MPV_RKMN Rozvoj komunikačních dovedností

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 26 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/26, pouze zareg.: 0/26
Mateřské obory
Cíle předmětu
Efektivní komunikace má v práci pracovníka organizace veřejné správy mimořádný význam, neboť zásadním způsobem ovlivňuje efektivnost organizace a kvalitu služeb, které organizace poskytuje. Zdokonalování a rozvoj komunikačních dovedností, na něž je předmět zaměřen, je proto důležitou součástí přípravy studentů na budoucí praxi.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní poznatky o efektivní komunikaci v řízení a prostřednictvím výcvikových metod rozvinout jejich komunikační dovednosti potřebné pro řízení spolupracovníků a jednání s partnery mimo organizaci. Úvodní studijní bloky kurzu jsou zaměřeny na základní komunikační dovednosti potřebné pro efektivnost komunikačního procesu, navazující bloky směřují k rozvoji vybraných manažerských dovedností.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu by měl student mít znalosti a dovednosti, které mu umožní:

- efektivně sdělovat a předávat informace;
- efektivně klást otázky, naslouchat, argumentovat;
- aplikovat asertivní způsob komunikace;
- připravit a realizovat efektivní prezentaci;
- vést hodnotící rozhovor;
- efektivně participovat na týmové práci.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, požadavky k zápočtu. Komunikační proces, komunikace slovní a mimoslovní. Význam efektivní komunikace v řízení, možnosti a metody rozvoje komunikačních dovedností.
 • 2. Základní komunikační dovednosti. Zásady účinné slovní komunikace. Kladení otázek - typy otázek, výhody a nevýhody jednotlivých typů otázek. Aktivní naslouchání - význam naslouchání, rozvoj dovednosti naslouchat. Účinná argumentace a přesvědčování – volba argumentů, formulace argumentů, výstavba argumentace.
 • 3. Účinná prezentace. Příprava prezentace, struktura prezentace, účinná slovní a mimoslovní komunikace při prezentaci. Vizuální pomůcky a jejich význam, zásady efektivního použití.
 • 4. Asertivita a její význam. Asertivní, pasivní a agresivní jednání - charakteristika, důsledky pro řídící práci. Asertivní práva, asertivní techniky. Intrapersonální a interpersonální přínos asertivního myšlení a jednání.
 • 5. Komunikační typy osobnosti, efektivní strategie jednání s jednotlivými typy.
 • 6. Hodnoticí rozhovor. Příprava a zásady účinného vedení.
 • 7. Týmová práce. Zásady účinné realizace.
Literatura
  povinná literatura
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Komunikace ve správních činnostech ÚSC. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 48 s. ISBN 80-210-3948-5. info
 • Pozitivní řízení : asertivita pro manažery. Edited by Paddy O'Brien. 3. vyd. Praha: Management Press, 2003. 212 s. ISBN 8072610775. info
 • HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Prezentační dovednosti. 2. upr. vyd. Praha: Kernberg Publishing, 2007. 172 s. ISBN 9788090396296. info
  doporučená literatura
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Tajemství úspěšného jednání. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 162 s. ISBN 80-85623-84-6. info
 • MENTZEL, Wolfgang. Rozhovory se spolupracovníky. Praha: Grada, 2004. 106 s. ISBN 8024704080. info
 • KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 144 s. ISBN 9788024735665. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou tréninkových seminářů proložených teoretickými vstupy, k doplnění teoretických znalostí je potřebné samostudium. Účelem seminářů je za použití tréninkových metod (hraní rolí, modelových situací, tréninkových videofilmů)a s podporou relevantní teorie rozvinout komunikační a manažerské dovednosti studentů.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je účast na výuce a úspěšné zvládnutí písemného testu. Test je zaměřen na: - prověření teoretických znalostí - prověření schopnosti aplikovat získané znalosti a dovednosti na praktických příkladech.
Informace učitele
Semináře probíhají formou blokové výuky v průběhu celého semestru. Umístění jednotlivých studijních bloků záleží na termínech francouzské strany. České bloky jsou poté doplněny tak, aby rozvržení studijní zátěže bylo rovnoměrné v průběhu celého semestru. Délka bloku je obvykle 4 hodiny
Class exercises are held in blocks during the whole semester. The schedule of individual study blocks depends on dates given by French co-operators. Czech blocks are scheduled in the way that the study strain is distributed evenly during the semester. Each block usually lasts four hours.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Část výuky probíhá ve francouzštině.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2019.