MPV_PTPZ Pracovní trh a politika zaměstnanosti

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění fungování pracovního trhu;
prohloubení znalostí soudobých neoklasických a institucionálních teorií příčin a "léčby" nezaměstnanosti;
pochopení vztahu mezi vzděláním (lidským kapitálem) a trhem práce;
výklad vývoje principu, nástrojů a účinků "makroekonomické" politiky zaměstnanosti a "mikroekonomické" pasivní a aktivní politiky pracovního trhu u nás a ve světě;
osvojení si nejnovějších trendů EU v oblasti politiky zaměstnanosti;
analýza pracovního trhu a seznámení se s principy hodnocení účinnosti opatření na pracovním trhu.
Osnova
 • Tématický plán přednášek 1.Úvod do problematiky definice základních pojmů,typy nezaměstnanosti, zjišťování rozsahu a míry nezaměstnanosti,nabídka a poptávka na trhu práce.
 • 2.Nezaměstnanost ve vývoji ekonomického myšlení, koncepty léčení nezaměstnanosti.
 • 3.Masová nezaměstnanost;prameny masové nezaměstnanosti,vývoj nezaměstnanosti,dlouhodobá nezaměstnanost.
 • 4.Segmentace trhu práce;primární a sekundární trh práce,formální a neformální,externí a interní trh práce,marginalizace na trhu práce.
 • 5.Lidský kapitál v ekonomické teorii, LK a zaměstnanost;lidský kapitál jako faktor pracovního trhu.
 • 6.Diskriminace na trhu práce; typy diskriminace, náklady spojené s diskriminací.
 • 7.Ohrožené skupiny na trhu práce;osoby se zdravotním postižením, nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla, absolventi, senioři, atd.
 • 8.Individuální a sociální zkušenost nezaměstnaných, životní strategie nezaměstnaných,životní úroveň zkušenost deprivace, nezaměstnaní v sociálních sítích, sociální izolace.
 • 9.Politika zaměstnanosti (APZ, PPZ), strategie boje proti nezaměstnanosti, dopady legislativních změn na pracovní trhy, zákon o zaměstnanosti,politika zaměstnanosti, nástroje politiky zaměstnanosti
 • 10.Základní strategie boje proti nezaměstnanosti – regulace trhu práce,Řešení nezaměstnanosti v rámci EU, Evropská strategie zaměstnanosti.
 • 11.Nezaměstnanost v zemích EU, vývoj nezaměstnanosti v zemích EU, národní akční plány zaměstnanosti.
 • 12.Problematika pracovní migrace, faktory ovlivňující migraci,analýza forem a důsledků pracovní migrace.
 • 13.Přednáška externisty na vybrané aktuální téma (možnosti práce v zahraničí, problematika zaměstnávání absolventů, aktuální změny v legislativě, apod.).
Literatura
  povinná literatura
 • MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. Nové rozšíř. vyd. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 1998. 172 s. ISBN 80-901424-9-4. info
 • BROŽOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Marginalizace na pracovním trhu : příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1997. 138 s. ISBN 8021017163. info
 • • KLUVE, D. et al. Active Labour Market Policies in Europe, Performance and Perspectives. Springer Berlin Heidelberg New York. 2007. ISBN 978-3-540-48557
  doporučená literatura
 • KOTÝNKOVÁ, Magdalena a Otakar NĚMEC. Lidské zdroje na trhu práce : vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU. 1. vyd. Praha: Professional publishing, 2003. 199 s. ISBN 8086419487. info
 • BOSWORTH, Derek, Peter DAWKINS a Thorsten STROMBACK. The economics of the labour market. 1st pub. Harlow: Longman, 1996. xiv, 460. ISBN 0582443776. info
 • The state at work. Edited by Hans-Ulrich Derlien - B. Guy Peters. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2008. x, 229. ISBN 9781847207746. info
 • POTUŽÁKOVÁ, Zuzana. Český trh práce v evropském kontextu. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. 281 s. ISBN 9788073729462. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, skupinové projekty, prezentace externistů, úkoly
Metody hodnocení
Závěrečná ústní zkouška: Podmínkou připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování závěrečného testu a odevzdání a prezentace vyhovující seminární práce. Student, který neuspěje v písemném testu, má možnost druhého pokusu. Výsledná známka = 25% seminární práce + 25% test + 50% ústní zkouška Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu.Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětů.
Informace učitele
doporučená literatura/recommended literature:
1.Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Praha : Portál, s.r.o. 1999. ISBN 80-7178-290-4.
2.Sapsford; Tzannatos: The Economics of the Labor Market. London, 1993.
3.Sirovátka, T.; Řezníček, I.: Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť. Brno : MU Brno, 1995.
4.Winkler, J., Wildmannová, M.: Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. Brno : VUT Brno, 1998.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/MPV_PTPZ

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 11. 2018 20:59, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému