer –Rope, Conwip a Lean Manufacturing. Bude vysvětleno využití Workflow. V předmětu jsou studentům prezentovány materiálové a finančních toky ve výrobě a obchodu a to prakticky s použitím ERP systému. Bude probírána základní metodologie používaná pro řízení projektů se zaměřením na implementace ERP systémů. Budou probírány základy teorie omezení a její využití při řízení obchodních a výrobních a procesů a v projektovém řízení s použitím metody kritického řetězce. Bude prezentovány praktické studie pro využití teorie omezení jako je P&Q analýza. Součástí řízení je i měření výkonnosti, úspěšnosti projektů včetně efektivity s tím spojené a z toto důvodu budou studenti seznámeni s používanými typy měřítek. Bude prezentována metoda Kepner-Tregoe používaná pro řízení rozhodování.Budou prezentovány základní nástroje Business Intelligence a to jak v praktické, tak i teoretické rovině. Bude vysvětlen princip FBD Ishikawa a propojení tohoto nástroje používaného při řízení kvality s Paretovým diagramem. Následujicí kapitoly kurzu se věnují Littlovu zákonu, základům lineárního programování a metodám Yield managementu. Cíle Hlavní cíle předmětu jsou : pochopení principů vybraných moderních metod používaných pro řízení operací (procesů); rozšíření optiky při pohledech a hodnocení a řešení standardních situací a problémů, které jsou součástí obchodních, distribučních, výrobních procesů nebo projektovém řízení; schopnost lépe poznat bolesti, se kterými se zákazníci dnes a denně potýkají; schopnost definovat a vysvětlit základní přínosy mající svůj původ v používání vybraných metod a nástrojů a to z různých úhlů pohledu; porozumění důvodů využívání ERP systému jako nepostradatelného nástroje pro řízení procesů; osvojení základních vazeb a funkcí samotného ERP; Každý student se s touto problematikou bude setkávat ve své budoucí praxi denně a znalosti získané v tomto předmětu mu umožní lepší orientaci a výraznou konkurenční výhodu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pochopení principů vybraných moderních metod používaných pro řízení operací (procesů) ;
- řešení standardních situací a problémů, které jsou součástí obchodních, distribučních, výrobních procesů a projektového řízení;
- porozumění důvodů využívání ERP ;
- osvojení základních vazeb a funkcí samotného ERP;
- definovat přínosy využívání ERP systémů;
- využívat při dohledávání optimálního řešení metody řízení operací;
Osnova
 • 1.týden: Úvod od problému, typický projekt a nutné znalosti s tím spojené, charakteristiky ERP a ovládání systému
 • 2.týden: Teorie omezení, charakteristiky ERP II, nakup a závazky v ERP
 • 3.týden: Stromové struktury používaní v teorii omezení (stromy současné a budoucí reality), prodej a pohledávky v ERP
 • 4.týden: Metoda kritického řetězce I , multitasking, pokročilý nákup a prodej v ERP 5.týden: Metoda kritického řetězce II, řízení nárazníků, OLAP a dolování dat v ERP 6.týden: Úvod do skladového hospodářství a řízení výroby, kusovníky a technologické postupy v ERP, skladové převody a lokace, využití finančního deníku
 • 7.týden : Základy systémů řízení kvality (Ishikawa, Pareto), zprávy 8D, výrobní zakázky v ERP I
 • 8.týden: Metoda Six Sigma, metriky, DBR, výrobní zakázky v ERP II
 • 9. týden: Případové studie I (dělení oceli, velkoobchod s papírem), projekty v ERP, metoda Kepner-Tregoe
 • 10.týden : Případová studie II (hotely), workflow, základy optimalizace simplexovou metodou, ERP příklady podle zadání I
 • 11.týden : Případová studie II (polygrafie), BSC, ERP příklady podle zadání II
 • 12.týden : Případová studie III (výrobní podniky), analýza P&Q –produktový mix, Littlův zákon, ERP příklady podle zadání III
 • 13. týden : Opakování , workshop, FAQ
Literatura
  povinná literatura
 • GOLDRATT, Eliyahu M. Kritický řetěz. Translated by Jan Jirák. Vyd. 1. Praha: InterQuality, 1999. 200 s. ISBN 80-902770-0-4. info
