MPV_EZTI Ekonomika životního prostředí a technické infrastruktury

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Vojtěch Ficek (cvičící)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petra Zelenáková (pomocník)
Garance
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! MPV_EKZP Ekonomika životního prostř. ) || (! MPV_ETIN Ek. technické infrastruktury )
Předmět si nezapisují studenti, kteří úspěšně absolvovali oba následující kurzy: MPV_ETIN Ekonomika technické infrastruktury a MPV_EKZP Ekonomika životního prostředí. Studenti, kteří úspěšně absolvovali pouze jeden z těchto kurzů si kurz zapsat mohou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu

Hlavním cílem kurzu je seznámit studenta se základními principy ochrany a politiky životního prostředí, s jednotlivými složkami životního prostředí, politikou životního prostředí ČR, EU i OECD a jejich ekonomickými souvislostmi. Dále také se základními ekonomickými souvislostmi odvětví životního prostředí (vodní a odpadové hospodářství, ochrana klimatu, energetika)

Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude:
 • schopen interpretovat roli, kontext a organizační strukturu politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, včetně role soukromého sektoru,
 • schopen interpretovat a analyzovat politické, sociální, ekonomické a manažerské aspekty vybraných specifických oblastí veřejné politiky na životní prostředí a udržitelnost (např. nakládání s odpady, vodního hospodářství, životního prostředí zboží a služby, projektový management environmentálních veřejných projektů,
 • znát principy, cíle, nástroje a sektorové politiky v rámci politiky životního prostředí v ČR, v EU i ve světě a znát strategii ochrany životního prostředí v EU i OECD,
 • identifikovat a diskutovat souvislosti ziskového a neziskového sektoru vzhledem k jejich roli v ochraně životního prostředí.
 • Osnova
  • Kurz bude obsahovat následující přednášky:

  • Úvod do teorie environmentální politiky a environmentální ekonomie: přednáška obsahuje úvod k teorii environmentální politiky, její vývoj a teoretická východiska a úvod k environmentální ekonomii v pohledu hlavních škol ekonomického myšlení.

  • Udržitelný rozvoj a jeho nástroje (politické, sociální a ekonomické aspekty ochrany ŽP).

  • Politika životního prostředí v ČR a EU (OECD)

  • Ekonomické aspekty ochrany ŽP: ekonomický pohled na řešení problémů životního prostředí je významný v tom, že s problematikou životního prostředí je spojeno vynakládání poměrně značných prostředků. Tyto prostředky představují na jedné straně škody ze znehodnocování ŽP na druhé straně náklady na ochranu ŽP. Přednáška se zabývá přírodou, životním prostředím a jeho ochranou jako ekonomickým problémem. Řeší problematiku environmentálních externalit, environmentální Kuznetsovy křivky, náklady na zamezení a náklady na vyhnutí se, problematiku vlastnických práv a obecné přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP.

  • Projekty na ochranu ŽP a jejich efektivnost: přednáška řeší problematiku pojetí nákladů a výdajů na ochranu životního prostředí, financování ochrany ŽP, efektivnost nákladů a výdajů, posuzování efektivnosti environmentálních projektů, způsoby oceňování.

  • Politika životního prostředí ČR a ve světě a regionální aspekt politiky: přednáška obsahuje základní pohled na environmentální politiku, její vznik, vývoj, současnou environmentální politiku ve světě a v EU a v návaznosti na to současnou environmentální politiku v ČR. Součástí přednášky je i regionální aspekt environmentální politiky a jeho důležitost (politika krajů, ORP aj.).

  • Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí: přednáška obsahuje výčet nástrojů environmentální politiky (informační, legislativní, ekonomické, dobrovolné) a jejich vliv v ochraně životního prostředí. Klíčová část je věnována ekonomickým nástrojům, zvláště poplatkům a daním včetně teoretických souvislostí (Piguova daň), je diskutována ekologická daňová reforma v ČR a v EU.

