MPV_PVVS Projekty ve veřejné správě

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Starobová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPV_PVVS/01: Út 12:50–14:30 P104
Předpoklady
Základní orientace v evropských fondech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět uvede studenta do hlavních metod a problémových oblastí projektů ve veřejné správě s důrazem na prohloubení dovedností spojených s přípravou projektů, resp. hlavními projektovými rámci využívanými v rámci veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována problematice praktických aspektů realizace projektů z evropských investičních a strukturálních fondů (ESIF) v jednotlivých fázích tzv. projektového cyklu. Absolvent bude po úspěšném absolvování kurzu schopen sestavit a realizovat věcnou i finanční část projektů z ESIF a to ve vazbě na příslušné nástroje projektového řízení a s ohledem na základní legislativní prvky relevantní pro oblast veřejných projektů. Po absolvování kurzu bude student schopen vytvořit standardní projektovou žádost ve vazbě na identifikaci příslušné problémové oblasti, aplikovat příslušné nástroje na přípravu věcných i rozpočtových částí, identifikovat potencionální rizika pro žadatele (organizaci veřejné správy) včetně zajištění dlouhodobých kvalitativních dopadů na rozvoj organizace. Studenti si ověří možnosti vazby projektů na oblast strategického řízení veřejné správy.
Osnova
 • Semináře budou pojaty jako prakticky orientovaná výuka zaměřená na rozvíjení dovedností v oblasti projektového managementu včetně rozvoje relevantní soft-skills studentů (především oblast týmové práce). Osnova má následující podobu: 1. Úvod do předmětu – institucionální báze projektů ve veřejné správě, exekutiva v ČR a EU, projekt jako nástroj realizace strategického řízení ve veřejné správě 2. Veřejné projekty a jejich charakteristika s důrazem na využívání ESIF, 3. Příprava projektu (ex-ante fáze dle projektového cyklu), 4. Zpracování projektové žádosti – věcná část, 5. Zpracování projektové žádosti – finanční část I., 6. Zpracování projektové žádosti – finanční část II., 7. Realizace projektu I., 8. Realizace projektu II., 9. Realizace projektu III., 10. Proces ukončení projektu. 11. – 12. Kolokvium - vyhodnocení projektu. V rámci předmětu bude zpracováno 6 projektů, čtyřčlennými týmy.
Literatura
  povinná literatura
 • ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. info
 • NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 182 s. ISBN 8024703920. info
  doporučená literatura
 • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 380 s. ISBN 9788024736112. info
 • FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. info
 • OCHRANA, František. Hodnocení veřejných projektů a zakázek. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 195 s. ISBN 8073570335. info
 • DOLANSKÝ, Václav a Vladimír NĚMEC. Projektový management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 372 s. ISBN 8071692875. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou seminářů. Jedná se o metodu vybranou v souladu s celkovým zaměřením předmětu, jehož cílem je rozvíjet především znalostní a dovedností bázi studentů. Součástí výuky bude i skupinová práce v týmech určených na začátku semestru, které budou vytvářet modelový projekt v rámci veřejné správy. Tyto projekty budou na konci semestru ověřeny v rámci kolokvia, které bude zaměřeno na prezentaci obhajoby projektu ze strany studentů a simulované hodnocení ze strany hodnotitelů. V rámci výuky bude využitou případových studií v podobě projektů z veřejné správy.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je zpracování semestrálního projektu v podobě modelové projektu z veřejné správy. Modelový projekt budou zpracovávat týmy v počtu 4 studenti. Obhajoba projektu je součástí kolokvia. Druhým předpokladem pro připuštění ke kolokviu je absolvování průběžného testu na minimální počet 60%. Jakékoli opisování, zaznamenávání či vynesení testu, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity testu, bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující kolokvium i ISu známkou „F“ a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
V rámci předmětu je kromě doporučené literatury nutné, aby student pracoval s platnou legislativou, především zákon o finanční kontrole ve veřejné správě včetně příslušných prováděcích vyhlášek a zákon o veřejných zakázkách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.