MPH_ZNMG Znalostní management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPH_ZNMG/01: Út 10:00–11:50 S311, kromě Út 28. 3., T. Ondráček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Minimální počet pro otevření předmětu je 10 zapsaných studentů. / The minimum number of enrolled students to open the course is 10.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Způsoby, jakými se v organizacích vytvářejí, komunikují a argumentují znalosti, se liší. Vždy ale mají dlouhodobý dopad na relativní výkonnost organizace, neboť ovlivňují výsledky rozhodování a jednání členů organizace. Tento kurz zkoumá zákonitosti, jak efektivní, flexibilní a inovativní organizace v tzv. společnosti 4.0 vytvářejí, komunikují a argumentují své znalosti. Cílem kurzu je zmapovat dosavadní výzkum v této oblasti a podpořit tím myšlenku, že kombinace managementu znalostí s citlivým managementem sociálních vztahů je zásadní pro vznik a aktualizaci efektivních přístupů k řešení původního úkolu znalostního managementu v organizaci, tj. podporovat dlouhodobou výkonnost organizace prostřednictvím podpory její flexibility a inovativnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu především schopen:
- reprodukovat hlavní otázky soudobých teorií znalostního managementu;
- určit (stručně popsat, co znamenají) základní pojmy v soudobých teoriích znalostního managementu;
- porozumět a navrhnout možná řešení na vybrané problémy znalostního managementu;
- implementovat tato řešení do praxe.
Osnova
  • Seminář 1 – Znalostní management: úvod do problematiky, organizace předmětu (náplň, obsah, ukončení). Seminář 2 – Epistemologie: teoretický input. Seminář 3 – Organizační epistemologie: teoretický input. Seminář 4 – Přístupy ke znalostnímu managementu: teoretický input, krátký test, prezentace, diskuze. Seminář 5 – Znalostní pracovníci, organizační učení: teoretický input, krátký test, prezentace, diskuze. Seminář 6 – Sensemaking, vysoce spolehlivé organizování: teoretický input, krátký test, prezentace, diskuze. Seminář 7 – Znalostní komponenty, model LIR, vytváření znalostí: teoretický input, krátký test, prezentace, diskuze. Seminář 8 – Bariéry sdílení znalostí, role komunity ve sdílení znalostí: teoretický input, krátký test, prezentace, diskuze. Seminář 9 – Silné a slabé vazby mezi lidmi při sdílení znalostí, role rutin v organizaci: teoretický input, krátký test, prezentace, diskuze. Seminář 10 – Sociální kompetence a sdílení znalostí, spolupráce napříč různými oblastmi odbornosti: teoretický input, krátký test, prezentace, diskuze. Seminář 11 – Mezipodniková spolupráce a sdílení znalostí, znalostní management zaměřený na zákazníka (customer knowledge management): teoretický input, krátký test, prezentace, diskuze. Seminář 12 – Konkrétní metody podpory znalostního managementu, měření dopadů znalostního managementu: teoretický input, krátký test, prezentace, diskuze.
Literatura
    povinná literatura
  • Výukové materiály (k dispozici na začátku semestru)
    doporučená literatura
  • HISLOP, Donald. Knowledge management in organizations: A critical introduction. Oxford University Press. Oxford, UK: Oxford University Press, 2013. info
  • TSOUKAS, Haridimos. Complex knowledge : studies in organizational epistemology. Oxford: Oxford University Press, 2005. x, 414. ISBN 9780199275588. info
Výukové metody
přednáškové lekce, individuální četba vědeckých článků, prezentace, skupinové diskuse, skupinové hry, analýza vybraných případových studií, krátké testy, písemná zkouška
Metody hodnocení
Příprava na semináře, která bude zkoušena krátkými testy. Prezentace zadaného tématu, aktivní účast ve skupinových diskuzích a na seminářích, závěrečná písemná zkouška v případě nedostatečného počtu bodů (méně než 50 %) v krátkých testech. Účast v seminářích je povinná.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/MPH_ZNMG