MPM_OMVE Optimalizační metody v ekonomii

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
kromě St 14. 9.
Předpoklady
! BPM_OMVE Optimalizační metody
Základní znalosti lineární algebry a matematické analýzy v rozsahu předmětu Matematika BPM_MATE.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/36, pouze zareg.: 0/36, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/36
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubit znalosti matematického aparátu vhodného k řešení ekonomických problémů, seznámit studenty s běžnými typy optimalizačních úloh a ukázat některé základní metody jejich řešení, podrobněji simplexovou metodu pro lineární optimalizaci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozpoznat a formulovat specifické optimalizační problémy, které se vyskytují při aplikacích v ekonomii, projektovém řízení, výrobním managementu, managementu kvality, atd.
- aplikovat algoritmy využívané při řešení těchto optimalizačních úloh
- vysvětlit postup řešení a zdůvodnit volbu daného postupu
- řešit prakticky motivované úlohy za použití softwaru (zejména MS Excel).
Osnova
 • Lineární programování
 • Celočíselné a cílové programování
 • Speciální úlohy (distribuční, přiřazovací, atd.)
 • Optimalizace v grafech, síťová analýza
 • Vícekriteriální rozhodování
 • Analýza datových obalů (DEA)
 • Základy nelineárního programování
Literatura
  povinná literatura
 • JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 9788086946443. info
  doporučená literatura
 • DLOUHÝ, Martin, Josef JABLONSKÝ a Petra ZÝKOVÁ. Analýza obalu dat. První vydání. Praha: Professional Publishing, 2018. 176 stran. ISBN 9788088260127. info
 • PLEVNÝ, Miroslav a Miroslav ŽIŽKA. Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování. Vyd. 2. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. 296 s. ISBN 9788070439333. info
 • GROS, Ivan a Jakub DYNTAR. Matematické modely pro manažerské rozhodování. 2. upravené a rozšířené. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. 303 stran. ISBN 9788070809105. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášek; praktická cvičení s využitím počítače
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zkouškou. Podmínkou úspěšného zakončení kurzu je aktivní účast na seminářích. Hodnocení je určeno bodovým ziskem ze závěrečného testu. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPM_OMVE