MPV_PTPZ Pracovní trh a politika zaměstnanosti

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející), Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (zástupce)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Kurz navazuje na následující předměty: Veřejná a sociální politika, Veřejná ekonomika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění fungování pracovního trhu;
prohloubení znalostí soudobých neoklasických a institucionálních teorií příčin a "léčby" nezaměstnanosti;
pochopení vztahu mezi vzděláním (lidským kapitálem) a trhem práce;
výklad vývoje principu, nástrojů a účinků "makroekonomické" politiky zaměstnanosti a "mikroekonomické" pasivní a aktivní politiky pracovního trhu u nás a ve světě;
osvojení si nejnovějších trendů EU v oblasti politiky zaměstnanosti;
analýza pracovního trhu a seznámení se s principy hodnocení účinnosti opatření na pracovním trhu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pochopit teoretické přístupy k řešení nezaměstnanosti;
- identifikovat vztah mezi lidských kapitálem, vzděláním a postavením na trhu práce;
- znát legislativní procesy v otázkách zaměstnávání;
- identifikovat souvislosti aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti z mikroekonomického pohledu;
- identifikovat souvislosti aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti z makroekonomického pohledu;
- postavení jednotlivých marginalizovaných skupin na trhu práce;
- identifikovat současný trh práce z pohledu strategie Průmysl 4.0;
Osnova
 • Tématický plán přednášek 1.Úvod do problematiky definice základních pojmů,typy nezaměstnanosti, zjišťování rozsahu a míry nezaměstnanosti,nabídka a poptávka na trhu práce.
 • 2.Nezaměstnanost ve vývoji ekonomického myšlení, koncepty léčení nezaměstnanosti.
 • 3.Masová nezaměstnanost;prameny masové nezaměstnanosti,vývoj nezaměstnanosti,dlouhodobá nezaměstnanost.
 • 4.Segmentace trhu práce;primární a sekundární trh práce,formální a neformální,externí a interní trh práce,marginalizace na trhu práce.
 • 5.Lidský kapitál v ekonomické teorii, LK a zaměstnanost;lidský kapitál jako faktor pracovního trhu.
 • 6.Diskriminace na trhu práce; typy diskriminace, náklady spojené s diskriminací.
 • 7.Ohrožené skupiny na trhu práce;osoby se zdravotním postižením, nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla, absolventi, senioři, atd.
 • 8.Individuální a sociální zkušenost nezaměstnaných, životní strategie nezaměstnaných,životní úroveň zkušenost deprivace, nezaměstnaní v sociálních sítích, sociální izolace.
 • 9.Politika zaměstnanosti (APZ, PPZ), strategie boje proti nezaměstnanosti, dopady legislativních změn na pracovní trhy, zákon o zaměstnanosti,politika zaměstnanosti, nástroje politiky zaměstnanosti
 • 10.Základní strategie boje proti nezaměstnanosti – regulace trhu práce,Řešení nezaměstnanosti v rámci EU, Evropská strategie zaměstnanosti.
 • 11.Nezaměstnanost v zemích EU, vývoj nezaměstnanosti v zemích EU, národní akční plány zaměstnanosti.
 • 12.Problematika pracovní migrace, faktory ovlivňující migraci,analýza forem a důsledků pracovní migrace.
 • 13.Přednáška externisty na vybrané aktuální téma (možnosti práce v zahraničí, problematika zaměstnávání absolventů, aktuální změny v legislativě, apod.).
Literatura
  povinná literatura
 • • KLUVE, D. et al. Active Labour Market Policies in Europe, Performance and Perspectives. Springer Berlin Heidelberg New York. 2007. ISBN 978-3-540-48557
 • BROŽOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4. info
  doporučená literatura
 • POTUŽÁKOVÁ, Zuzana. Český trh práce v evropském kontextu. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. 281 s. ISBN 9788073729462. info
 • The state at work. Edited by Hans-Ulrich Derlien - B. Guy Peters. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2008. x, 229. ISBN 9781847207746. info
 • KOTÝNKOVÁ, Magdalena a Otakar NĚMEC. Lidské zdroje na trhu práce : vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU. 1. vyd. Praha: Professional publishing, 2003. 199 s. ISBN 8086419487. info
 • BOSWORTH, Derek, Peter DAWKINS a Thorsten STROMBACK. The economics of the labour market. 1st pub. Harlow: Longman, 1996. xiv, 460. ISBN 0582443776. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, skupinové projekty, prezentace externistů, úkoly
Metody hodnocení
Závěrečná ústní zkouška: Podmínkou připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování závěrečného testu a odevzdání a prezentace vyhovující seminární práce. Student, který neuspěje v písemném testu, má možnost druhého pokusu. Výsledná známka = 25% seminární práce + 25% test + 50% ústní zkouška Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu.Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětů.
Informace učitele
doporučená literatura/recommended literature:
1.Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Praha : Portál, s.r.o. 1999. ISBN 80-7178-290-4.
2.Sapsford; Tzannatos: The Economics of the Labor Market. London, 1993.
3.Sirovátka, T.; Řezníček, I.: Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť. Brno : MU Brno, 1995.
4.Winkler, J., Wildmannová, M.: Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. Brno : VUT Brno, 1998.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.