MPP_PASS Právní aspekty správy obchodních společností

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ing. Martin Štěrba (cvičící)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPP_PASS/01: každou sudou středu 16:00–19:50 VT204, J. Šedová, M. Štěrba
MPP_PASS/02: každou lichou středu 16:00–19:50 VT204, J. Šedová, M. Štěrba
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti v oblasti:
- teorie práva
- právní úpravy obchodních korporací
- závazkových vztahů v podnikání,
Uvedené znalosti lze získat absolvováním předmětů: Základy práva, Obchodní právo I., Základy soukromého práva
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:

- představit základní právní rámec správy obchodních korporací z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
- objasnit povinnosti členů statutárních orgánů obchodních korporací vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a odpovědnost za ni
- seznámit se základními principy právní odpovědnosti členů statutárních orgánů za neplnění základních povinností a její důsledky.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti budou schopni:

• orientovat se v problémech správy obchodních společností z hlediska jejího definování, teoretických východisek a základních právních nástrojů.

• rozpoznávat základní modely správy společností (dualistický a monistický) a jejich výhody či nevýhody

• vymezit základní povinnosti statutárních orgánů obchodních společností a interpretovat právní institut „péče řádného hospodáře“.

• formulovat základní principy právní odpovědnosti členů statutárních orgánů za neplnění základních povinností a její důsledky, zejména:

- odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku
- odpovědnost za škodu vzniklou v rámci přeměny obchodní společnosti
- odpovědnost za škodu související s insolvenčním řízením
- trestní odpovědnost členů orgánů obchodních korporací
- pracovněprávní odpovědnost členů orgánů obchodní korporace.