 • BASL, Josef, Pavel MAJER a Miroslav ŠMÍRA. Teorie omezení v podnikové praxi : zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 213 s. ISBN 80-247-0613-X. info
  doporučená literatura
 • VYMĚTAL, Dominik. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 142 s. ISBN 9788024730462. info
 • VYMĚTAL, Dominik Dr.Sc. Podnikové informační systémy-ERP. první. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně- podnikatelská fakulta v Karviné, 2010. 453 s. ISBN 978-80-7248-618-2. info
 • UČEŇ, Pavel. Metriky v informatice : jak objektivně zjistit přínosy informačního systému. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 139 s. ISBN 8024700808. info
 • RUSSELL, Roberta S. a Bernard TAYLOR. Operations management : along the supply chain : international student version. 6th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. xxviii, 77. ISBN 9780470233795. info
 • BASL, Josef. Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 142 s. ISBN 8024702142. info
 • GOLDRATT, Eliyahu M. Late night discussions : on the theory of constraints. Great Barrington: North River Press, 1992. 71 s. ISBN 0884271609. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení,modelování typických případových studií s pomocí systému ERP a následné diskuze,samostudium
Metody hodnocení
Pro prezenční studium jsou přednášky rozděleny na 13 bloků po dvou hodinách a navazující semináře jsou taktéž rozděleny do 13 bloků po dvou hodinách. Předmět se nevyučuje ani pro kombinované a ani pro distanční studium. Komplexní charakter předmětu vynucuje časté prokládání přednášek praktickými příklady. Z tohoto důvodu je účast studentů ve výuce MPH_RIOP povinná jak na přednáškách, tak i na seminářích. V průběhu výuky vyžaduje vyučující diskusi na probíraná témata a očekává se reakce studentů na příklady z reálné praxe, kterou jsou průběžně ve výuce překládány pro lepší pochopení využitelnosti vyučovaných nástrojů a metod. Studentům je poskytnuta možnost využívat síťovou verzi poslední platné DEMO verzi ERP MS Dynamics NAV 2016 s využitím vlastních PC nebo počítačů ve veřejných učebnách, aby si mohli procvičovat příklady probírané ve výuce. Jejich znalosti a schopnosti ovládat ERP systém MS Dynamics NAV 2016 jsou průběžně ve výuce kontrolovány vyučujícím. Závěrečné hodnocení se skládá z písemné části, ve které si student připraví podklady pro ústní zkoušku z probíraných metod a dále pak z praktické ukázky využívání ERP systému na dané téma. Otázky jsou vždy v předstihu se studenty probírány a po jejich vysvětlení jsou uloženy na serveru ve studijních materiálech. Součásti studijních materiálů je i soubor power pointových přednášek, kde jsou jednotlivé soubory vždy po přednášce uloženy a to opět na server se studijními materiály. Další materiály jsou písemné návody pro provádění vybraných klíčových operací v ERP. „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Informace učitele
Převážná většina přednášených teoretických kapitol předmětu MPH_RIOP se kryje s látkou probíranou v kurzech BPH_PIS1 a BPH_PIS2. V seminárních skupinách MPH_RIOP se pak podrobněji probírají důvody využití prezentovaných metod pro řízení operací s využitím ERP Dynamics NAV 2016 a to s pomocí příkladů z praxe. Seznámení s ERP Dynamics NAV 2016, jeho ovládáním a využíváním v praxi bude v předmětu MPH_RIOP v podstatě na stejné úrovni jako znalosti prezentované ve cvičeních předmětu BPH_PIS1. Případné rozdíly přístupu k výuce ERP Dynamics NAV 2016 jsou dány pouze rozlišnou teoretickou přípravou studentů oboru POIN, kterým budou případové studie prezentovány následně v přednáškách a cvičeních předmětu BPH_PIS2. Z toho vyplývá doporučení, aby se studenti, kteří již absolvovali úspěšně BPH_PIS1 _a návazný předmět BPH_PIS2 případně cizojazyčné MPH_AOMA, BPH_EPS1 nebo MPH_AOPR nepřihlašovali na předmět MPH_RIOP resp. MKH_RIOP.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.