  • Energetika a ochrana ovzduší a klimatu - ekonomické souvislosti, oceňování netržních dopadů: přednáška obsahuje základní přehled o odvětví energetiky, ekonomických aspektech s přesahy do životního prostředí (energetická bilance, energetická bezpečnost, přehled způsobů získávání energie, české a mezinárodní instituce v energetice, úloha státu v energetice). Zároveň jsou řešeny souvislosti s ochranou ovzduší a legislativní a ekonomické nástroje v ochraně ovzduší (imisní a emisní limity, poplatky a obchodovatelná emisní povolení.

  • Vodní hospodářství a ochrana vod - ekonomické souvislosti

  • Odpadové hospodářství: přednáška obsahuje problematiku odpadového hospodářství, ekonomické souvislosti, vztah soukromého a veřejného sektoru, kontrahování atd.

  • Organizace a jejich vliv v ochraně životního prostředí: přednáška obsahuje diskusi o vlivu mezinárodních a národních organizací v ochraně životního prostředí. (Mezinárodní environmentální organizace (EEA, Světový svaz a fond na ochranu přírody, Globální fond životního prostředí, UNESCO, aj.), stát a veřejné instituce, soukromé společnosti a občané.

  • Nestátní neziskové organizace a jejich vliv v ochraně životního prostředí: přednáška bude obsahovat přehled o činnosti NNO a dobrovolníků, jak v ČR tak v zahraničí, v ochraně životního prostředí, včetně financování jejich činnosti v ochraně životního prostředí. Dále se bude přednáška zabývat ovlivňováním politik životního prostředí ze strany NNO a jejich spoluprací s ostatními subjekty (soukromými subjekty, státy i mezinárodním organizacemi).

  • Exkurse - čistírna odpadních vod Brno.

  • Náplní seminářů bude diskuse případových studií k dané problematice.
  Literatura
   povinná literatura
  • • Státní politika životního prostředí 2012 - 2020. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2012. 88 s. on-line cit. 15/9/2013 http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/OEDN-statni_politika_zp-20130110.pdf.pdf
  • ČAMROVÁ, Lenka, Eliška VEJCHODSKÁ a Jan SLAVÍK. Ekonomie životního prostředí : teorie a politika. 1 vyd. Praha: Alfa nakladatelství, 2012. 287 s. ISBN 9788087197455. info
  • WIESMETH, Hans. Environmental economics : theory and policy in equilibrium. Edited by Judith Marquardt. Heidelberg: Springer, 2012. xix, 307. ISBN 9783642245138. info
   doporučená literatura
  • SOUKOPOVÁ, Jana, Eduard BAKOŠ, Marie DOLEŽELOVÁ, Barbora KAPLANOVÁ, Viktor KULHAVÝ a Jarmila BERÁNKOVÁ. Ekonomika životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 330 s. ISBN 978-80-210-5644-2. info
  • CRABBÉ, Ann a Pieter LEROY. The handbook of environmental policy evaluation. 1st ed. London: Earthscan, 2009. xviii, 202. ISBN 9781844076185. info
  • CYRANI, Pavel. Environmentální ekonomie a politika : výukové případové studie. Edited by Petr Šauer - Aleš Lisa. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, katedra ekonomiky životního prostředí, 2007. 447 s. ISBN 9788087076088. info
  • Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Edited by Václav Mezřický. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 207 stran. ISBN 8073670038. info
  • TŘEBICKÝ, Viktor, Josef NOVÁK a Eva KRUŽÍKOVÁ. Proměny politiky životního prostředí : 10 let ekonomické transformace, ochrany životního prostředí a environmentální politiky v České republice. Praha: Ústav pro ekopolitiku, 2001. 39 s., tab. info
  • Státní politika životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2001. 56 s. ISBN 80-7212-170-7. info
  Výukové metody
  Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů, součástí je jedna exkurse. V rámci přednášek jsou probírána hlavní témata tohoto výukového kurzu, která jsou následně diskutována na seminářích se zaměřením na aktuální otázky. Součástí seminářů jsou prezentace případových studií studentů v rámci, kterých studenti analyzují a vyhodnocují vybraný problém životního prostředí nebo technické infrastruktury. Podíl samostatné práce studentů bude 40-50%. V předmětu se předpokládá realizace 1 exkurse v Brně: odpadové hospodářství – Spalovna SAKO nebo třídící linka VanGansewinkel) nebo ochrana vod – čistírna odpadních vod Modřice, nebo artézské studny Březová (zdroj pitné vody)
  Metody hodnocení
  Studenti musí pro získání zápočtu absolovat závěrečný zápočtový test v posledním týdnu a průběžné aktivity ve cvičeních.

  Povinné aktivity:
 • vypracování a prezentace případové studie a oponentura případové studie

  Průběžné dobrovolné aktivity:
 • vypracování samostatné semestrální práce, která bude na téma  Porovnání dvou vybraných odborných článků evidovaných v některých z renomovaných zahraničních databází ProQuest, Springer, EBCCO, aj.) nebo na téma související s některou z přednášek nebo analýza z MSV.
 • vypracování analýzy současného stavu ŽP v danné oblasti.

  Celkově musí student získat alespoň 60 bodů z průběžných aktivit.
  Průběžné aktivity a test jsou bodovány následně:
 • závěrečný test a ústní zkouška - 50% celkového hodnocení,
 • semestrální práce - 50% celkového hodnocení
 • vypracování malých případových studií na cvičeních - 1-5 bodů maximálně 30 bodů za semestr)
 • mimořádné (dobrovolné) domácí úkoly a aktivita na přednáškách - 1-10 bodů.

  Na základě získaného počtu bodů se utvoří známka z průběžných aktivit:

  Studenti budou rozděleni do týmů po dvojicích. Každý seminář proběhnou 1 až 2 obhajoby případových studií a následná diskuze. V seminářích bude jedna dvojce prezentovat a druhá dvojce studenti zastávat roli oponentů. Studenti budou za tuto činnosti ohodnoceni. Také mohou dostat body za aktivitu za aktivní účast na přednáškách, případně za mimořádné (dobrovolné) domácí úkoly. Na konci semestru proběhne zápočtový test, který bude pokrývat látku z přednášek. Předmět bude ukončen ústní zkouškou, která bude pokrývat i povinnou literaturu.

  Pro připuštění k ústní zkoušce musí studenti:
  • Vypracovat a prezentovat případové studie a příslušné oponentní posudky v týmu
  • Vypracovat samostatnou semestrální práci, která bude na téma: o Porovnání dvou vybraných odborných článků evidovaných v některých z renomovaných zahraničních databází ProQuest, Springer, EBCCO, aj.) na téma související s některou z přednášek nebo analýza z MSV.
  • Získat alespoň 60 bodů z průběžných aktivit (viz výše)

  Na základě získaného počtu bodů se utvoří známka z průběžných aktivit:
  A: 92 bodů a více
  B: 83 – 91 bodů
  C: 74 – 82 bodů
  D: 65 – 73 bodů
  E: 60 – 64 bodů
  F: 0 - 59 bodů

  Na celkovém hodnocení předmětu se bude 50 % podílet výsledek zkoušky a 50 % hodnocení průběžných aktivit (za předpokladu, že obě známky budou přinejmenším E, v opačném případě následuje hodnocení F). Pokud student bude připuštěn ke zkoušce a tu nesloží, opakuje již pouze ústní zkoušku.

  Studenti, kteří obdrží z průběžných aktivit známku A nebo B, mají právo si tuto známku ponechat jako závěrečnou, bez nutnosti absolvovat ústní zkoušku. Ostatní musí absolvovat ústní zkoušku.

  Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
 • Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně, příp. blokovou formou.
  Informace k inovaci předmětu
  Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  logo image
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.