• pojištění odpovědnosti managementu obchodní korporace za škodu vzniklou při výkonu jejich funkce.
Osnova
 • I. Správa obchodních korporací a její změny v důsledku rekodifikace soukromého práva
 • • Změny soukromého práva od r. 2014. Prameny soukromého práva.
 • • Subjekty soukromého práva. Právnické osoby. Podnikání. Obchodní korporace.
 • • Právní rámec výkonu správy společností v ČR.
 • - Modely správy a řízení společností v ČR. Kodex správy a řízení společností – ČR.
 • - Právní postavení statutárních orgánů kapitálových obchodních korporací.
 • - Struktura správních orgánů obchodních korporací - jejich práva a povinnosti.
 • - Zastupování obchodní korporace. Jednání orgánů obchodní korporace (neplatná jednání, zdánlivé jednání).
 • - Další zákonné a smluvní zastupování obchodní korporace.
 • 2. Výkon funkce člena orgánu obchodní korporace.
 • • Pravidla jednání členů orgánů obchodní korporace (NOZ, ZOK.
 • - Pravidla pro obchodní vedení.
 • - Pravidla podnikatelského úsudku.
 • - Pravidla jednání s péčí řádného hospodáře.
 • - Smlouva o výkonu funkce člena statutárního orgánů.
 • • Odpovědnost členů statutárních orgánů obchodní korporace.
 • • Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací (podle NOZ, ZOK).
 • 3. Odpovědnost členů orgánů kapitálové obchodní korporace za respektování pravidel pro podíly v s.r.o. a a.s.
 • • Vkladová povinnost (správa vkladu, odpovědnost za splnění vkladové povinnosti).
 • • Podíl (stanovení, zastavení, spoluvlastnictví, převod, rozdělení podílu).
 • • Podíl na zisku.
 • • Vypořádací podíl.
 • 4. Odpovědnost členů statutárních orgánů obchodních korporací v oblasti koncernových vztahů.
 • • Koncepce koncernového práva v občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích (NOZ, ZOK).
 • • Důsledky ovlivnění – odpovědnost členů orgánu obchodní korporace za škodu.
 • • Odpovědnost za rozhodnutí o kapitálové akvizici.
 • 5. Odpovědnost za dodržování zásad hospodářské soutěže. Odpovědnost statutárních orgánů za porušení zákona o ochraně spotřebitele.
 • 6.Odpovědnost statutárních orgánů - insolvenční řízení.
 • – Právní regulace insolvenčního řízení v ČR
 • – Povinnosti/práva statutárních orgánů obchodních korporací:
 • • Odpovědnost za nepodání insolvenčního návrhu.
 • • Odpovědnost za podání insolvenčního návrhu.
 • • Odpovědnost za uplatnění věřitelského návrhu.
 • 7. Trestněprávní odpovědnost statutárních orgánů obchodní korporací.
 • • Trestní odpovědnost právnických osob.
 • • Podstata trestní odpovědnosti.
 • • Compliance programy a trestní právo.
 • • Možné delikty členů statutárních orgánů obchodních korporací.
 • • Typická deliktní jednání členů statutárních orgánů obchodních korporací.
 • – Poškozování spotřebitele.
 • – Porušení povinnosti v řízení konkurzu.
 • – Porušování závazných pravidel hospodářského styku.
 • – Zneužívání informací v obchodním styku.
 • – Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi.
 • – Obecné ohrožení.
 • – Porušování povinnosti při správě cizího majetku.
 • 8. Odpovědnost statutárních orgánů obchodních korporací při přeměnách obchodních korporací (zejména fúzi).
 • • Povinnost člena orgánu obchodní korporace jednat s péčí řádného hospodáře.
 • • Povinnosti členů orgánu obchodní korporace v jednotlivých fázích přeměny obchodní korporace (zejména k zajištění ochrany práv akcionářů při fúzi).
 • • Odpovědnost členů orgánu obchodní korporace, která vznikla porušením jeho povinností při přeměně osobě zúčastněné na přeměně.
 • • Daňové a účetní aspekty přeměn obchodních korporací.
 • 9. Odpovědnost orgánů obchodní korporace v oblasti pracovně-právní.
 • • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci.
 • • Odpovědnost a povinnosti zaměstnavatele.
 • • Zákaz konkurence.
 • 10. Odpovědnost za vymáhání pohledávek obchodní korporace:
 • • cestou soudního řízení
 • • exekucí
 • • ve veřejné dražbě.
 • 11. Odpovědnost za uplatnění oprávněných právních nároků obchodní společnosti při mimosoudním řešení obchodních sporů:
 • • cestou rozhodčího řízení
 • • mediací.
 • 12. Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů za škodu způsobenou při výkonu funkce.
 • – Specifika pojištění odpovědnosti za škodu.
 • – Pojištění odpovědnosti managementu – základní problémy.
 • – Standardní výluky z pojištění odpovědnosti managementu.
Literatura
  povinná literatura
 • Šedová, J. Studijní text “Právní aspekty správy obchodních společností”. Terminálový server ESF MU (Návod na připojení na terminálový server je uveden zde: http://www.econ.muni.cz/studenti/cikt/navody-nastaveni/terminalovy-server-aspi nebo http://www
 • 2) Rozehnal, A. et al. Obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 730 s. ISBN 978-80-7380-524-1
  doporučená literatura
 • PETR, M., BERAN, J., ZAHORNADSKÁ, J., VALENTOVÁ, K., RUŽIČ, D. Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů. Praha : FORUM s.r.o.,2014
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů. Semináře jsou věnovány praktickému procvičování problematiky jednotlivých studijních okruhů. Na seminářích budou řešeny příkladové studie a diskutovány praktické problémy aplikace právních předpisů a jejich důsledky. Vybraná témata budou diskutovaná se zkušenými odborníky z praxe na workshopech. Výuka bude na počítačových učebnách, kde je zajištěn jednotlivým studentům přístup k právnímu informačnímu systému "ASPI" a na právní webový portál (http://pravoesf.econ.muni.cz/) s interaktivními studijními texty (internetové zdroje, odkazy na databáze v ASPI).
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je účast na seminářích, aktivní účast na workshopech a kladné hodnocení zpracovaných případových studií.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/MPP_PASS