MPV_MSEV Metodologie empirického výzkumu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D. (přednášející)
Dr. Robin Henderson (přednášející)
Mag. Dr. Peter Huber (přednášející)
Garance
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hegerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Účelem kurzu je uvést studenty do problematiky obecné metodologie vědy a seznámit je s metodologickými postupy aplikovaného výzkumu sociálně-ekonomických jevů.

Cílem kurzu je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi, které pro ně budou využitelné:
1. v manažerské praxi (při získávání informací potřebných k rozhodování, při posuzování hodnoty získaných informací apod.);
2. v dalším studiu (při zpracovávání diplomové práce a jako východisko pro hlubší studium metodologie vědeckého výzkumu v doktorských studijních programech).

Po absolvování předmětu by studenti měli:
- mít základní poznatky o cílech a významu vědeckého výzkumu;
- orientovat se v typech výzkumu, metodách sběru a analýzy výzkumných dat;
- znát náležitosti výzkumného projektu a výzkumných zpráv;
- být schopni kritického posouzení plánovaných výzkumných projektů i jejich výstupů.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu. Věda, struktura věd. Vědecký výzkum, charakteristické rysy vědeckého výzkumu, cíle a význam vědeckého výzkumu. Etické aspekty vědeckého výzkumu. Sociálněvědní výzkum a jeho význam pro praxi různých oborů.
 • 2. Druhy výzkumu. Výzkum základní a aplikovaný, výzkum primární a sekundární. Metody vědeckého výzkumu. Metody teoretické, metody empirické. Teorie, model, koncept. Funkce teorie, vztah teorie a praxe.
 • 3. Základní fáze výzkumného postupu. Výzkumný problém, výzkumný cíl, výzkumné otázky, výzkumné hypotézy.
 • 4. Studium vědecké a odborné literatury. Teoretickokritická analýza stavu poznání, volba a formulace teoretickometodologických východisek výzkumu. Moderní informační zdroje a práce s nimi.
 • 5. Typy výzkumu. Typy výzkumu z hlediska účelu výzkumu (výzkum explorativní, deskriptivní, prediktivní, kauzální), typy výzkumu z hlediska cíle a logiky výzkumu (výzkum kvalitativní, kvantitativní). Výzkumný projekt. Příklady výzkumných projektů ve vybraných aplikačních oblastech.
 • 6. Kvantitativní výzkumná metodologie I. Konceptualizace, operacionalizace. Proměnná, typy proměnných. Úrovně měření. Metody sběru kvantitativních dat.
 • 7. Kvantitativní výzkumná metodologie II. Měřící škály, dotazníky a jejich konstrukce. Validita a reliabilita měření.
 • 8. Zkoumaný soubor, reprezentativita zkoumaného souboru. Metody výběru zkoumaného souboru (náhodný výběr, záměrný výběr ad.). Kontaktování respondentů, obecné zásady kvality sběru primárních dat. Návratnost dotazníků.
 • 9. Kvantitativní výzkumná metodologie III. Analýza kvantitativních dat, dokumentace a prezentace kvantitativních výzkumných výsledků (tabulky, grafy). Interpretace výzkumných výsledků.
 • 10. Kvalitativní výzkumná metodologie. Metody sběru kvalitativních dat, analýza kvalitativních dat.
 • 11. Sekundární data a jejich analýza. Zdroje sekundárních dat, posuzování kvality sekundárních dat, výhody a nevýhody analýzy sekundárních dat.
 • 12. Prezentace výzkumných výsledků. Výzkumná zpráva, vědecký článek, poster, popularizační článek. Vědecký jazyk.
Literatura
  povinná literatura
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819. info
 • Základy sociologického výzkumu. Edited by Alois Surynek - Růžena Komárková - Eva Kašparová. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001. 160 s. ISBN 80-7261-038-4. info
  doporučená literatura
 • KREJČÍ, Jindřich. Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 195 s. ISBN 9788074190018. info
 • PAVLICA, Karel. Sociální výzkum, podnik a management : průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2000. 160 s. ISBN 8086119254. info
 • STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
Metody hodnocení
Semináře v rozsahu 2 vyučovacích hodin se konají pravidelně v jednotlivých týdnech semestru. V průběhu semestru zpracuje student výzkumný projekt na vybrané téma. Předmět je zakončen písemnou zkouškou a rozpravou nad zpracovaným výzkumným projektem. Písemná zkouška zahrnuje 2 části: 1. část ověřující znalost odpřednášené teorie (hodnocení na stupnici 0 až 100%), 2. část ověřující schopnost aplikovat teorii na praktických příkladech (hodnocení 0 až 100%). Kvalita zpracování výzkumného projektu bude hodnocena na stupnici 0 až 100%. Výsledné hodnocení bude průměrem tří výše uvedených dílčích hodnocení. Minimum pro úspěšné složení zkoušky: 60%.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Informace učitele
Vědomosti získané v tomto předmětu jsou zužitkovatelné či v určité míře představují základ pro oborově povinný předmět MPV_KMZV (Kvantitativní metody zkoumání veřejného sektoru).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je identický s Metodologií socioekonomického výzkumu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 11. 2018 21:30, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému