MPV_EKBY Ekonomika bydlení

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/1/0. 5 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 9:20–11:00 P403
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_EKBY/01: St 12:00–13:35 P103, J. Špalek, D. Špalková
MPV_EKBY/02: St 12:00–13:35 P103, J. Špalek, D. Špalková
Předpoklady
(! PVEKBY Ekonomika bydlení ) || ( KVETIN Ek. techn. infrastr. a bydl. )
Předmět je určen pro studenty 4. ročníku prezenčního studia oboru Veřejná ekonomika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Ekonomika bydlení (PVEKBY)
Předmět je věnován problematice bydlení. Cílem kurzu je, aby si studenti během studia utvořili ucelený obraz o bydlení a bytové politice. Zvláštní pozornost bude věnována teoretickým i praktickým otázkám bydlení, které jsou prezentovány v jejich sociálních a historických souvislostech a současné bytové politice realizované v ČR.
Absolvováním kurzu studenti:
- porozumí významu bytové politiky a jejím historickým souvislostem
- osvojí si základní principy fungování trhu s byty
- získají přehled o současném vývoji bytové politiky a jejích základních nástrojích
- pochopí specifika jednotlivých sektorů bydlení (vlastnického,nájemního, družstevního)
- dokáží zhodnotit jednotlivé nástroje bytové politiky a možnosti jejich uplatnění v praxi
Osnova
 • - Bytová politika a její role v rámci veřejných politik v moderní zemi
 • - Trh nemovitostí. Trh s byty. - jako determinanty bytové politiky.
 • - Územní plánování v ČR.
 • - Stav a vývoj bytového fondu v ČR a v zahraničí.
 • - Státní politika bydlení, legislativa.
 • - Komunální politika bydlení, funkce a nástroje.
 • - Nájemní bydlení.
 • - Bytové družstevnictví.
 • - Úloha sociálního bydlení.
 • - Metody oceňování nemovitostí.
 • - Pojištění bytů a nebytových prostor.
Literatura
  povinná literatura
 • Housing economics and public policy : essays in honour of Duncan Maclennan. Edited by Tony O'Sullivan - Kenneth Gibb. 1st ed. Oxford: Blackwell Science, 2003. xvii, 328. ISBN 0632064617. info
 • OXLEY, Michael a Jacqueline SMITH. Housing policy and rented housing in Europe. 1st ed. London: E & FN Spon, 1996. xiv, 217 s. ISBN 0-419-20720-1. info
 • POLÁKOVÁ, Olga. Bydlení a bytová politika. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 294 s. 1. ISBN 80-86929-03-5. info
  doporučená literatura
 • ŽÍTEK, Vladimír. Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 92 s. ISBN 80-210-3348-7. info
 • Housing policy : an end or a new beginning? Edited by Martin Lux. 1st ed. Budapest: Local Government and Public Services Reform Initiative, 2003. xvii, 461. ISBN 963-9419-46-X. info
 • MAIER, Karel a Jiří ČTYROKÝ. Ekonomika územního rozvoje. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 142 s. ISBN 8071696447. info
Výukové metody
Výuka je vedena formou přednášek a seminářů. V rámci přednášek jsou studenti seznamováni s problematikou bydlení tak, aby získali přehled o bydlení a bytové politice a osvojili si základní principy jejího fungování. Na seminářích jsou detailně diskutována jednotlivá témata s vyučujícím a vybranými odborníky z praxe. To vede studenty k pochopení veškerých specifik a pomáhá jim ve vypracování závěrečné eseje na vybrané téma.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen ústní zkouškou.
Student se může zúčastnit ústní zkoušky, pokud splní následující podmínky: úspěšně absolvuje průběžný i závěrečný test (min 60 % správných odpovědí), odevzdá a odprezentuje seminární práci.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVEKBY nebo KVETIN. Předmět nebude v daném semestru vypsán, pokus se nezapíše min. 15 studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.