MPR_FIUC Finance územních celků

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD. (přednášející)
Ing. Jiří Velinský (přednášející)
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD. (cvičící)
Ing. Jiří Velinský (cvičící)
Garance
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:50 P403
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPR_FIUC/01: Po 18:00–19:50 P403, V. Papcunová, J. Velinský
Předpoklady
! MPR_SURO Systémy územních rozpočtů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/70, pouze zareg.: 1/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na rozpočtové hospodaření obcí, měst a regionů. Studenti se seznámí se způsoby sestavování rozpočtů a s hodnocením rozpočtového hospodaření, s různými metodami a přístupy k tomuto problému.

Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
– analyzovat základní nástroje finančního řízení obcí;
– interpretovat rozpočtový proces na úrovni obce;
– posoudit informace obsažené v rozpočtu obce;
- zhodnotit finanční situaci obce;
– popsat alternativní metody rozpočtování.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
– analyzovat základní nástroje finančního řízení obcí;
– interpretovat rozpočtový proces na úrovni obce;
– posoudit informace obsažené v rozpočtu obce;
- zhodnotit finanční situaci obce;
– popsat alternativní metody rozpočtování.
Osnova
 • Přednášky rozděleny na třináct bloků:
 • 1. Možné přístupy k rozpočtování – jejich výhody a omezení (položkové rozpočtování, programové rozpočtování, ZBB, výkonově orientované rozpočtování, víceleté rozpočtování)
 • 2. – 3. Predikce příjmů a výdajů územních rozpočtů
 • 4. Analýza rozpočtového hospodaření ÚSC a hodnocení jeho pozice
 • 5. – 8. Zpracování případové studie: Analýza rozpočtových údajů vybraného ÚSC a zhodnocení současné finanční situace vybraného ÚSC
 • 9. Možnosti využití výkonově orientovaného rozpočtování na úrovni ÚSC
 • 10. Možnosti zpracování a prezentace rozpočtu ÚSC
 • 11. – 12. Zpracování případové studie: Navržení změn v obsahu, formě a prezentaci rozpočtu vybraného ÚSC s cílem zvýšit jeho srozumitelnost
 • 13. Společné zhodnocení poznatků z případových studií. Diskuse. Zobecnění zjištěných skutečností.
 • Tematický plán seminářů:
 • 1 – 4 Seznámení se základními informačními a statistickým zdroji o hospodaření ÚSC, seznámení se strukturou a způsobem zpracování případové studie č. 1
 • 5 – 8 Zpracování případové studie č. 1
 • 9 – 12 Seznámení se strukturou a způsobem zpracování případové studie č. 2, zpracování případové studie č. 2
 • 13 Společné zhodnocení poznatků z případových studií
Literatura
  povinná literatura
 • PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy : teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 587 s. ISBN 9788073576141. info
 • JÍLEK, Milan. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 426 s. ISBN 9788073573553. info
  doporučená literatura
 • 1. Wright, G., Nemec, J. Management veřejné správy. Teorie a praxe. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003. 420 s.
 • Řízení veřených výdajů :odborná příručka pro tranzitivní země. Edited by Richard Allen - Daniel Tommasi. České vyd. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2002. 496 s. ISBN 80-85045-12-5. info
 • KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava a Jitka PEKOVÁ. Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 297 s. ISBN 9788073579104. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Kurz je založen na samostatné práci studentů – v průběhu kurzu vypracují 2 případové studie zaměřené na rozpočtové hospodaření vybraného územního samosprávného celku zaměřených na analýzu informací obsažených v rozpočtu a na možnosti zlepšení prezentace a vypovídací schopnosti těchto rozpočtů. V rámci přednášek jsou představeny vybrané metody a postupy používané při sestavování rozpočtu a při analýze rozpočtového hospodaření, semináře pak slouží k praktickým ukázkám těchto metod a postupů a k diskuzi nad zpracovávanými případovými studiemi.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Pro úspěšné absolvování předmětu musí student
- dosáhnout alespoň 60 bodů (ze 100) písemného testu a
- 60 bodů (ze 100) za seminární práci.
Student se může zúčastnit zkoušky, pokud splní následující podmínku
- odevzdá v daném termínu vypracovanou seminární práci (skládající se z případových studií) v požadovaném rozsahu a struktuře.
Hodnocení seminární práce tvoří 50% celkového hodnocení.
Podrobné informace k seminární práci a zahrnutí jejího hodnocení do celkového hodnocení jsou uvedeny ve studijních materiálech předmětu v IS MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět MPR_SUR nebo MPR_SURO.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPR_FIUC