MPV_EKBY Ekonomika bydlení

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/1/0. 5 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 27. 2. 16:20–17:55 S308, Út 6. 3. 14:35–17:55 S308, Út 13. 3. 14:35–17:55 S308, Út 20. 3. 14:35–17:55 S308, Út 10. 4. 14:35–17:55 S308, Út 17. 4. 14:35–17:55 S308
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty 4. ročníku prezenčního studia oboru Veřejná ekonomika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Ekonomika bydlení (PVEKBY)
Předmět je věnován problematice bydlení. Cílem kurzu je, aby si studenti během studia utvořili ucelený obraz o bydlení a bytové politice. Zvláštní pozornost bude věnována teoretickým i praktickým otázkám bydlení, které jsou prezentovány v jejich sociálních a historických souvislostech a současné bytové politice realizované v ČR.
Absolvováním kurzu studenti:
- porozumí významu bytové politiky a jejím historickým souvislostem
- osvojí si základní principy fungování trhu s byty
- získají přehled o současném vývoji bytové politiky a jejích základních nástrojích
- pochopí specifika jednotlivých sektorů bydlení (vlastnického,nájemního, družstevního)
- dokáží zhodnotit jednotlivé nástroje bytové politiky a možnosti jejich uplatnění v praxi
Osnova
 • 1. Bytová politika, role moderního státu v sektoru bydlení
 • 2. Socioekonomické aspekty bytové politiky a trhu s byty:
 • - Stav a vývoj bytového fondu v ČR a v zahraničí
 • - Trh nemovitostí a trh s byty
 • - Územní plánování
 • - Oceňování nemovitostí a pojištění nemovitostí
 • 3. Sociální bydlení v ČR a praxe v zahraničí
Literatura
  povinná literatura
 • POLÁKOVÁ, Olga. Bydlení a bytová politika. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 294 s. 1. ISBN 80-86929-03-5. info
 • OXLEY, Michael a Jacqueline SMITH. Housing policy and rented housing in Europe. 1st ed. London: E & FN Spon, 1996. xiv, 217 s. ISBN 0-419-20720-1. info
  doporučená literatura
 • Housing economics and public policy : essays in honour of Duncan Maclennan. Edited by Tony O'Sullivan - Kenneth Gibb. 1st ed. Oxford: Blackwell Science, 2003. xvii, 328. ISBN 0632064617. info
 • LUND, Brian. Understanding housing policy. Second edition. Bristol: Policy Press, 2015. xv, 335. ISBN 9781847426321. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 92 s. ISBN 80-210-3348-7. info
 • Housing policy : an end or a new beginning? Edited by Martin Lux. 1st ed. Budapest: Local Government and Public Services Reform Initiative, 2003. xvii, 461. ISBN 963-9419-46-X. info
 • MAIER, Karel a Jiří ČTYROKÝ. Ekonomika územního rozvoje. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 142 s. ISBN 8071696447. info
Výukové metody
Výuka je vedena formou přednášek a seminářů. V rámci přednášek jsou studenti seznamováni s problematikou bydlení tak, aby získali přehled o bydlení a bytové politice a osvojili si základní principy jejího fungování. Na seminářích jsou detailně diskutována jednotlivá témata s vyučujícím a vybranými odborníky z praxe. To vede studenty k pochopení veškerých specifik a pomáhá jim ve vypracování závěrečné eseje na vybrané téma.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen ústní zkouškou.
Student se může zúčastnit ústní zkoušky, pokud splní následující podmínky: úspěšně absolvuje průběžný i závěrečný test (min 60 % správných odpovědí), odevzdá a odprezentuje seminární práci.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně (např. blokovou formou) či ve spojení s předmětem MKV_EKBY.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2019, jaro 2020.