MPV_DIS1 Diplomový seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Guzi, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MPV_TEDP Teze diplomové práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je organizován formou skupinových a zvláště pak individuálních konzultací. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: správně formulovat cíle diplomové práce; stanovit vhodné výchozí hypotézy; vybírat odpovídající metodické postupy pro zpracování práce; vybírat informační zdroje; zobecňovat získané poznatky; prezentovat práci a jejich přínosy
Osnova
 • Základní obsahové a formální náležitostmi zpracování diplomové práce
 • Hlavní kritéria hodnocení práce
 • Nejčastější problémy spojené se zpracováním a obhajobou diplomové práce.
 • Pravidla práce s literaturou. Bibliografické citace, etika práce s prameny, plagiátorství.
 • Informační zdroje.
 • Individuální konzultace k vymezení konkrétních cílů a zejména obsahové struktury a metodiky zpracování diplomové práce, jejichž výsledkem by mělo být vyjasnění definitivní koncepce jejího zpracování diplomové práce včetně výběru odpovídajícího metodického postupu.
 • Semináře k prezentaci tezí DP - 11.týden; Studenti jsou při semináři rozděleni do menších skupin podle vedoucích prací. Každý student v sekci prezentuje teze své diplomové práce. V nich představí téma práce, cíle, metody a strukturu práce. Teze dále identifikují předpokládaný přínos práce a dosavadní výsledky. Na semináři pak student reaguje na dotazy ostatních kolegů – provádí obhajobu tezí.
Literatura
  povinná literatura
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
  neurčeno
 • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
Výukové metody
Výuka sestává z prezentace zásad vědecké práce, případových studií vybraných závěrečných prací, diskusí ve třídě a individuálních konzultací.
Metody hodnocení
Postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno. Podmínkou zápočtu je aktivní účast nejen na úvodním semináři, ale i na individuálních konzultacích s vedoucím diplomové práce, přičemž jsou zohledněny dosažené pokroky při zpracování diplomové práce. Zásadním předpokladem zápočtu je zpracování a obhajoba tezí DP.
Informace učitele
Další doporučená literatura / Additional recommended sources (in Czech):
1) Česká norma – ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory, ČNI, 1997.
2) Závazné informace pro zpracování diplomových a bakalářských prací. Studijní katalogy Ekonomicko-správní fakulty pro prezenční a kombinované studium za příslušný akademický rok.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Pouze 1. a 2. týden. Dále průběžné konzultace s vedoucím práce.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 11. 2018 21:13, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému