MPP_PRMN Právo pro manažery

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marek Pšenko (přednášející)
Mgr. Alena Pumprlová (přednášející)
Mgr. Ing. Martin Štěrba (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 19:00–19:50 VT202, kromě St 29. 3.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPP_PRMN/01: každou lichou středu 16:00–18:50 VT202, kromě St 29. 3., M. Pšenko, M. Štěrba
MPP_PRMN/02: každou sudou středu 16:00–19:50 VT202, kromě St 29. 3., M. Pšenko, M. Štěrba
Předpoklady
! MPP_PASS Právní aspekty správy OS
Předmět je určen pro studenty navazujícího studia Podnikové ekonomiky a managementu a pro studenty podobných oborů, kteří očekávají, že se dostanou do vedoucích pozic organizací v průběhu své kariéry.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Výuka předmětu bude zahájena při minimálním počtu "10" zapsaných studentů. Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět MPP_PASS nebo MKP_PASS
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Právo pro manažery navazuje na povinné a povinně volitelné předměty vyučované na katedře Podnikové ekonomiky a doplňuje tyto předměty o znalosti. Doplňuje tak výbavu budoucích absolventů o právní povědomí, jak z pohledu systematicko-teoreetického, tak aplikačního. Odborníci z praxe provedou studenty přednáškami, která se zaměřují na důležitá a aktuální témata, která jsou pečlivě vybrána, aby studenti pochopili podnikání, odpovědnost a vedení lidí také z právního hlediska.

Cílem kurzu je získání základních teoretických a praktických znalostí o právu v podniku.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:

- Aktivně využívat veřejné rejstříky a efektivně hledat potřebné informace
- Vybrat vhodnou právní formu pro své podnikání
- Sestavit pracovní smlouvu, kriticky posoudit předloženou pracovní smlouvu a zná práva a povinnosti, které z ní vyplývají
- Navrhnout reklamní sdělení bez právních vad a rozpoznat reklamou klamavou, srovnávací aj.
- Zná postup kontraktace a je schopen se vyhnout běžným problémům, které s ní souvisí.
- Rozumí chodu koncernu a odlišnostem od běžného podnikání. Dokáže vyhodnotit úpadek a zná rizika s ním související.
- Zvládne se orientovat v běžných právních pojmech souvisejících s podnikáním.
- Zvládne využívat informační systém ASPI
Osnova
 • Jednotlivá témata jsou rozdělena do bloků, přičemž každý blok se skládá z přednáškové teoretické části (I.) vedené odborníkem z praxe a části praktické aplikační (II.) vedené příslušným cvičícím.

  1. blok: Úvod k předmětu, hodnocení, podmínky ukončení. Začátek podnikání z pohledu práva
  I. ZOK a základní pojmy, živnostenské podnikání, právní formy, odpovědnost živnostníka, společníka a jednatele
  II. založení živnosti, založení s.r.o.
  Začátek podnikání z pohledu práva I. ZOK a základní pojmy. Živnostenské podnikání, právní formy, odpovědnost živnostníka, společníka a jednatele II. založení živnosti, založení s.r.o.

  2. blok: Pracovní právo
  I. Pracovní smlouvy a jiné formy zaměstnávání, odpovědnost vyplývající z pracovněprávních vztahů, přijímání zaměstnanců
  II. Tvorba nabídky práce, Tvorba pracovní smlouvy, Diskriminace v pracovním právu

  3. blok: Reklamní právo I.
  I. Právní limity při tvorbě reklamních kampaní, klamavá reklama, srovnávací reklama, etika a odpovědnost za reklamní sdělení
  Reklamní právo II. Posuzování vybraných reklamních sdělení, tvorba reklamního sdělení bez právních vad

  4. blok: Smluvní právo
  I. Průběh kontraktace, speciální smluvní typy, reklamace, zabezpečení informací
  II. Modelový průběh kontraktace, návrh kupní smlouvy bez právních vad, modelový průběh reklamačního řízení, ochrana spotřebitele

  5. blok: Koncern a výkaznictví
  I. Koncernové právo, transferové platby, povinnosti v koncernu, povinnosti spojené s výkaznictvím.
  II. Koncernové právo, Tvorba zprávy o vztazích, příprava fúze, due dillgence.

  6. blok: Exekuce. Insolvence.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠTENGLOVÁ, Ivana, Jan DĚDIČ a Miloš TOMSA. Základy obchodního práva : vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované a rozší. Praha: Leges, 2019. 475 stran. ISBN 9788075023148. info
  doporučená literatura
 • BEJČEK, Josef. J. Bejček, P. Hajn, J. Pokorná a kol. : Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014. 383 s. Učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7400-547-3. info
 • právní portál: http://pravoesf.econ.muni.cz/ - zákl. texty (Základy práva, Občanské právo, Obchodní právo, aj.)
 • ASPI - právní informační systém - dostupný na vzdálené ploše
 • ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. BECK, 2015. 535 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-544-2. info
 • HŮRKA, Petr a Jan HORECKÝ. Pracovní právo. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. 511 stran. ISBN 9788073808259. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, které jsou teoretickou přípravou studentů v rámci jednotlivých probíraných témat (dle osnovy). Tato teoretická příprava se následně aplikuje na cvičeních, kde studenti řeší praktické příklady z příslušných problémových témat. Kromě teoretických znalostí se tak studenti naučí řešit vybrané (typizované) problémy z organizační praxe a získají tak také praktické dovednosti.
Metody hodnocení
Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, úspěšné složení zkoušky.
Zkouška: ústní.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
http://pravoesf.econ.muni.cz
Podrobnější informace o průběhu předmětu budou průběžně zveřejňovány ve studijních materiálech.

Základní právní předpisy z nichž bude čerpáno jsou dostupné pro všechny studenty v právním informačním systému ASPI.
Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákon zákoník práce
Zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
společnost 4.0, znalostní a globalizující společnost.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/MPP_PRMN