MPV_TEDP Teze diplomové práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Miloš Fišar, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jana Godarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Guzi, Ph.D. (přednášející)
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející)
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jakub Pejcal (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Struk, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (přednášející)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! NOW ( MPV_DIPR Diplomová práce )&&(! MPV_DIPR Diplomová práce ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: - formulovat řešený problém a stanovit adekvátní cíl diplomové práce; - navrhnout metodiku řešení v přiměřené míře konkrétnosti; - definovat znaky odborné práce; - vyhledat a posoudit vhodnost literárních a dalších odborných zdrojů; - ve spolupráci s vedoucím diplomové práce vytvořit teze, resp. oficiální zadání diplomové práce - na semináři obhájit teze práce před kolegy a učiteli
Osnova
  • Výuka spočívá v individuálních konzultacích studenta s vedoucím diplomové práce, který stanoví přesný postup při zpracování oficiálního zadání diplomové práce, tedy hlavního výstupu tohoto předmětu.
Literatura
    povinná literatura
  • Závěrečná (bakalářská, diplomová, disertační) práce. ESF MU. ESF MU [online]. Dostupné z: http://econ.muni.cz/manual-studenta/radne-ukonceni-studia/zaverecna-bakalarska-diplomova-disertacni-prace/
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
    doporučená literatura
  • SYNEK, Miloslav, Pavel MIKAN a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 61, [8]. ISBN 9788024518190. info
  • NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 88 s. ISBN 978-80-210-4577-4. info
Výukové metody
Individuální konzultace. Skupinový seminář spojený s prezentací a diskusí tezí.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za splnění úkolů zadaných vedoucím diplomové práce a za spolupráci na formulaci oficiálního zadání diplomové práce. Nutnými podmínkami pro udělení zápočtu jsou: a) oficiální zadání diplomové práce uložené v příslušné aplikaci IS MU b) prezentace a diskuse tezí na skupinovém semináři
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět Teze diplomové práce si nezapisují studenti, kteří mají téma diplomové práce zadáno před lednem 2014.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.